97-5  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.71/7100-33           09.05.97 - 19342
Konu    :Çevre kirliliğinde para cezalarının takip ve tahsili 

Sıra No:1997/5 
 
             Bilindiği gibi 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre verilen para cezalarının takip ve tahsiline yönelik iş ve işlemler 11.04.1994 tarih, 1994/1 cezalarının takip ve tahsiline yönelik iş ve işlemler 11.04.1994 tarih, 1994/1 ve 03.07.1995 tarih ve 1995/4 Seri No.lu Uygulama İç Genelgelerinde açıklanmıştır.

             Ancak, Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden çevre kirliliği idari para cezası ile ilgili bazı tereddütlerin ortaya çıktığı anlaşılmış olup aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

             Sözkonusu Kanunun İdari Para Cezalarına İtiraz başlığı taşıyan 25 inci maddesinde idari cezalara karşı, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebileceği ve itirazın idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdumayacağı belirtilmektedir.

             Kanunda belirtilen 7 günlük süre, idari para cezasına itiraz edilmesine ilişkin bir süreyi ifade etmekte olup, Kanunda para cezalarının hangi süre içinde ödeneceğine dair bir hüküm yer almadığından, ödeme süresinin ve para cezalarının vade tarihinin 241 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğine göre belirlenmesi gerekmektedir.

             Bununla birlikte 7 günlük itiraz süresi içinde itiraz edilmesi, Kanun gereğince para cezasının tahsilatını dudurmayacağından bu süre aynı zamanda rızaen ödeme yapmak isteyen ilgililere verilen bir ödeme süresi olarak kabul edilecektir.

             Bu durumda Çevre Bakanlığı teşkilatınca, para cezasına ilişkin tutanakların 7 gün içinde ödeme yapılması gerektiği hususuna da yer verilerek borçlulara tebliğ edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, gerek bu süre içersinde ödeme yapacak olan kişilerin ödemelerinin kabulü gerekse bu süre geçmesine rağmen ödemede bulunmayanların takibi amacıyla para cezası tutanaklarının bir örneğini liste ekinde ilgili vergi dairesine gönderilmesi sağlanacaktır.Vergi dairelerce de yukarıda belirtilen Uygulama İç Genelgelerine göre işlem yapılacağı tabiidir.

             Öte yandan, cezaya muhatap gerçek veya tüzel kişinin olayı dava konusu yapması halinde Çevre Bakanlığı teşkilatınca vergi dairelerine gönderilen yargı kararlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır.

             Diğer taraftan 418- Çevre Kirliliği İdari Para Cezası Özel Tahakkuklar yardımcı hesabında izlenen ve tahsil edilerek kurum adına Emanetler Hesabına alınan para cezasının, ilgiliye iadesine karar verilmesi halinde, iade edilecek tutarın kuruma gönderilecek olan tutardan mahsup edilmesi gerekmektedir.

             Bu nedenle, ilgilisine red ve iade edilmesine karar verilen tutarın, Saymanlık İşlem Fişi (Örnek : 6/A) ekine iadeye ilişkin belge bağlamak ve Emanetler Hesabına borç, miktarına göre Kasa veya Ödenecek Çekler Hesabına alacak yazılmak suretiyle muhasebeleştirilerek ilgilisine red ve iade edilmesi, ancak anında ödeme sözkonusu olmadığı takdirde ilgilisine red ve iadesine karar verilen tutarın Kurum adına Kişi Borçları Hesabına borç, ilgilisi adına Emanetler Hesabına (Çeşitli Emanetler bölümüne) alacak kaydedilmesi ve Kurum adına borç kaydedilen tutarın Kuruma gönderilecek tutardan mahsuben tahsilinin sağlanarak borç kaydının kapatılması, ilgilinin müracaatı üzerine de adına emanete alınan tutarın Emanetler Hesabına borç, miktarına göre Kasa veya Ödenecek Çekler Hesabına alacak kaydedilmek suretiyle iade edilecektir.

             Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan Adına
M. Bahattin KULU
Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı