97-2  
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.42/4234-3 26.03.97*13050   
Konu    :Diş protezciliği  

Sıra No:1997/2

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 65 inci maddesinde ise, hür türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu, serbest meslek faaliyetlerinin sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

            Bu hükümler çerçevesinde, diş protezcilği faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin, diş doktarlarına, resmi dairelere veya kurumlara sipariş olarak yalnız çelik (metal) damak dükümüne ilişkin faaliyetleri, mesleki bilgiden çok sermayeye dayanmakta ve yapılan söz konusu işler imalat işi niteliğinde olduğundan yapılan faaliyetler ticari faaliyet olarak kabul edilerek uygulamaya bu şekilde yön verilmişti. 

            Ayrıca, diş protezcilerinin, faaliyetlerini kendileri veya yanında çalıştırdıkları diş hekimleri vasıtasıyla hasta ağzında çalışarak, diş çekimi, kalıp alımı ve protez yapımı şeklinde sürdürmeleri ve sadece çelik (metal) damak dökümü yapmamaları halinde yaptıkları bu faaliyetlerin serbest meslek faaliyeti sayılacağı açıklanmıştı. 

            Ancak, diş protezciliği faaliyetiyle uğraşanlarla ilgili olarak Danıştay İçtihatı Birleştirme Kurulunun 29.2.1996 gün ve E:1995/1, K:1996/1 sayılı Kararı ile, sözü edilen faaliyetlerin serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi kabul edilmiştir. 

            Konu ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden olaylardan 1996 takvim yılı kazançları için 1997 yılı Mart ayında verilecek beyannamede beyan edilen kazançlar ile bu dönemlerden önceki kazançlara ilişkin olarak yapılacak işlemler hakkında tereddütlerin olduğu anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür. 

            Diş protezciliği faaliyetinde bulunan mükellefler, 1996 yılı kazançları için 1997 yılı Mart ayında verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini, serbest meslek kazanç hükümleri çerçevesinde düzenleyip vereveklerdir. Vergi dairelerince de; sözü edilen mükelleflerin önceki yıllardaki faaliyetleri nedeniyle, ticari kazanç hükümlerine göre kullandıkları defter ve belgeleri serbest meslek kazanç hükümlerine göre kullanan defter ve belgeler kapsamında değerlendirilecektir. Danıştay İçtihhadı Birleştirme Kurulunun kararından önce mükellefiyetlerini ticari kazanç mükellefi olarak tescil ettirenlerin mükellefiyetleri serbest meslek kazanç mükellefi olarak re'sen tescil ettirecek, ancak bu işlem sırasında herhangi bir tarhiyat yapılmayacaktır. 

            Öte yandan, geçmiş dönemlere ait olup, bu faaliyetleri nedeniyle yıllık beyanname vermeyen mükelleflere ilişkin olarak matrah takdir edilmesi hallerinde, Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı gereğince serbest meslek kazanç hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

Bakan Adına
Hasan Basri AKTAN
Gelirler Genel Müdürü