97-3  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.71/7100-31         31.03.1997 - 13067 
Konu    :Yüksek Öğrtemi Kurumlarında kredi harçları ve katkı payı borçlarının ödenmemesi 

Sıra No:1997/3 
 
           2547 sayılı Yükseköğretim Kununu 'nun 418 sayılı Kanuun Hükmünde Kararname ile değişik 46 'ncı maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca 24.07.1996 tarihinde karalaştırılan "Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim ücretlerinin Tespitine Dair esaslar "ın 4 'üncü maddesinde; kredi harçları ve katkı payı borçları için 6138 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. 

           Bu nedenle, Yükseköğretim Kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı paylarının öğrenci tarafından ödenmemesi halinde sözkonusu alacakların takip ve tahsil işlemlerinin vergi dairelerince yerine getirilmesi gerekmektedir. 

           Buna göre, anılan Kanun uyarınca öğrenci katkı paylarının takip ve tahsil işlemleie yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerdeki; 
 

  • Tek vergi dairesi bulunanan il ve ilçelerde mevcut vergi dairelerince,
  • Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı vergi dairelerince ( Malmüdürlüklerince )
  • Birden fazla vergi dairesi bulunanan il ve ilçelerde süreksiz yükümlülüklerle ilgili iş ve işlemleri yürüten vergi dairelerince yerine getirilecektir.
           Öğrenci katkı paylarının vergi dairelerince tahsil edilebilmesi için; yükseköğretim kurumularının borçlulara  ( borçlu öğrencilere ) ödemede bulunmalarını bildiren usulünce yapacakları tebligattan sonra, borçlunun kimlik bilgileri, adresi, ödenmeyen pay tutarı, dönemi, vade tarihi ile yapılacak tahsilatın aktarılacağı banka hesap numarasının yer aldığı yazıyı ilgili vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir. 

           Yükseköğretim kurumları tarafından, ödemede bulunmayanların vergi dairesine bildirmesi üzerine, " Harç ve Para Cezaları ile Diğer Amme Alacaklarına İlişkin Hesap Defteri "ne gerekli kayıtlar yapılacaktır. 

           Sözkonusu amme alacakları için " Takipli Alacaklar Ortak Formu " düzenlenerek borçlusuna Ödeme Emri tebliğ edilecek ve takibata yönelik diğer işlemler vergi daireleri işlem yönergesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

           Yükseköğretim kurumlarınca gönderilecek yazıların incelenmesi sonucunda, borçluların adreslerinini başka vergi dairesi yetki alanınına girdiği tespit edilirse, tahsilat niyabeten borçlunun buluduğu yerdeki vergi dairesine yaptırılacaktır. ancak yükseköğretim kurumununu muhatabı kurumun bulunduğu yerdeki vergi dairesi olacaktır. 

           Yükseköğretim kurumularının katkı payı alacakları için düzenlenecek belgeler üzerine " ökp " gelir türü kodu yazılacak ve " 423-2547 sayılı Kanunun 46 'ncı maddesine göre alınacak öğrenci katkı payları " yardımcı hesabında izlenecektir. 

           Vergi dairelerince tahsil edilecek öğrenci katkı payları, Özel Tahakkuklardan Borçlular Hesabına borç, Özel Tahakkuklar Hesabına alacak kaydedilecektir. 

           Tahakkuktan yapılan tahsilat bir taraftan, Kasa veya Banka Hesabına borç, ilgili yükseköğretim kuruma adına Emanetler Hesabına alacak, diğer taraftan Özel Tahakkuklar Hesabına borç, Özel Tahakkuklardan Borçlular Hesabına alacak kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilecektir. 

           Bir ay zarfında tahsile edilen ve ilgili Yükseköğretim Kurumları adına emanete alınan  tahsilat tutarları, tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar düzernlenecek saymanlık işlem fişinde Emanetler Hesabına borç, Ödenecek Çekler Hesabına alacak kaydedilmek ve gönderme emri düzenlenmek suretiyle ilgili yükseköğretim kurumununu bildireceği banka hesabına aktarılacaktır. 

           Tahsil edilerek ilgili yükseköğretim kurumununun banka hesabına aktarılan paralara ilişkin belgelerin tarih, sayı ve tutarlarını gösteren liste, " liste muhteviyetı, belge beldelleri toplamı .............. lira olarak .............. tarih ve sayılı Gönderme Emri ile, ilgili yükseköğretim kurumunun ..................... nezdinde .................... No.lu hesaba aktarılmıştır. " şerhi verilmek suretiyle onaylanarak ilglii yükseköğretim kurumuna gönderilecektir. 

           Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

Serdar KOYUTÜRK
Gelirler Genel Müdür Yardımcısıı