gv 96-1  
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 

Gel        :B.07.0.GEL.042/4085-10 
Konu    :Küçük Çiftçi Muaflığı 

Sıra No:1996/1
   
          Küçük çiftçi muaflığının uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yazılı küçük çiftçi muaflığına ilişkin 200 Milyon liralık satış tutarı ölçüsü (01.12.1994 tarih ve 94/6300 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yükseltilen miktar). 15.12.1995 tarih ve 95/7593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1995 takvim yılı hasılatına uygulanmak üzere 500 milyon liraya yükseltilmiştir. Buna göre, 1995 yılı satış hasılatı 500 milyon lirayı aşmayan çiftçiler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla küçük çiftçi muaflığından faydalanmaya devam edeceklerdir. Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 14 üncü maddesinin son fıkrasında, "Mükellef durumunda iken muaflık şartlarını iktisap edenler müteakip vergilendirme dönemi başından itibaren küçük çiftçi muaflığından faydalanırlar." hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, 1994 yılında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun değişik 12 nci maddesindeki işletme büyüklüğü ölçüsü veya 200 milyon liralık satış tutarı ölçüsünü aşan mükellefler, 1995 yılında küçük çiftçi muaflığına ilişkin işletme büyüklüğü ve 500 milyon liralık satış tutarı ölçüsünü aşmasalar dahi, 1995 takvim yılına ait zirai kazançlarını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmek zorundadırlar.  

          Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim  

Hasan Basri AKTAN
Gelirler Genel Müdürü