97-9  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.71/7100-37             17.09.97 - 39913 
Konu    :Plakasız tescilli araçların satış ve devirlerinde Motorlu Taşıt Vergisi ve Trafik Para Cezası 

Sıra No:1997/9 
 
            Bilindiği gibi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik kanunun 4199 sayılı Kanunula değiştiren 9 'uncu maddesine istinaden, plakası tescil edilmiş araçların satış ve devirleri sırasında motorlu taşıtlar vergisinin yanı sıra tarfik para cezası borcunun da bulunup bulunmadığı aranmaktadır. 

            Trafik para cezaları ile ilgili yapılacak iş ve işlemler 17.06.1985 gün ve 2490632-12/42003 sayılı genel yazı ile 1996/13 ve 1997/1 Seri No.lu Uygulama İç Genelgelerinde açıklanmıştır. 

            Ancak, Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden yabancı ülke plakalı arçlara ait trafik ceza tutanakları ve tahsilatları ile ilgili nasıl işlem yapılacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır. 

            Bu nedenle, yukarıdaki yazılarda belirtilen hususlara ilaveten, sayman mutemetlerince ( trafik zabıtası veya jandarma tarafından ) yabancı ülke plakalı taşıtlara ait tarfik para cezası tutanakları, tutanağın zimmetle alındığı vergi dairesine teslim edilecek ve vergi dairesince İşlem Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli tahkkuk ve tahsilat işlemleri yapılacaktır. 

            Diğer taraftan, yabancı palakalara kesilen cezalar ilgilerce; ceza tutanağının düzenlendiği düzenlendiği yerdeki motorlu taşıtlar vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsili ile görevli vergi dairesine yatılrılabileceği gibi, diğer saymanlıklara, cezayı tahsile yetkili kılınan bankalara veya gümrük kapılarında gümrük sayman mutemetlerinde bu vergi dairesi adına öndenebilecektir. 

            Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim. 

Kürşat ÖZGÜLER
Gelirler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı