VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 08.04.2004 Çarşamba Sayı: 25427 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2004/7069

 

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 24/3/2004 tarihli ve 12548 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Mehmet Ali ŞAHİN

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

M. V.GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

29/3/2004 Tarihli ve 2004/7069 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

Madde 1 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (l) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

 

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.25.00.00

Diğerleri

(Yalnız Gazyağı)

648.500

Litre

 

Madde 2  - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (l) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

 

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.61.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

168.500

Kilogram

2710.19.65.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yl geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

125.000

Kilogram

2710.19.69.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i gecenler

125.000

Kilogram

 

Madde 3 - Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutar 16/3/2004 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar ise 17/3/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 4 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.