97-10  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.71/7100-38        17.09 1997 - 39825 
Konu    :Vadesi gelen ödenmemiş kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi 

Sıra No:1997/10 
 
            05.09.1997 tarih ve 23101 sayılı Resmi Gazete de yayımlananan 400 Seri no 'lu tahsilat Genel tebliğinde zor durumda bulunan müklleflere borçlarını ödemede kolaylık sağlanması amacıyla Bakalığımıza tanınan yetkiye istenaden vergi dairelerinde takip ve tahsil edilen 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi, resim, harç, vergi cezası ve gecikme faizi ile 6183 sayılı Kanun kapsamındaki gecikme zammından 31.08.1997 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde Tebliğin yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının, talep edilmesi halinde Tebliğde beriltilen şartlara tecil ve taksidlendirmeye tabi tutulacağı belirtilmeştir. 

            Bu Tebliğ uyarınca yapılacak tahsilat ile ilgili olarak vegi dairelerince yapılacak iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

            Genel tebliğe göre tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükelleflerden bu taleplerine ilişkin bir dilekçe alınacak ve bu dilekçelerin evrak kayıtları, müracaat eden mükellef sayılarına ilişkin istatistiki bilgileri hazırlamaya yardımcı olacak şekilde yapılacaktır. 

            Mükelleflerin müracaatları üzerine Genel Tebliğ kapsamına giren borçları ile bunlara ilişkin gecikme zammı ve tecil faizi belirtilen vade ve taksit süreleri de gözönüne alınmak suretiyle tespit edilecek ve 11.09.1997 tarih ve 1997/4 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ekindeki tablo hazılanarak mükellefe verilecektir. 

            Sözkonusu tahsilatlar için ayrı cilt vergi tahsil alındısı kullanılacak ve vergi türü ayrımı yapılamaksızın "Tecilli alacaklardan tahsliat" adı altında tahsilat yapılacaktır. Hseplanan tecil faizi vergi tahsil olandısında ayrı bir satırda gösterilecektir. Gün sonunda düzenlenen tahsilat bordrosunda da "Tecilli alacaklardan tahsilat" için ayrı bir sütun açılacaktır. 

            Muhasebe kayıt servisince tahsilat bardrosuna dayanılarak bir gün zarfında yapılan tahsilat toplamı bir kalemde ilgisine göre Kasa, Banka veya Nakit Hareketleri Hesabına borç,Emanetler Hesabına alacak kaydedilecek ve Emanetler Hesabına kaydedilen sözkonusu tutarlar, Emanetler Defterinde eçılacak "400 seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğ Uyarınca Yapılan Tecilli Alacaklar tahsilatı" adlı bölüme işlenecektir. 

            Öte yandan, mükelleflerce taksitler halinde yapılan ödemelere ilişkin alındıların hesap kartlarına işlenmesi sırasında, ödeme tutarı kadar olmak üzere vadesi en eski olan borçtan başlanacak, bu borç ve gecikme zammı kapatıldıktan sonra diğer borçlarına işlenecektir. 

            Tahsilata ilişkin alındılar bir taraftan hesap kartlarına işlenirken, diğer taraftan karta işlenen tutar tutar vergi türleri itibariyle gecikme zammı da ayrı bir sütünda olmak üzere D.M.Y. 4 örnek numaralı bordronun üzerine "400 Seri No.lu Tasilat Genel Tebliği uyarınca Yapılan Tecilli Alacaklar Tahsilat Bordrosu" yazılarak oluşturulan bordroyla ilgili servislerce geçirilecektir. Bordrolar takipli ve takipsiz borçlar için ayrı aşrı 2'şer örnek düzenlenecek vebirer örnekleri muhasebe kayıt servisine verilecektir. Bu bordro yanlıza genel tebliğ uyarınca tecilli alacaklardan yapılan tahsilatın vergi türü ve gecikme zammı ayırımı için kullanılacak olup, bordronun muhasebe kayıt servisine intikali enğeç dört gün iiçindi tamamlanmış olacaktır. 

            Otomasyonlu vergi dairelerinde ise tahsilata ilişkin alundıların vergi türleri ve gecikme zammı itibariyle bilgi girişi yapılarak, bilgisayardan alınacak bordro yukarıda belirtilen sürede muhasebe kayıt servisine intikal ettirilecektir. 

            Muhasebe kayıt servisince emanete alınan "400 seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği Uyarınca Yapılan Tecilli alacaklar Tahsilatı" bölümünde izlenen bu tutarların emanete alındığı tarihten itibaren engeç beş iş günü içinde, Aralık ayına ait tahsilatın ise mutlaka 31.12.1997 tarihine kadar Emanetler Hesabına borç, Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydı yapılarak, ilgili servislerce düzenlenen ve yukarıda bahsi geçen bordrolardan yararlanmak suretiyle ilgili geir yardımcı hesaplarına intikal ettirilecektir. Gelir kaydedilen tutarlar için ay sonu tahkkuktan düşüş kayıtları Devlet Muhasebesi Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

            Tahsil edilerek önce emanete alınan ve bilahare gelir hesaplarına intikal ettirilen tutarlara, ay sonlarında düzenlenen Emanetler Cetvelinde ayrı bir satırda mutlaka yer verilecektir. Emanetler Cetveli bir nüsha fazla düzenlenencek ve diğer belgelerle birlikte Gernel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 

            Konu ile ilgili olarak otomasyanlu vergi dairelerinde yapılacak iş ve işlemler ekte yer alan açıklamalara göre yerine getirilecektir. 

            Ayrıca, bu tebliğ gereğince 25.09.1997 tarihine kadar müracaat eden mükellef sayısı ile tecil ve taksitlendermeye tabi tutulan amme alacağı tutarı, il bazında kümülatif olarak en geç 01.10.1997 tarihine kadar Bakanlığımıza ( Gelirler Genel Müdürlüğü-Uygulama Şubesi ) bildirilecektir. 

            Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim. 

 Serdar KOYUTÜRK 
Gelirler Genel Müdürü