97-1
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.63/6337-45 22.05.97*21278
Konu    :Diplomatik araçların teknik muayene harcı

Sıra No:1997/1

         Dışişleri Bakanlığından alınan 29/04/1997 gün ve PİGY/1431-5641 sayılı yazı ile ülkemizde diplomatik temsilciliklerin, konsolosluk ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinin ve bunların mensuplarının araçlarının periyodik olarak teknik kontrollerinin yapılacağı belirtilerek, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde teknik muayene harcı alınması ve alınmaması gereken ülkelerin listesi gönderilmiştir.

         Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 118 inci maddesinde, "Trafik işlemlerinden bu Kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanları, trafik harçlarına tabidir." denilmiş, Kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin V-Teknik muayene harçları bölümü gereğince de Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre araçların belli sürelerde yapılacak teknik muayenelerinden harç alınması hükme bağlanmıştır. (1997 yılı için bu harcın miktarı 1.531.100 liradır.)

         Ayrıca, 492 sayılı Kanunun Diplomat Muaflığı başlıklı 124 üncü maddesinde, "Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları ile elçilik ve konsolosluklarına mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenlerin bu sıfatlarından dolayı yapacakları harca mevzu işlemler karşılıklı olmak şartıyla bu kanunda yazılı harçlardan muaftır." hükmüne yer verilmiştir.

         Sözü edilen madde hükmü dikkate alınarak Dışişleri Bakanlığınca tesbit olunan, ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerin, konsolosluk ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinin ve bunların mensuplarının araçlarından karşılıklılık esası çerçevesinde teknik muayene harcı alınması gereken ülkelerin listesi EK:1'de, alınmaması gereken ülkelerin listesi de EK:2'de belirtilmiştir.

         Öte yandan, teknik muayene harcı uygulanmasında harç tahsilatına ilişkin usul ve esaslar yönünden örnekleri ekli 01/02/1986 gün ve HARÇ:2232301-56/7434 sayılı ve 07/12/1987 gün ve HARÇ:2232338-13/79006 sayılı genel yazılarımızda yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

         Bilgi edilinmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Yakup USLU
Bakan Adına
Gelirler Genel Müdür Yardımcısı