97-12  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.71/7100-40         10.11.97 - 47369 
Konu    :İncelemeye alınan dosyaların denetimi ve sonuçlandırılması 

Sıra No:1997/12 
 
             Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, vergi dairelerince çeşitli nedenlerle incelemeye sevkedilen dosyaların vergi denetmenleri tarafından uzun süre geçmesine rağmen sonuçlandırılmadığı, bu suretle denetmenin üzerindeki iş yükünün fazla göründüğü üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan dosyaların denetmenlerce uzun süre bekletildikten sonra zamanaşımının son yılı içersinde iş yoğunluğu gerekçesiyle takdir komisyonuna sevk edilmek üzere ilgili vergi dairelerine iade edildiği anlaşılmıştır. 

            Bu durum inceleme sonucunda tarhı gereken vergi ve cezaların tarhiyatını geciktirmekte ve amme alacağını sürüncemede bırakmaktadır. Ayrıca aradan uzun zaman geçmesi nedeniyle bazı mükelleflerin işi terk etmeleri veya adreslerini değiştirmeleri nedeniyle tebliğ sırasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

            İncelemeye sevk edilen dosyaların inceleme işlemlerinin ilgili vergi denetmenlerince kısa sürede tamamlanması esas olup, istisnai haller dışında dosyanın takdir komisyonuna sevk edilmek üzere iade edilmemesi; dosyanın adresinin zorunlu olması halinde iade edilen dosyalar hakkında denetmen tarafından yapılan işlemler ve dosyanın iade nedenlerinin gerekçeli bir yazı ile defterdarlığa bildirilmesi; defterdarlıklarca da bu durumun yakından izlenmesi ve vergi denetmenlerine takdire sevk edilmek üzere iade edilen dosyalarla ilgili olarak Genelge ekinde yer alan formun her yıl Ocak ayı içersinde doldurularak Bakanlığa gönderilmesini önemle rica ederim. 

Bakan Adına
Doç. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU
Gelirler Genel Müdürü