97-1  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :Sayı:B.07.0.GEL.0.38/3802 03.03.97-08361 
Konu    :Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi 

Sıra No:1997/1 
  
           İLGİ:4.6.1996 gün ve B.07.0.GEL.0.38/3802-24486 sayılı yazımız 

           6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 nci maddesine istinaden ekonomik ve mali zorluklar içinde bulunduklarını belirterek tecil talebinde bulunan mükelleflerin bu taleplerinin biran önce incelenerek karara bağlanması ve kamu alacaklarının daha etkin bir biçimde tahsil edilmesi amacı ile ilgide kayıtlı yazımızla iliniz Defterdarlık, Vergi Daireleri ve Malmüdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendime yetkisi; 

           Defterdarlık için 4.000.000.000 lira, Vergi Daireleri ve Malmüdürlükleri için 1.000.000.000.- lira olarak yeniden belirlenmiştir. 

           İlinize tanınan bu tecil ve taksitlendirme yetkisinin kullanılmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir. 

  • Yapılacak teciller, Gelir Bütçesinin uygulanmasını aksatmamak bakımından kısa dönemleri kapsayacak ve içinde bulunulan bütçe yılını aşmayacaktır.Ancak bütçe yılının son iki ayında vukubulcak tecil istekleri için bütçe yılı dört ay aşılabilecektir.
  • Taşıt Alım, Motorlu Taşıtlar ve Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Zirai (stp) Vergisi ile Fonlardan olan alacaklar tecil edilmeyecektir.
  • Miktar itibariyle ilinize tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisini aşan talepler, tecili talebedilen borcun ayrı ayrı nev'i, miktarı, vadeleri ve borç hakkında gerekli görülen diğer bilgilere de yer verilmek, mükellefe "Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu" da eksiksiz olarak doldurtturulmak suretiyle en geç 5 gün içinde Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.
  • Tecil talebinde bulunan mükelleflere bu talepleri karara bağlanıp kendilerine kesin tebligat yapılıncaya kadar 313 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğinde de açıklandığı üzere önerdikleri taksitlerin tecil taleplerinin karara bağlanması beklenilmeksizin muntazam ödenmesi gerektiği özellikle hatırlatılacaktır.
           İlinize tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi bundan böyle bu İç Genelge doğrultusunda kullanılacaktır.  

           Bilgi edinilmesini ve durumun ilgililerede duyurularak uygulamanın bu esaslar doğrultusunda yürütülmesinin teminini önemli rica ederim. 

Bakan Adına
Nadir ÖZTÜRK
Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı