1997-3  
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.45/4501-42 02.04.97*14005 
Konu    :Teşvik Belgesiz yatırımlarda başvuru ve projelerde uyulma şartının değerlemesinde KDV  
                uygulanması  

Sıra No:1997/3
 
           Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Teşvik Belgesi olmaksızın yatırım yapacak mükelleflerin başvuru formları ile bu formlar ekindeki proje ve bu proje çerçevesinde alınacak malların ayrıntılı listelerindeki yatırım tutarlarının en az ve en fazla yatırım tutarlarına uyulup uyulmama şartının değerlendirilmesinde Katma Değer Vergisi hariç veya Katma Değer Vergisi dahil tutarlarının hangisinin dikkate alınacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır. 

           Bilindiği üzüre; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde 4108 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle yatırım teşvik belgesi olmaksızın yapılacak yatırımlar için de yatırım indiriminden faydalanma imkanı getirilmiş ve buna ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca müştereken tesbit edileceği hükme bağlanmıştır. 

           Söz konusu usul ve esaslar belirlenerek, 20.03.1996 gün ve 22586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 195 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. 

           Yukarıda belirtilen Tebliğde yatırımların proje maliyeti, ticari ve sınai yatırımlar için 1995 yılında en az 3 milyar, en fazla 6 milyar; 1996 yılı için en az 6 milyar, en çok 12 milyar; 1997 yılı için en az 9 milyar, en çok 18 milyar lira; zirai yatırımlar için ise 1995 yılı için en az 500 milyon, en fazla 1 milyar; 1996 yılı için en az 1 milyar, en fazla 2 milyar; 1997 yılı için de en az 1.5 milyar, en fazla 3 milyar lira olarak belirlenmiştir. 

           Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca, katma değer vergisi yatırımın maliyetine katılmayıp indirim konusu yapılmaktadır. 

           Bu hükümlere göre, uygulamanın; 

  • Yatırım Teşvik Belgesi olmaksızın yatırm indiriminden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularının değerlendirilmesinde, en az ve en fazla yatırım tutarlarına uyulup uyulmadığının tesbiti sırasında proje maliyet tutarlarının katma değer vergisi hariç olarak dikkate alınması,

  • Dolayısıyla mükelleflerin hazırlayacakları proje ve bu proje çerçevesinde alınacak mallara ait ayrıntılı listelerdeki yatırım tutarı ile bu tutarlar esas alınarak düzenlenecek başvuru formlarındaki yatırım tutarlarının Katma Değer Vergisi hariç ve Katma Değer Vergisi dahil tutarlarını açıkça belirtmeleri ve varsa alınacak mallara ait proforma faturaların eklenmesi, 
  • Buşvuru formları ile bu formla birlikte verdikleri proje ve proje çerçevesinde alınacak mallara ait ayrıntılı listelerde yer alan yatırım maliyet tutarlarının o yıl için belirlenen en fazla yatırım tutarlarını aşması nedeniyle talepleri değerlendirilmeyen mükelleflerden katma değer vergisi hariç proje maliyetinin en fazla yatırım tutarını aşmadığını belgelendirenlerin bu taleplerinin ilgili vergi dairelerince yeniden değerlendirilmesi,gerekmektedir.
           Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim. 
M.Fevzi MUTLU
Bakan Adına
Daire Başkanı