Veraset İç Genelgeleri  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.60/6012-1430    17.01.97- 02042 
Konu    :Yapı kooperatiflerinde emlak vergisi hissesinin değerlendirilmesi 

Sıra No:1997/1 
 
            Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (b) bendinde, gayrimenkullerin ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın emlak vergisine esas olan değerle değerleneceği hükme bağlanmış, ancak yapı kooperatifi hissesinin ne şekilde değerleneceği hususunda bir hükme yer verilmemiştir. Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme başlıkla üçüncü bölümünde yeralan 291 inci maddesinde bir vergiye matrah olan servetin veya servet unsurlarının değerlemesinde bu bölümde yazılı esasların cari olacağı belirtilmekte, aynı Kanunun 74 üncü maddesinde ise takdir komisyonlarının görevleri arasında, yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirleri ile vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek de yer almaktadır. 

            Bu hükümlerden hareketle, bugüne kadar veraset ve intikal vergisi matrahına dahil olan kooperatif hisselerinin değeri, takdir komisyonlarınca, Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme bölümündeki esaslar dahilinde takdir edilmek suretiyle belirlenmekteydi. 

            Ancak son yıllarda mükelleflerin başvuruları üzerine Danıştay'dan, yapı kooperatifindeki hissenin gayrimenkul olarak tapuya tescil edilmediğinden bu hissenin gayrimenkul mahiyetinde olduğu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 281 inci maddesine göre mukayyet değeri ile değerlendirilmesi gerektiği yolunda kararlar çıkmaktadır. 

            Danıştay kararları devamlılık arz ettiğinden, uygulamada birliğin sağlanması ve takdir komisyonlarındaki işyükünün azaltılması bakımından, veraset ve intikal vergisi matrahına kooperatif hissesinin dahil olması halinde bu hissenin alacak olarak kabul edilerek 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 281 inci maddesine göre mukayyet değeri (Ölüm tarihine kadar ödenen aidatlar toplamı) ile değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 

            Diğer taraftan, mükelleflerce intikal tarihinden sonra kooperatif başkanlığından alınan ve intikale konu hisseye isabet eden tutarı gösteren yazının beyannameye eklenmesi halinde bu tutar veraset ve intikal vergisi matrahının hesabında dikkate alınacaktır. 

            Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılması ile bu gibi olaylar nedeniyle yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesini rica ederim. 

Bakan Adına
Mahmut VURAL
Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı