SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tahsisler Dairesi Başkanlığı
 
SAYI                            : B.13.1.SSK.0.07.00.00/V-031/646799 ANKARA
KONU                          : 4447 Sayılı  Kanun'un Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümleri
GENELGE                    : 12-99 Ek
TARİH                         : 10/09/1999
 
GENELGE
12-99 Ek

            4447 Sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına  ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile İş Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunkara Ek ve Geçici Maddeleler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ile Genel Kadro ve Usulü Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkkında Kanun", 08/09/1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Bu Genelgede geçen;
            - "Yeni Kanun" deyimi, 4447 sayılı Kanun,
            - "Takvim yılı" deyimi, özel sektörde çalışanlar için o yılın 1 Ocak'la 31 Aralık, kamu sektöründe çalışanlar için  15 Ocak'la ertesi yılın 14 Ocak günü arasında geçen süre,
            - "01/01/2000" tarihi, kamu sektöründe çalışanlar için, 15/01/2000 tarihi,
            - "DİE", Devlet İstatistik Enstitüsü
            "TÜFE", DİE tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyat indeksi,
            - "GH", Gayrisafi yurtiçi hasıla sabit fiyatlardaki gelişme hızı,

            olarak ifade edilmiştir.

            Yeni Kanunun 506 ve 2925 sayılı yasalarda öngördüğü düzenlemelerden tahsis mevzuatına ilişkin hükümlerine göre uygulamada meydana gelen değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

            I. 506 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

            Yeni Kanunla 506 sayılı sosyal Sigortalar Kanununun; sigortalıların Kuruma bildirilmesi, yaşlılık aylığı ve yaşlılık toptan ödemesine hak kazanma koşulları, gelir ve aylıkların hesaplanması ile aşağıda (F) bölümünde belirtilen diğer kanunlara ilişkin hükümleri değiştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş, bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmiştir.

            A. SİGORTALILARIN KURUMA BİLDİRİLMESİ
            Yeni Kanunun 2 nci maddesiyle 506 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilerek, işverenler bazı istisnalar dışında sigortalıları işe başlatmadan önce Kuruma bildirmekle yükümlü kılınmıştı. 506 sayılı Kanuna eklenen Ek 40 ncı maddesinde ise, sigortalıların işe başladıklarını 30 gün içinde Kuruma bildirmeleri öngörülmüştür.

            Sözkonusu Düzenlemelere göre, sigortalıların Kuruma bildirilmesine ilişkin işlemler aşağıdaki esaslar doğrultusunda yürütülecektir.

            1. 506 sayılı Kanuna tabi çalıştıkları halde İşe Giriş Bildirgesi Kuruma hiç verilmeyen sigortalılara İşe Giriş Bildirgesi işe başladıktan sonra Kuruma verilen sigortalıların işverenleri hakkında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.

            2. Yeni düzenlemeye göre, çalıştırılacak kimselerin işe başlatılmadan önce Kuruma bildirilmesi esas olmakla birlikte, inşaat işyerlerinde işe başlatılan işçilere ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçilere özgü olmak üzere, iki ayrı istisna getirilmiştir.

            Buna göre;

            a) İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak kimseler için, işe başlatıldığı gün,

            b) İlk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde (İnşaat işyerleri dahil) işe alınan işçiler için, işe başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde,

            verilen işe giriş bildirgeleri de süresi içinde Kuruma verilmiş sayılacaktır.

            Sözkonusu sigortalılar için düzenlenecek işe giriş bildirgelerine uygulanacak  idari para cezalarında bu süreler gözönünde bulundurulacaktır.

            3. Yasal süresinde taahhütlü, iadeli taahhütlü ve APS yoluyla postaya verilen, Ancak Kurum kayıtlarına yasal süresi dışında intikal eden işe giriş bildirgelerinin postaya veriliş tarihi, Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek ve bunlar için idari para cezası uygulanmayacaktır.

            Adli posta yoluyla gönderilen işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilip verilmediğinin tespitinde ise, bu bildirgelerin Kurum kayıtlarına geçtiği tarih esas alınacak ve idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağı bu tarihe göre belirlenecektir. Ancak kamuya yönelik hizmet veren resmi nitelikteki kuruluşlarca adli posta yoluyla gönderilip Kuruma geç intikal eden işe giriş bildirgeleri için, postaya yasal süresinde verildiğinin posta gönderileri izlenimi, sevk irsaliyesi gibi resmi kayıtlarla belgelenmesi koşuluyla idari para para cezası uygulanmayacaktır.

            4. Sigortalıların, kendilerini Kuruma bildirmeleri, yasada şekil şartına bağlanmış, ayrıca süresinde kendini Kuruma bildirmeyen Sigortalılar için de bir yaptırım öngörülmemiştir.

            Sözkonusu uygulamanın usul ve esasları Yönetmelikte belirleninceye kadar yeksenaklığın sağlanması için, bu yükümlülük ekteki örneğe uygun "Sigortalı Bildirim Belgesi" ile yerine getirilecektir.

            Ancak, sigortalının kimlik bilgileri, sicil numarası, açık adresi ve imzası ile işverenin ünvanı ve adresi kayıtlı dilekçelerle yapılan bildirimler de kabul edilecektir.

            Sigortalı Bildirim Belgesi yeteri kadar çoğaltılarak işçi ve işveren örgütlerine dağıtımı sağlanacaktır.

            5. Sigortalı Bildirim Belgesi, sigortalı tarafından iki nüsha olarak doldurulup nüfus cüzdanının bir örneği ile birlikte Kuruma verilecek, belgenin bir nüshası Kurumca alındıktan sonra diğer nüshası alındığı tarih ve genel evrak numarası işlendikten sonra sigortalıya geri verilecektir.

            6. Kurumca alınan sigortalı Bildirim ,Belgesi, ilgili işverence verilen işe giriş bildirgeleriyle karşılaştırılacak, bildirgesi verilmeyen sigortalıların bildirgelerinin bir yazı ile işverenden, 7 gün içinde verilmesi istenecektir. Yazının işverence alındığı tarihten itibaren verilen sire içinde İşe Giriş Bildirgelerinin Kuruma verimemesi durumunda gerekli inceleme yapılmak üzere belgeler ilgili Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlığına intikal ettirilecektir.

            Aynı şekilde, sigortalının işe başladığını bildirdiği tarih ile işverenin bildirimleri arasında da bir farklılık var ise, konu sigorta müfettişlerine incelettirilecek ve her iki durumda da soruşturma sonunda düzenlenen raporlara göre gerekli işlem yapılacaktır.

            7. Kontol işlemi sonunda işe giriş bildirgeleri ile uygunluğu sağlanan sigortalı bildirim belgeleri, işe giriş bildirgeleri ile birlikte sigortalıların dosyasına konulacaktır.

            8. Yukarıda sözü edilen düzenlemeler Kanununyayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden, yeni uygulama 08/09/1999 tarihinden itibaren işe başlayan sigortalılar için gerekli olacaktır. Bu tarihten önce işe başlayan sigortalıların yasal süresinde Kuruma bildirilip bildirilmemediğinin tespitinde eskiden olduğu gibi bir aylık süre esas alınır.

            B. YAŞLILIK AYLIĞI VE YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI
            Yeni Kanunun 08/09/1999 tarihinde yürürlüğe giren 6 ncı maddesi ile yaşlılık aylığına hak kazanmamın genel koşullarına ilişkin 506 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin (A) bendi değiştirilerek yaş şartı aranmaksızın emekli olma olanağı kaldırılmış, ayrıca yine aynı tarihte yürülüğe giren ve 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 81 nci maddeyle de Kanunun yayımı tarihinden önce emeklilik hakkını kazananlara sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan daha fazla olan kadın ve sigoralılık süresi 23 (dahil) yıldan fazla olan erkek sigortalıların değişiklikten önceki hükümlere göre yaşlılık aylığına hak kazanmalarına ilişkin hakları korunurken, diğer sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmelerini önlemek amacıyla kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

            Buna göre, yaşlılık ve yaşlılık toptan ödemesine hak kazanma koşullarında meydana gelen değişiklikler aşağıda açıklanmıştı.

            1- Yeni Kanunla değişik 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (A) bendine göre, sigortalılık süresi yeni Kanunun yürürlüğe girdiği 08/09/1999 (dahil) tarihinden sonra başlayanlar,

            a) Kanın ise 58, erkek ,ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya,

            b) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,

            malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabileceklerdir.

            2- Geçici 81 inci maddenin (A) bendi uyarınca, yeni Kanunun yayım tarihinden önceki hükümlere göre yaşlılık aylığına hak kazanmış olanlara, sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan daha fazla olan kadın ve sigortalılık süresi 23 (dahil) yıldan fazla olan erkek sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanamadıkları önceki hükümlere göre tespit edilecektir.

            Buna göre;

            a) 08/09/1999 tarihinde 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (A) bendinin (a) ve (c) alt bendlerindeki hükümler uyarınca yaşlılık aylığına hak kazanmış olanlar, diledikleri tarihten,

            b) 08/09/1999 tarihinde kadın ise 18, erkek ise 23 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, bu tarihten önce yürürlükte bulunan 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (A) bendinin (a) ve (c) alt bentlerindeki hükümler uyarınca yaşlılık aylığına hak kazandıkları tarihten,

            sonra tahsis talebinde bulunabileceklerdir.

            3- Geçici 81 inci maddenin (B) bendine göre 08/09/1999 tarihinde sigortalılık süresi 18 yıldan az kadın sigortalılarla sigortalılık süresi 23 yıldan az olan erkek sigortalılar, aşağıdaki tabloda gösterilen kademeli geçiş sürecine ilişkin koşullara göre yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
 
 
08/09/1999 Tarihindeki Sigortalılık Süresi
Tahsis Talep Tarihindeki En Az
Sigortalılık Süresi
Yaşı
Gün Sayısı
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
17 (dahil) – 18
22 (dahil) – 23
20
25
41
45
5000
16 (dahil) – 17
21 (dahil) – 22
20
25
43
46
5000
15 (dahil) – 16
20 (dahil) – 21
-20
25
45
48
5000
14 (dahil) – 15
19 (dahil) – 20
20
25
47
50
5150
13 (dahil) – 14
18 (dahil) – 19
20
25
48
51
5300
12 (dahil) – 13
17 (dahil) – 18
20
25
49
52
5450
11 (dahil) – 12
16 (dahil) – 17
20
25
50
53
5600
10 (dahil) – 11
15 (dahil) – 16
20
25
51
54
5750
10 yıldan az
15 yıldan az
20
25
52
56
6000
 
            4- Geçici 81 inci maddenin (C/a) alt bendine göre, 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin değiştirilmeden önceki (A) bendinin (b) alt bendinde belirtilen; kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma, 15 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 3600 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ödemiş olma şartlarını 08/09/1999 tarihinde yerine getirenler de diledikleri zaman yaşlılık aylığı talebinde bulunabileceklerdir.

            5- Geçici 81 inci maddenin (C/b) alt bendine göre, 08/09/1999 tarihinde yukarıdaki 4 üncü naddede belirtilen koşulları yerine getirmemiş olanlar; Bu tarihten sonra kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ödemiş olmaları kaydıyla yaşlılık aylığından yararlanabileceklerdir.

            6- 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (G) bendi ve Geçici 54 üncü maddesi gereğince, 01/04/1981 tarihinden sonra ve 18 yaşını doldurmadan önce malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanların, sigortalılık süreleri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış sayılmaktadır.

            Bu uygulama, 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süreleri ile sınırlı olup, yeni Kanunda bu hususta herhangibir hüküm bulunmadığından, 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 81 inci maddenin (B) bendi ve (C/b) alt bendinde belirtilen sigortalılık sürelerinin hesabında 18 yaş sınırlaması uygulanmayacaktır.

            7-Sigortalıların 08/09/1999 tarihinde Geçici 81 inci maddede belirtilen şartları yerine getirip getirmediklerinin tespitinde, 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca son 7 yıllık fiili hizmet süresinin en fazla Kurumumuza ait olması şartı aranmayacak, bu şart sigortalının tahsis talep tarihine göre belirlenecektir.

            8- Yeni Kanunun 16 ncı maddesiyle 506 sayılı Kanuna Ek 39 uncu maddeyle; 506 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6 ncı maddeleri gereğince sigortalılık süresine ilave edilen itibari hizmet sürelerinin, beş yıldan çok olmamak üzere yaşlılık aylığına hak kazanması için öngörülen yaş hadlerinden indirilmesi esası getirilmiştir.

            Bu nedenle, 08/09/1999 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan ve adlarına 506 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6 ncı maddeleri gereğince itibari hizmet süresi hesaplanacakların bu sürelerinden en çok beş yılı, 506 sayılı Kanunun 60 ve Geçici 81 inci maddelerinde belirtilen yaş hadlerinden de indirilecektir.

            Yeni Kanun yürürlüğe girdiği 08/09/1999 tarihindeki kademeli geçiş süreci için Geçici 81 nci maddede öngörülen sigortalılık sürelerinin tespitinde, sözkonusu tarihe kadar olan itibari hizmet süresi dikkate alınacak, tahsis talep tarihine göre aylığa hak kazanmada ise itibari hizmet süresinin tamamı alınarak sigortalının sigortalılık süresine eklenecek, ayrıca ilgili maddelerde öngörülen yaş hadlerinden de indirim yapılacaktır.

            Borçlanma yapan sigortalıların yeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki sigortalılık süresi hesaplanırken, sigortalılığın başlangıç tarihi cari uygulamaya göre tespit edilecektir.

            9- Yaşlılık aylığına hak kazanılmasına ilişkin 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (B), (C) ve (D) bendlerindeki aylığa hak kazanma koşullarında bir değişiklik getirilmediğinden, maden işyerlerinin yeraltı ve yeraltı münavebeli işyerlerinde çalışan sigortalılarla, sigortalı işe girmeden önce malül olan, sakatlığı nedeniyle vergi indirimlerinden yararlanan veya erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar hakkında, bu hükümlerdeki koşullara göre aylık bağlanmasına devam edilecektir.

            10- Yeni Kanun 56 ıncı maddesinin (A/3) bendine göre, 506 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin (a) bendindeki "kadın ise50, erkek ise 55" ibaresi "kadın ise 58, erkek ise 60" şeklinde değiştirilmiştir.

            Bu değişikliğe göre, 08/09/1999 tarihinden sonra yaşlılık toptan ödemesi talebinde bulunan sigortalılar için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş bulunma şartı aranacaktır.

            11- Yeni Kanunla, 17/08/1999 tarihindeki depremde malül kalan veya ölen sigortalılar hariç, malüllük ve ölüm aylığına hak kazanma koşullarında bir değişiklik öngörülmemiştir. Bu nedenle, malüllük ve ölüm aylığına hak kazanılıp kazanılmadığının 506 sayılı Kanunun mevcut hükümlerine göre belirlenmesine devam edilecektir.

            C. AYLIKLARIN HESAPLANMASI

            Yeni Kanunla, aylıkların hesaplanmasında 1978 yılından beri uygulanmakta olan katsayı esasına dayalı gösterge sistemi kaldırılarak, yerine TÜFE ve GH oranlarına göre sigortalıların güncelleştirilmiş prime esas yıllık kazançlarının esas alınması öngörülmüş ve aylık bağlama oranının belirlenmesine ilişkin hükümler de yeniden düzenlenmiştir.

            Yeni aylık bağlama sistemi sigortalılık süresinin başlangıcı 01/01/2000 tarihinden sonra olanlara uygulanacağından, bu tarihten önce de çalışmaları bulunanların aylıklarının hesabında, eski ve yeni aylık hesaplama sisteminin birleşiminden oluşan karma bir sistem geliştirilmiştir.

            Buna göre, malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları aşağıdaki usul ve esaslara göre belirlenecektir.

            1- 01/01/2000 Tarihinden Sonra Sigortalı Olanların Aylıkları

            a) 01/01/2000 tarihinden sonra sigortalı olacaklara bağlanacak olan malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları, aşağıdaki maddelerde açıklanan esaslara göre bulunan ortalama yıllık kazançları (OYK) ile aylık bağlama oranının (ABO) çarpımının 1/12'sinden oluşacağından, aylıkların hesabında aşağıdaki formül kullanılacaktır.

                                                OYK x ABO
                        AYLIK = ---------------------------------------------
                                                         1,2

            b) Malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesaplanmasında esas alınacak ortalama yıllık kazanç; sigortalının tüm çalışma yaşamındaki her takvim yılına ait prime esas kazancı, kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren aylık talep ya da ölüm tarihine kadar geçen takvim yılları için, her yılın Aralık ayına göre DİE tarafından açlıklanan TÜFE artış oranları ve GH kadar ayrı ayrı artırılarak belirlenen yıllık kazançlar toplamının, toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunan ortalama günlük kazancın 360 katı alınmak suretiyle hesaplanacaktır.

            Münavebeli sigortalıların kazançları ile askerlik borçlanmasına esas kazançlar ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmetlere ilişkin prime esas kazançlar, ortalama yıllık kazancın hesabında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir.

            (1) Yeni düzenlemede Türkiye Kömür İşletmeleri Müessesinde çalışan münavebeli (gruplu) sigortalıların yıllık kazançlarının iki katı alınması sistem gereği uygulamadan kaldırıldığından, 01/01/2000 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayıları için yeni yöndeme göre hesaplanacak ortalama yıllık kazancın tespitine esas yıllık kazançlar aynen alınacaktır.

            (2) 01/01/2000 tarihinden sonraki askerlik sürelerini borçlanan sigortalıların ödenen borçlanma tutarına esas kazançları, borçlanma için başvuruda bulundukları tarihteki takvim yılının prime esas kazançlarına ilave edilerek yukarıda açıklandığı şekli ile ortalama yıllık kazancın hesabında gün sayısı ile birlikte dikkate alınacaktır.

            (3) Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetleri de dikkate alınarak 2829 sayılı Kanun gereğince aylıkları Kurumumuzca bağlanacacak sigortalıların 01/01/2000 tarihinden sonra bu kuruluşlara tabi olarak geçen hizmetlere ilişkin yıllık kazançları da, yukarıda açıklandığı şekliyle ortalama yıllık kazancın hesaplanmasında değerlendirilecektir.

            c) Yeni düzenlemeyle öngörülen aylık bağlama oranlarının tespitine ilişkin esaslar tahsis grupları itibari ile aşağıda açıklanmıştır.

            (1) Yaşlılık aylığı bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının;

            - İlk 3600 gününü her 360 günü için %3.5,
            - Sonraki 5400 gününün her 360 günü için %2,
            - Daha sonraki her 360 gün için %1.5,

            oranları toplamından oluşacaktır.

            Ancak, 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (B), (C) ve (D) bendlerindeki özel koşullara göre aylığa hak kazananların bu şekilde belirlenen aylık bağlama oranları hiçbir şekilde %60 dan az olmayacaktır.

            (2) Malüllük aylığı bağlama oranı %60 olup, bu oran prim ödeme gün sayısından dolayı değiştirilmeyecektir. Ancak, sigortalı başka birinin bakımına muhtaç durumda ise bu oran %70 e çıkarılacaktır.

            (3) Ölüm aylıklarında  da %60 oranı baz alınacaktır. Ancak bu oran sigortalının;
            - 8100 ila 900 gün arasında primi ödenen her 360 gün için 2,
            -9000 günden sonra ödenen her 360 gün için de 1.5,

            artırılacaktır.

            Yeni Yasa, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının haksahiplerine bağlanacak aylıkların tespitinde esas alınacak aylık bağlama oranlarında bir değişiklik getirilmediğinden, sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malüllük veya yaşlılık aylığının oranı, haksahipklerine bağlanacak aylıkların hesabında da aynen alınacaktır. Ancak, malüllük aylığı alan ve başka birinin bakımına muhtaç olan sigortalının ölümü halinde haksahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarında, bu oran %60 olarak alınacaktır.

            (4) Yeni sisteme göre bağlanacak ölüm ve yaşlılık aylıklarında aylık bağlama oranları belirlenirken, yaştan dolayı bir artırım, günden dolayı da bir indirim yapılmayacaktır.

            d) Yukarıdaki formüle göre bulunan aylık, tahsis talep ya da ölüm yılındaki Ocak ayı aylığını oluşturduğundan aylık başlangıç tarihindeki ödenecek aylığın; sigortalının aylık bağlanması için yazılı başvurunun yapıldığı ya da öldüğü yılın Ocak ayı ile aylığın başlangıç tarihi arasında geçen artış oranları kadar artırılarak bulunacaktır.

            e) Bu şekilde hesaplanan malüllük ve yaşlılık aylıkları ile hak sahiplerine paylaştırılacak ölüm aylığı, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırının aylık tutarının %35'inden az olmayacaktır.

            Hak sahibi kimselere; hak sahibi bir kişi ise yukarıdaki şekilde belirlenen alt sınır aylığının %80'inden, hak sahibi iki kişi ise %90'ından az aylık bağlanmayacaktır.

            2- 01/01/2000 Tarihinden Önce Sigortalı Olup Bu Tarihten Sonra Tahsis Talebinde Bulunan ya da Ölen Sigortalıların Aylıkları

            Kanunun Geçici 82 inci maddesiyle aylıkların hesaplanmasında, sigortalının 01/01/2000 tarihinden önceki prim ödeme gün sayıları ile bu tarihten sonraki prim ödeme gün sayıları için ayrı ayrı hesaplanacak aylıkların toplamından oluşan ve aşağıdaki açıklanan karma bir sistem öngörülmüştür.

            a) Sigortalının 01/01/2000 tarihine kadar olan prim ödeme sürelerine ait aylığı; tahsis talep ya da ölüm tarihine kadar sigortalılık süresindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 01/01/2000 tarihi itibariyle önceki hükümlere göre hesaplanacak aylığının , sigortalının 01/01/2000 tarihine kadar prim ödeme gün sayısı ile orantılı bölümü, 01/01/2000 tarihinden aylık başlangıç tarihine kadar geçen takvim yılları için, her yılın Aralık ayına göre DİE tarafından açıklanan TÜFE artış oranı ve GH kadar tahsis talep veya ölüm yılının Ocak ayına kadar ayrı ayrı artırılarak hesaplanacaktır.

            b) Sigortalının 01/01/2000 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayılarına ait aylığı ise, sigortalının aylık talep ya da ölüm tarihine kadar toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, sigortalılığı 01/01/2000 tarihinden sonra başlayanların aylıklarının hesabında olduğu gibi yukarıda (C) alt başlığının 1 inci maddesinde yapılan açılamalara göre hesaplanacak aylığının, 01/01/2000 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadar olacaktır.

            c) Yukarıdaki (a) ve (b) maddelerinde yapılan açıklamalara göre hesaplanan aylıkların toplamı, sigortalının tahsis talep veya ölüm yılındaki Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylığını oluşturacaktır.

            Bu şekilde bulunan aylık, tahsisi talep ya da ölüm yılına ait Ocak ayından aylık başlangıç tarihine kadar geçen her ay için Şubat ödeme döneminden başlayarak DİE tarafından açıklanan TÜFE artış oranları kadar artırılmak suretiyle sigortalının ilk aylığı belirlenecektir.

            d) (c) maddesinde açıklanan şekilde belirlenen aylığın tutarı, sigortalının aylık talep ya da ölüm tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 01/01/2000 tarihi itibariyle önceki hükümlere göre hesaplanan aylığının, 01/01/2000 tarihi ile aylık başlangıç tarihi arasında geçen takvim yılları için her yılın Aralık ayına göre DİE tarafından açıklanan TÜFE artış oranlarına ve tahsis talep ya da ölüm yılının Ocak ayı ile aylığın başlangıç tarihi arasında  geçen her ay için Şubat ödeme döneminden başlanarak DİE tarafından açıklanan TÜFE'deki aylık artış oranlarına göre artırılarak bulunacak miktardan az olmayacaktır.

            e) 01/01/2000 tarihinden sonra prime esas kazancı bulunmayanların aylıkları, alınan tarihten önceki hükümlere göre hesaplanır ve bu şekilde bulunan aylık yukarıdaki esaslara göre artırılarak aylık başlangıç tarihine taşınır.

            3- 01/01/2000 Tarihinden Önce Tahsis Talebinde Bulunan ya da Ölen Sigortalıların Aylıkları

            Yeni aylık bağlama sistemi 01/01/2000 tarihinden sonra tatsis talebinde bulunan ya da ölen sigortalılar için geçerli olduğundan, bu tarihten önde tahsis talebinde bulunan ya da ölen sigortalılarla ilgili aylık bağlama işlemleri eski uygulamaya göre sonuçlandırılır.

            D. GELİRLERİN HESAPLANMASI

            Alınacak primve bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasında katsayı esaslarına dayıalı gösterge sistemi uygulamadan kaldırıldığından, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu hak kazanılan gelirlerin hesaplama yöntemi de değişmiştir.

            Buna göre, sürekli iş görmezlik ve ölüm gelirleri aşağıdaki esaslara göre hesaplanacaktır.

            1- 506 sayılı Kanunun 20 inci maddesine göre, sürekli tam işgörmezlik geliri, sigortalının anılan Kanunun 88 inci maddesine göre belirlenen günlük kazancının (GK) 360 katının %70'i çarpımının 1/12'sinden (360 x 0.70/12=21) oluşacağından sürekli tam işgörmezlik gelirinin hesabında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

                                                                       GK x 360 x 0.70
            Sürekli Tam İşgörmezlik Geliri = -----------------------------------------   = GK x 21
                                                                               12

            Sürekli kısmi işgörmezlik geliri de, tam işgörmezlik geliri gibi hesaplanarak bunun işgörmezlik dercesi oranındaki (İGDO) tutarı ödenecektir.

            Sürekli Kısmi
            İş Görmezlik Geliri = Sürekli Tam İş Görmezlik Geliri x İGDO

            2- Bu şekilde hesaplanan gelir, iş kazasının meydana geldiği ya da meslek hastalığının anlaşıldığı tarihteki aya ait geliri oluşturduğundan, sigortalının gelir başlangıç tarihindeki geliri; iş kazasının olduğu ya da meslek hastalığının anlaşıldığı tarih ile gelirin başlangıç tarihi arasında geçen her ay için DİE tarafından açıklanan TÜFE artış oranları kadar artırılarak bulunacakrır.

            3- İş görmezlik derecesi %25 ve daha yukarı olanlara 1 ve 2 nci maddelere göre bağlanacak sürekli kısmi iş görmezlik gelirinin aylık tutarı, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca tespit olunacak günlük kazanç alt sınırının 30 katının %70'inden az olmayacaktır.

            4- Yukarıdaki şekilde hesaplanan sürekli iş görmezlik gelirinden, 506 sayılı Kanunun 17, 20, 92, 110 ve 111 inci maddelerinde öngörülen artırım veya indirimler yapılmasına aynen devam edilecektir.

            5- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine paylaştırılacak ölüm geliri de, 506 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre tespit edilen günlük kazancın 360 katının %70'inin 1/12 si (GK x 21) kadar olacaktır. Ancak, bu şekilde bulunan gelir, iş kazasının meydana geldiği ya da meslek hastalığının anlaşıldığı tarihteki aya ait geliri oluşturduğundan, hak sahiplerin gelirlerinin başlayacağı tarihteki sigortalının geliri; iş kazasının olduğu ya da meslek hastlığının anlaşılıdığı tarih ile gelirin başlangıç tarihi arasında geçen her ay için DİE tarafından açıklanan TÜFE artış oranları kadar artırılarak bulunacaktır.

            Bu şekilde bulunan gelir, 506 sayılı Kanunun 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen hisselere göre hak sahiplerine paylaştırılacaktır. Ancak, hak sahibi bir kişi ise 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas günük kazanç alt sınırının aylık tutarının %35'inin %80'inden, hak sahibi iki kişi ise %90'ından az gelir bağlanacaktır.

            6- Gelirlerin hesaplanması ile ilgili olarak uyuglamada meydana gelen değişiklik 01/01/2000 tarihinden sonra yürürlüğe gireceğinden, bu tarihten sonra meydana gelen iş kazası ve anlaşılan meslek hastalığı olayları nedenyle hak kazanılan gelirler yeni düzenlemeye göre hesaplanacaktır.

            E- GELİR VE AYLIKLARIN ARTIRILMASI

            1- 506 sayılı Kanuna eklenen Ek 88 inci madde ile gelir ve aylıkların her ay TÜFE'deki artış oranında otamatik olarak yükseltilmesi öngörüldüğünden, Ocak/2000 ödeme tarihinden geçerli olmak üzere bu tarihten önce ve sonra bağlanan/bağlanacak gelir ve aylıklar, bir önceki aya göre DİE tarafından açıklanan TÜFE artış oranı kadar tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen ödeme tarihleri itibariyle her ay artırılacaktır.

            Buna göre, ilk ve ikinci gelir/aylık bağlama işlemlerinde, birikmiş/perakende ödeme süresi içinde gelir ve aylık miktarlarında ödeme döneme dönemi tarihleri itibariyle meydana gelen değişiklikler karar örneklerinde de gösterilerek, birikmiş ve perakende ödemelerin hesaplanmasında esas alınacaktır.

            2- 506 sayılı Kanunun Geçici 76 ıncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler de yukarıdaki şekilde artırılarak ödenecektir. Sosyal yardım zammının TÜFE'ye artırılması ve halen ödenmekte olan miktarın değiştirilmesi öngörülmediğinden, her ay için 4.690.000.-TL üzerinden ödenmesine devam edilecektir.

            3- Kurumumuzdan gelir ve aylık almakta olanlara TÜFE artış oranına göre dönem sonuna kadar yapılan artış oranının, aynı dönemin başında memur aylıklarında yapılan ortalama artış oranının altında kalması halinde, söz konusu ödemeleri aradaki fark kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılındığından, Bakanlar Kurulunca gelir ve aylıklar buna göre artırıldığında ayrıca duyurulacaktır.

            4 - Aylık başlangıç tarihi 01/01/2000 tarihinden önce olanların bu tarihten sonra 506 sayılı Kanunun 95 inci maddesi gereğince meydana gelen durum değişikliği hallerinde yeniden hesaplanan aylıkları, anılan Kanunun 96'ıncı maddesi göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

            5- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu hak sahiplerine bağlanan gelirlerde meydana gelen durum değişikliklerinde de bir önceki maddede yapılan açıklamaya göre işlem yapılacaktır. Ancak, sürekli kısmi iş göremezlik gelirlerinde iş göremezlik derecesi %25 ve daha yukarı olan sigortalılar için alt sınırın tesbitinde eskiden olduğu gibi durum değişikliği tarihinde yürürlükte bulunan prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katının %70'i esas alınacaktır.

            F- DİĞER HUSUSLAR

            1- Sosyal Güvenlik Destek Primi

            a) Kanunun 56 'ıncı maddesinin (A/2) bendi ile 506 sayılı Kanunun 63 'üncü maddesinin (B) fıkrasının birinci bendindeki "%24" oranı "%30" olarak değiştirildiğinden, yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayıp istekleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi tutulanlarla, diğer sosyal güvenlik kurumlarından malüllük veya emekli aylığı almakta iken sigortalı bir işte çalışmaya başlıyanlardan, 01/10/1999 tarihinden sonraki çalışmaları için prime esas kazançlarından %7.5'i sigortalı hissesi, %22.5'i de işveren hissesi olmak üzere toplam %30'u üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

            b) 506 sayılı Kanunun 63 'üncü maddesinde Kanunun 8 'inci maddesiyle yapılan diğer bir değişiklikle de, yaşlılık aylığı almakta iken serbest avukat veya noter olarak çalışmalrını sürdürenlerden de, 01/10/1999 tarihinden sonrakıi çalışmalrı için, sosyal yardım zammı dahil, almakta oldukları aylıklarından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmesi öngörülmüştür.

            Buna göre, yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin belgelerle birlikte ilgili Baro yada Noter Odasından kaydının silindiğine veya ilgili vergi dairesinden tahsis talep tarihinden önce serbest avukat veya noter olarak faliyetlerini ve vergi mükellefliğini sona erdirdiğine dair onaylı bir belge ibraz edemeyen avukat ve noterlere bağlanacak aylık ve sosyal yardım zammı toplamından;

            - 01/10/1999 ve bu tarihten önce aylığı bağlanmış olan avukat ve noterler için, bu tarihten,

            - 01/10/1999 tarihinden sonra aylığı başlayacak olan avukat ve noterler için de, aylığın başladığı tarihten,

            itibaren %15 oranında sosyal güvenlik destek prinmi kesilecektir.

            Hesaplanan prim tutarındaki lira kesirleri, liraya tamamlanacaktır.

            Birikmiş aylıklar ile merkezden gönderilecek ilk ve sonraki aylıklardan sosyal güvenlik destek primi kesilerek cari yıl için 500-001-004, geçmiş yıllar için 550-002-007 sayılı "Sosyal Güvenlik Destek Primi Gelirleri" hesabına aktarılmasını sağlamak üzere, avukat ve noterlere bilgisayar ortamında yaşlılık aylığı bağlanırken düzenlenecek olan Yaşlılık Aylığı Bilgi Giriş Formunun SOD33 ekranına ilişkin bölümün altına "Avukat/Noter Kesintisi (E/H)" bilgisi ilave edilecek ve bu haneye "E" kodu yazılarak, anılan ekrana bu kodun girişi yapılacaktır.

            Kontrolsüz giriş ve manuel sistemde bağlanacak aylıklar nedeniyle hesaplanan birikmiş ödemelerle ikinci karar işlemlerindendoğan fark aylıklardan kesilen sosyal güvenlik destek primlerinin de, muhasebe servislerine yazılacak birer yazı ile ilgili hesaba aktarılması sağlanacak, ayrıca kontolsüz girişler için merkezden gönderilen ilk ve sonraki aylıklardan da kesinti yapılabilmesi için SOD3 ekranının "Avukat/Noter Kesintisi (E/H)" bölümüne "E" kodu girilecektir.

            2- İsteğe Bağlı Sgorta

            506 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapılan düzenleme ile de, 01/01/2000 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigorta prim tutarının gösterge tablolarından seçilen derece ve kademe üzerinden ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilerek, ödenecek aylık prim tutarının 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak koşuluyla kendileri tarafından belirleneceği öngörülmüştür.

            Öte yandan, 01/01/2000 tarihinden geçerli olmak üzere, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Kurumca alınacak primlerin alt ve üst sınırlarının gösterge tablolarının en düşük ve en yüksek göstergesine göre belirlenmesine ilişkin uygulama yürürlükten kaldırılarak, prime esas günlük kazancın alt sınırı 4 milyon lira, üst sınırı ise 12 milyon lira olarak belirlenmiş, üst sınırın alt sınırın beş katına kadar yükseltilmesine Bakanlar Kurulu yetkili kılınırken, günlük kazanç alt sınırın her yılının Nisan ayından geçerli olmak üzere bir önceki yılın TÜFE ve GH'daki artış oranlarına göre artırılması esası getirilmiştir.

            Buna göre, 01/01/2000 tarihinden geçerli olmak üzere, halen isteğe bağlı sigortaya devam etmekte olanlarla yeni isteğe bağlı sigortaya giren sigortalılar 120 milyon ile 360 milyon lira arasında kalmak kaydıyla istedikleri prime esas kazanç üzerinden ödeme yapabileceklerdir. Bu tarihten sonraki aylara ait isteğe bağlı sigorta priminin alt sınırı (120.000.000 x %20) 24.000.000 lira, üst sınırı ise (360.000.0000 x %20) 72.000.000 lira olacaktır.

            Yapılan değişiklikle, pirm tutarının belirli aralıklarla yükseltilmesine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğinden, alt ve üst sınırlar arasında kalmak koşuluyla her ay değişen miktarlarda pirm ödenebilecektir. Yasal süresinde ödenmeyen aylara ait prim aslı da sigortalının kendisi tarafından belirlenecek bu miktar üzerinden gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir.

            3- Kıdem Tazminatının Ödenmesine Esas Belgeler

            Yeni Kanunun 45 inci maddesiyle 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci  fıkrasına 5 numaralı bent eklenerek, yaşlılık aylığına hak kazanmak için 506 sayılı Kanunun 60 ve Geçici 81 inci maddelerinde öngörülen prim ödeme gün sayıss ile sigortalılık süresini tamamlayan sigortalıya kendi isteğiyle işten ayrılması halinde yaşını doldurmasını beklemeden Kıdem Tazminatı alma imkanı sağlanmıştır.

            Buna göre, 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin yeni Kanunla eklenen Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayısına tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılanlara da Kıdem Tazminatı ödenebilecektir.

            Bu nedenle, 08/09/1999 tarihinden sonra kendi istekleriyle işlerinden ayrıldıklarında ilgili işverence düzenlenen sigortalı hesap fişleri ile belgelendiren bu gibi sigortalılara, talepleri halinde işyerlerine ibraz edilmek üzere ekli örneğe uygun bir yazı verilecektir.

            4 - 17/08/1999 tarihinde Meydana Gelen Depremde Malül Kalan veya Ölen Sigortalılar

            Yeni Kanunun Geçici 5 inci maddesinde, 17/08/1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından afet bölgesi ilan edilen İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bolu ve Eskişehir illerinde malül kalan sigortalılar veya ölen sigortalıların hak sahiplerine en az 360 gün prim ödenmiş olmak şartıyla 506 sayılı Kanunda öngörülen prim ödeme süresi aranmaksızın ilgili mevzuata göre aylık bağlanacağı öngörülmüştür.

            Sözkonusu düzenlemeye göre, deprem nedeniyle malül kalan sigortalılarla ölen sigortalıların hak sahiplerine ilişkin aylık bağlama işlemleri aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

            a) Deprem nedeniyle meydana gelen malüllük ve ölüm hallerinde ilgililere aylık bağlanabilmesi için;

            - Malüliyet veya ölüm sözkonusu deprem nedeniyle meydana geldiğinin belgelendirilmesi,
            - Borçlanılan hizmetler dahil olmak üzere sigortalının en az 360 gün malüllük, yaşlılıkve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması,
            - Aylık bağlanacak kimsenin her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, TC. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine tabi sandıklar) aylık veya gelir almaması,
            şarttır.

            b) Geçici 5 inci maddeye göre, 506 Kanunda öngörülen primlerin eksik olan kısmı Kurumumuzca Hazineden Tahsil edileceğinden, bu şekilde bağlanan aylıklara ait tahsis numaraları ile sigortalıların ad ve soyadlarını gösterir listeler, her ay iş kesim tarihine izleyen aybaşına kadar Tahsisler Dairesi Başkanlığına gönderilecvektir.

            5. Kaldırılan Hükümler

            Yeni Yasaya göre, 506 sayılı Kanuna göre alınacak prim ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasında katsayı esasına dayalı gösterge sistemi yerine TÜFE ve Gh'na göre yeniden belirlenen yıllık kazançların esas alınması nedeniyle, işbirliğini yitiren Ek 20, Ek 21, Ek 22, Ek 23, ek 34 ve Ek 35 inci maddeler 01/01/2000 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

            II. 2925 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

            Yeni Kanunla, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda yapılan değişikliklerle, bu Kanun kapsamındaki sigortalıların; sigortalılık başlangıcı, prim oranı, yaşlılık aylığına ve yaşlılık toptan ödemesine hak kazanma koşulları ile gelir ve aylıklarının hesaplanmasına ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiş ve bu Kanunun  9, 11, 12, 18, 19, 27, 28, 29 ve 37 nci maddeleri 01/01/2000 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

            A. SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI

            Yeni Kanunun 56 ıncı maddesinin (b) fıkrasının 1 inci bendiyle, 2925 s/yılı Kanunun 5 inci maddesindeki "yılbaşından" ibaresi "aybaşından" şeklinde değiştirildiğinden, 08/19/1999 tarihinden sonra 2925 sayılı Kanun kapsamına girmek için Kuruma başvuranların sigortalılıkları, İstek ve Tescil Belgesi'nin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi izleyen aybaşından itibaren başlatılacaktır.

            01/01/1999 ile 07/09/1999 tarihleri arasında İstek ve Tescil Belgesini Kuruma veren ve sigortalılığı 01/01/2000 tarihinde başlayacak olanlardan, yazılı talepte bulunanların sigortalılıkları, yeni bir İstek ve Tescil Belgesi alınmaksızın yazılı isteklerini izleyen aybaşından itibaren başlatılacaktır.

            B. PRİM ORANI VE MATRAHI

            Sözkonusu Kanunun yine 6 ncı maddesinin (B/3) fıkrası ile 2925 sayılı Kanunun 30 uncu maddesindeki %20 prim oranı %30'aq yükseltilmiş, ayrıca 20 nci madde ile de 2925 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yapılan değişiklikle primlerin 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde belirlenen prime esas kazancın alt sınırı üzerinden alınacağı esası getirilmiştir.

            Buna göre, 01/10/1999 tarihinden geçerli olmak üzere halen 2925 sayılı Kanuna tabi süreksiz tarım işçisi olanlarla bu tarihten sonra anılan Kanun kapsamına alınacakların ödeyecekleri bir aylık prim tutarı;

            1 - 01/10/1999 - 31/12/1999 tarihleri arasındaki her ay için (3.790.000 X 15 X %30) 17.055.000. - lira,

            2 - 01/00/2000 tarihinden sonra (4.000.000 X 15 X %30) 18.000.000. - lira,

            C. YAŞLILIK AYLIĞI VE YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI

            Yeni kanunla, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki süreksiz tarım işçilerinin yaşlılık aylığı ile yaşlılık toptan ödemesine hak kazanma koşullarındaki yaş hadleri kadınlar için 58, erkekler için de 60 olarak belirlenmiş,ayrıca yaşlılık aylığı için kademeli geçiş süreci getirilmiştir.

            Buna göre, yaşlılık aylığına ve toptan ödemesine hak kazanma koşulları aşağıda açıklanmıştır.

