VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 01.04.2003 Salı Sayı: 25066 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin  Karar

KARAR SAYISI:2003/5357

 

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/3/2003 tarihli ve 8487 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 18/3/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

 Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

A. AKSU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

M.AYDIN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

 

18/3/2003 Tarihli ve 2003/5357 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

Madde 1 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

453.000

Kilogram

 

 

 

 

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.12

Propan

453.000

Kilogram

 

 

 

 

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.13

Bütan

453.000

Kilogram

 

 

 

 

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.11

Propan

453.000

Kilogram

 

 

 

 

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.12

Bütan

453.000

Kilogram

 

 

 

 

(*) G.T.İ.P NO: Türk gümrük tarife cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarıdır.

 

Madde 2 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (I) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.

 

Madde 3 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.25.00.00

Diğerleri

632.500

Litre

 

(Yalnız Gazyağı)

 

 

 

Madde 4 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.25.00.00

Diğerleri

599.000

Litre

 

(Yalnız Gazyağı)

 

 

 

Madde 5 —Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 20/2/2003 tarihinden, 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirlenen tutarlar 4/3/2003 tarihinden, 4 üncü maddesinde belirlenen tutar ise 5/3/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 6 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.