97-14  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.71/7100-42         03.12.97 - 52420 
Konu    :Danıştay'da temyiz davası açılması izin yetkisi 

Sıra No:1997/14
 
           213 sayılı Vergi Usul Kanununun 377'nci maddesinin beşinci fıkrasında, Bakanlığımızca tesbit edilecek hadlerle sınırlı olmak şartıyla Danıştay'da temyiz davası açılmasına ilişkin izin verme yetkisinin Defterdarlıklara devredilebileceği hükme bağlanmıştır. 

          Söz konusu madde hükmüne dayanılarak, muvafakat verme yetkisinin devrine ilişkin esaslar ve hadler yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır. Son olarak 258 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği ile gerek defterdarlıkların gerekse vergi dairesi başkanlıklarının vergi mahkemesi kararlarına karşı Danıştay'da temyiz davası açma yetkileri 01.11.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 15 milyar liraya yükseltilmiştir. 

          Bu çerçevede, vergi mahkemelerince terkine karar verilen vergi, resim, harç asılları ile bunlara ilişkin vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları toplamı gözönünde bulundurulmak suretiyle 11.08.1995 tarih ve 1995/9 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesindeki miktarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep ve Kayseri İllerinde
 
Bağımsız Vergi Dairesi Müdürleri 750.000.000.-TL.
Vergi Müdürleri 750.000.000.-TL.
Mal Müdürleri (Bağlı Vergi Daireleri) 300.000.000.-TL.
Yukarıda Sayılan İllerin Dışında Kalan İllerde
Bağımsız Vergi Dairesi Müdürleri 375.000.000.-TL.
Mal Müdürleri (Bağlı Vergi Daireleri) 225.000.000.-TL.
           na kadar olan kararlar için defterdarlıktan veya vergi dairesi başkanlığından izin almaksızın temyiz yoluna başvurup vurmama konusunda yetkili kılınmıştır. 

          Bağımsız vergi dairesi müdürleri, vergi müdürleri ve mal müdürlerinin (Bağlı Vergi Daireleri) yukarıda belirtilen hadlere bağlı kalmaksızın vergi mahkemesi kararının Danıştay nezdinde temyizinin düşünülmesi halinde Defterdarlıktan izin almaları, temyiz yoluna gitmemeyi uygun görmeleri durumunda ise izin almadan kararları saklıya almaları (hıfz etmeleri) mümkündür. 

          Defterdarlıkça muvafakat verilecek davalarla ilgili olarak, Danıştay'a dava açılmasına ilişkin muvafakat formunun ekinde gönderilecek savunmaların hazırlanması görev ve sorumluluğu yine vergi dairelerine ait olup, hazırlanacak savunma taslakları davaya ilişkin dosya ve evrak örnekleri ile birlikte Defterdarlıklara göndereceklerdir. 

          Öte yandan, gerek defterdarlık veya vergi dairesi başkanlıkları, gerekse Bakanlığımızca muvafakat verilmek verilmek suretiyle dava açılması halinde, Danıştay'ca verilecek karar örneğinin bir adedinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. 

          Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

Bakan Adına 
Kürşat ÖZGÜLER
Gelirler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı