DamgaVergisi-1  
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 

Sayı      :05.01.98*00129  
Konu    :30 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliğinin yayımı tarihinden önce ödenmiş bulunan damga  
                vergileri 

Seri No:1998/1
 
           Bilindiği gibi, 30 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliği ile mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak düzenlenecek ihale kararları, sözleşme ve diğer kağıtlarda damga vergisinin KDV hariç matrah üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiş ve buna ilişkin esaslar açıklanmıştır. Aynı tebliğde ayrıca tebliğin yayımı tarihinden önce ödenmiş bulunan damga vergileri yönünden herhangi bir işlem yapılmaması uygun görülmüştür.  

           Ancak, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, mükelleflerin, anılan tebliğ ile getirilen düzenlemenin tebliğin yayımı tarihi ile bağlı kalınmaksızın uygulanması yönünde talepte bulundukları, bu taleplerin vergi idaresi tarafından kabul edilmemesi üzerine de bu hususu yargı organları nezdinde ihtilaf konusu yaptıkları anlaşılmaktadır.  

           İdare aleyhine sonuçlanması muhtemel olan ihtilaflardan vazgeçilmesini teminen, 30 seri nolu Tebliğ ile ihale kararları, sözleşme ve diğer kağıtlarda damga vegisinin matrahı konusunda öngörülen uygulamanın tebliğin yayımı tarihi ile sınırlandırılmaksızın uygulanması uygun görülmüştür. 

           Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.   

Niyazi CANGİR
Gelirler Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı