Banka Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarih: 20.04.2002 Pazar Sayı:24732 (Asıl)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
 

Sayı   :

2002/4

Konu :

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi

 

 
             Madde 1- Bankamızın I-M sayılı Genelgesinin "USUL ve MÜŞTEREK HÜKÜMLER" bölümünün 46'ncı maddesinin "Döviz Alım Belgeleri" başlıklı kısmının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             "Döviz Alım Belgeleri

             Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli maden aracı kuruluşları döviz alım belgesini iki nüsha olarak düzenlemek zorundadırlar. Döviz alım belgelerinin ikinci nüshaları bu kurum ve kuruluşlarda kalacak, üzerine "bu nüsha üzerinden işlem yapılamaz." şerhi konulacaktır."

 

             Madde 2- Aynı Genelgenin "Görünmeyen İşlemlere İlişkin Hükümler" bölümünün 25'inci maddesinin "D-5 Reasürans ve Retrosesyon İşlemleri" başlıklı kısmının "2. Harice Verilen İşler" fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             "D-5 Reasürans ve Retrosesyon İşlemleri

             2. Harice Verilen İşler

             1160 sayılı Kanun uygulaması saklı kalmak kaydıyla, sigorta şirketlerinin Türkiye'de işletmekte oldukları sigorta branşları üzerinden yabancı ülkelerdeki reasürör veya retrosesyonerleri veya bunlar adına hareket eden sigorta aracıları veya hariçteki merkezleri lehine, sözleşmeleri veya sözleşmeye bağlı olmayan ihtiyari plasmanlar gereğince doğan borç bakiyeleri ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin cari muhataralara karşılık olarak reasürörlerine transfer etmeyip depo ettikleri primlerin ihtiyat faizleri.

             (Yukarıda yer alan ödemelerin yapılabilmesi için, ödemeyi isteyen sigorta kuruluşlarının işlerini yurt dışına devretmeden önce Bakanlar Kurulunun 2001/3480 sayılı Kararı eki "Sigortacılıkta Yurtiçi Reasürans Havuzu Sistemine İlişkin Karara göre Milli Reasürans T.A.Ş.'ye gerekli devri yaptığını ve yapılacak ödeme isteği ile ilgili her türlü sigorta, reasürans ve retrosesyon işlemlerinin Türkiye'de plase ve muhafaza edilemediğinin Milli Reasürans T.A.Ş.'den alınmış bir şerh veya belge ile tevsiki şarttır.)"

             Madde 3- Bu genelge, 2 inci maddesi 1/1/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.