            1. İlk defa 01/10/1999 (dahil) tarihinden sonra 2925 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için;

            a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması,

            b) 15 yıldan beri sigortalıbulunması,

            c) 3600 gün prim ödemiş olması,

            d) Kurumdan yazılı istekte bulunması,

            şarttır.

            2. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle eski hükümlere göre aylığa hak kazananların hakları korunduğundan, 08/09/1999 tarihinde 13 yıl ve daha fazla sigortalılığı bulunanlar, en az 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve en az 3600 gün prim ödemiş bulunmaları kaydıyla herhangi bir yaş koşulu aranmaksızın diledikleri zaman yaşlılık aylığından yararlanabileceklerdir.

            3. 08/09/1999 tarihi itibariyle, sigortalılık süresi 13 yıldan az olan sigortalılar ise 2925 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2 nci maddede belirtilen ve aşağıdaki tabloda gösterilen kademeli geçiş süresince ilişkin koşullara göre yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
 
08/09/1999 Tarihindeki Sigortalılık Süresi
Tahsis Talep Tarihindeki En Az
Yaşı
Sigortalılık Süresi
Gün Sayısı
Kadın
Erkek
12 (dahil) - 13
41
45
15
3600
11 (dahil) – 12
43
46
15
3600
10 (dahil) – 11
45
48
15
3600
9 (dahil) – 10
47
50
15
3600
8 (dahil) – 9
48
51
15
3600
7 (dahil) – 8
49
52
15
3600
6 (dahil) – 7
50
53
15
3600
5 (dahil) – 6
51
54
15
3600
5 yıldan az
52
56
15
3600

            4. Yeni Kanunun 56 ncı maddesinin (B/2) bendi ile 2925 sayılı Kanunun 24 üncü maddesindeki “50”ve “55” ibareleri “58” ve “60” olarak değiştirildiğinden, malüllük veya yaşlılık aylığına hak kazanamayıp 08/09/1999 tarihinden sonra yaşlılık toptan ödemesi talebinde bulunan sigortalılara kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmak koşuluyla ödediği primlerin üçte ikisi toptan ödeme şeklinde verilecektir.

            5. 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olup 17/08/1999 tarihinde meydana gelen depremde malül kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine de, bu Genelgenin I inci bölümünün (F/4) maddesinde sayılan şartlara göre aylık bağlanacaktır.

            D. GELİR VE AYLIKLARIN HESAPLANMASI

            Yeni Kanunla, 2925 sayılı Kanun uyarınca hak kazanılan gelir ve aylık hesaplama sistemi de tamamen 506 sayılı Kanun paralelinde düzenlenmiştir.

            Bu durumda;

            1 – 01/01/2000 tarihinden önce tahsis talebinde bulunan ya da ölen sigortalıların aylıkları, 2925 sayılı Kanunun bu tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlerine,

            2 – Sigortalılığı 01/01/2000 tarihinden önce başlayıp bu tarihten sonra tahsis talebinde bulunan ya da ölen sigortalıların aylıkları, Yeni Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen ve bu Genelgenin (I/C) bölümünün 2nci maddesinde açıklanan Geçici 82 nci maddesine,

            3 – sigortalılığı 01/01/2000 tarihinden sonra başlayanların aylıkları, bu Genelgenin (I/C) bölümünün 1 inci maddesinde açıklanan 506 sayılı Kanunun yeni Kanunla değişik 55, 61ve 67 nci maddelerine,

            4 – 01/01/2000 tarihinden sonra meydana gelen iş kazaları ile bu tarihten sonra anlaşılan meslek hastalıkları sonucu hak kazanılan gelirler, 506 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine,

            göre hesaplanacaktır.

            Ancak, yukarıdaki şekilde belirlenecek gelir ve aylıklara, aylıkların alt sınırına ilişkin 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.

                        Mustafa KANUK                                    Kemal OKTAR
                        Genel Müdür Yardımcısı                        Genel Müdür

Ekler:
Ek 1) Sigortalı Bildirim Belgesi
Ek 2) Kıdem Tazminatı Formu
 
 

Dağıtım :
Gereği :                                                           Bilgi İçin :
MERKEZ VE TAŞRA                                    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
TEŞKİLATINA                                                 BAKANLIĞINA

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
............................SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

            Sayı : B.13.1.SSK.4.
            Konu : Kıdem Tazminatı
 

            İşinden ayrıldığı .../.../... tarihi itibariyle, sigortalılık süresi ... yıl, ...ay ve ...gün, prim ödeme gün sayısı .... olan ................ sigorta sicil numaralı .............................'ya, 506 sayılı Kanunun ..........................maddesi gereğince ...... yaşını dolduracağı .../.../... tarihinden sonra tahsis talebinde bulunması halinde yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

            Bu yazı, adıgeçenin isteği ve 4447 sayılı Kanunla 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen 5 inci bend gereğince kıdem tazminatını almasına esas olmak üzere verilmiştir.

            Bilgi edinilmesini rica ederiz.
 

                                                                      Şef                             Müdür Yardımcısı

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

SSK                                                                                            DİKKAT
                                                                                                    1) Lütfen arka sayfadaki açıklamaları
                                                                                                    okumadan bu belgeyi doldurmayınız.
                                                                                                    2) Belgeye nüfus cüzdanı örneği veya
                                                                                                    nüfus cüzdanının fotokopisi mutlaka
                                                                                                    eklenecektir.

SİGORTALI BİLDİRM BELGESİ
 

 
BİLDİRİMDE BULUNANIN
1- Adı Soyadı
 
2- Baba Adı
 
3- Sigorta Sicil Numarası
 
4- Adresi
 
5- İşe Başladığı Tarih (Gün-Ay-yıl)
 
ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI İŞYERİNİN
6- Unvanı
 
7- Adresi
 
8- İşyeri Sicil Numarası
 
9-                      ................................................SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                  .....................................

         Yukarıda unvanı, adresi ve işyeri numarası yazılı işyerinde belirtilen tarihten itibaren çalışmaya başladığımı beyan ederim.

                                                                           Bildirimde Bulunan

                                                                           İmzası:
                                                                           Tarihi :

          Nüfus Cüzdını Örneği