Vergi Mevzuatı  
 
Damga Vergisi Kanunu İç Genelgeleri
 
Sıra No:1999/1  
               Sayı      : B.07.0.GEL.0.62/6228-1210 ANKARA
               Konu    : 4 Seri No.lu İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında
                                Tebliğ
Sıra No:1998/1  
               Tarih     :05.01.98*00129  
               Konu    : 30 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliğinin yayımı tarihinden önce ödenmiş bulunan damga  
                                vergileri
Sıra No:1997/2  
                Sayı      :B.07.0.GEL.0.62/6204-1490 15.12.97*54203  
                Konu    : Finansal kiralama sözleşmesinde vergi, resim ve harçların istisna uygulaması  
Sıra No:1997/1  
                Sayı      :B.07.0.GEL.0.62/6213-80 24.06.97*26564 
                Konu    : "0" sıfır nispetinde damga vergisi uygulanması