97-11  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.71/7100-39        09.10.97-  43179 
Konu    :Eğitime katkı payı tahisili 

Sıra No:1997/11 
 
           Bilindiği gibi, 4306 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması hakkında Kanunun Geçici 1. maddesinde vergilerin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef veya sorumlular tarafından vergi dairelerine verilen beyannameler için eğitime katkı payı tahsil edileceği belirtilmiştir. 

           Öte yandan konuyla ilgili 1 Seri nolu Eğitime Katkı Payı Genel Tebliği 22 Ağutos 1997 gün ve 23088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ayrıca 01.09.1997 gün ve 1997/8 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesinde de vergi dairelerinde yapılacak iş ve işlemler açıklanmıştır. 

           Ancak Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden bazı mükelleflerin birden fazla beyannameye ait eğitime katkı payını peşin ödemek istedikleri anlaşılmıştır. 

           Buna göre isteyen mükelleflerin gelecek dönemlere ilişkin henüz verilmemiş bulunan beyannamelere ait eğitime katkı payını topluca ödemeyi talep etmeleri halinde bu talepleri kabül edilecektir. 

           Beyannamesi daha sonra verilmek üzere eğitime katkı payının peşin ödenmesi halinde dönemler itibariyle ayrı ayrı vergi dairesi alındısı düzenlenerek tahsilat yapılacağı gibi, dönemler belirtilmek suretiyle tek alındı da düzenlenebilecektir. 

           Diğer taraftan, alınan beyannameler için düzenlenen tahakkuk fişlerinde Eğitime katkı payı tahakkuk ettirileceğinden, herhangi bir yanlışlığın ve mükerrerleğin önlenmesi bakımından tahsil alındıları ile tahakkuk fişleri irtibatlandırılacaktır. 

           Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

Zekeriya TEMİZEL
Maliye Bakanı