VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 22.04.2005 Cuma Sayı: 25794 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI: 2004/8704

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisi ile ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 30/03/2005 tarihli ve 14575 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

 CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

M. V.GÖNÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

 

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

Z. ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.11.45.00.00 ve 2710.11.49.00.00 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan mallar için belirlenen ÖTV tutarları, bu mallara yerli tarım ürünlerinden elde edilmiş 2207.20.00.10.13 ve 2207.20.00.10.14 G.T.İ.P. numaralarında yer alan “yakıt biyoetanolü” karıştırılmış olması halinde, karıştırılan malın miktarının karışım miktarına oranı kadar eksik uygulanır.Bu orana göre belirlenen vergi tutarı, 2207.20.00.10.13 ve 2207.20.00.10.14 G.T.İ.P. numaralarında yer alan yakıt biyoetanolünü ihtiva etmeyen 2710.11.45.00.00 ve 2710.11.49.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için belirlenmiş olan vergi tutarlarının % 98’inden az olamaz.

Madde 2 - Bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Madde 3 - Bu Karar, yayımını izleyen 8 inci günden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.