VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 17.04.2003 Perşembe Sayı: 25082 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2003/5455

 

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/4/2003 tarihli ve 1446 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

 Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

A. AKSU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

M.AYDIN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

 

5/4/2003 Tarihli ve 2003/5455 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (l) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

 

 

Madde 2- 6/G/2002 tarihli ve 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

 

Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.

Madde 5- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 29/3/2003 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar 2/4/2003 tarihinden, 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde belirlenen tutarlar ise 4/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.