SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat  D. Bşk.lığı
  
SAYI                            : B.13.1.SSK.0.08.00.00/VIII-031/996125 ANKARA 
KONU                          : Mahsup İşlemleri  
GENELGE                    : 16-180 Ek 
TARİH                         : 29/12/1998
  
            Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanunun 47. Maddesi 4369 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenerek, rızaen yapılan ödemeler ile cebren yapılan tahsilatların mahsup şekli 01.01.1999 tarihinden itibaren değiştirilmiştir. 

            Bundan böyle, 01.01.1999 tarihinden itibaren işverenlerce yapılan ödemeler ve Kurumca tahsil olunan paralar, yasanın değişik şekli uyarıca, işveren borçlarına aşağıdaki şekilde mahsup edilecektir. 

            A) İŞYERİ DOSYASI VE BORÇ TÜRLERİ SEÇİMİ: 

            1- İşverenin Kurumumuzda işlem gören birden fazla işyeri dosyası varsa, işveren istediği işyeri dosyasına ödeme yapabilecektir. Bu sırada işyeri dosyalarındaki borç türleri üzerinde durulmayacaktır. 

            Örneğin; bir Sigorta Müdürlüğünde bir işverenin inşaat ve büro olmak üzere 2 tane işyerinden dolayı borcu varsa (birinden prim ve tasarrufu teşvik kesintisi borcu, diğerinden yalnızca tasarrufu teşvik kesintisi borcu olduğunu varsayalım), bunlardan ister büro, isterse inşaat işyeri dosyasına para yatırılabilecektir. 

            2 - Seçilen işyeri dosyasından yatırılan para; İşveren tarafından borç türü de seçilmiş ise öncelikle seçilen borç türünün aslına, bunun gecikme zammına ve varsa bu gecikme zammına ilişkin kanuni faize mahsup edilecek; borç türü seçilmemişse, öncelikle prim ve gecikme zammı ve varsa bu gecikme zammına ilişkin kanuni faiz borçlarından başlanılarak mahsup edilecek; artan tutar olursa, bu kez sırasıyla, idari para cezası, tasarrufu teşvik kesintisi, konut edindirme yardımı ve diğer borçlara mahsup yapılacaktır. 

            3- İşveren, işyeri dosyası seçmeden bir para yatırmışsa; paranın yatırıldığı sigorta müdürlüğümüzde işlem gören işveren dosyalarından, prim borcu olan işveren dosyasına/ dosyalarına öncelik verilecek, sırasıyla idari para cezası, tasarrufu teşvik ve konut edindirme yardımı borcu bulunan işyeri dosyalarına mahsup yapılacaktır. 

            4- Bu sıralamalarda borç türlerine ilişkin gecikme zamları da ilgili oldukları borç türleri gibi düşünülecektir. 

            5- Aynı işverenin birden çok işyeri dosyasındaki öncelikli olan borçları aynı borç türlerinden oluşmuşsa, bu kez en eski borca ilişkin işyeri dosyasından başlamak suretiyle mahsup yapılacaktır. 

            6- Yukarıdaki açıklamalar hem rızaen ödemeler için hem de cebren tahsilat için gereklidir. 

            B- RIZAEN YAPILAN ÖDEMELERDE MAHSUP 

            Bilindiği üzere, ödeme emri gönderilmeden önce işverenin borcuna karşılık yaptığı ödemeler rızaen ödemelerdir. 

            Yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda, ister işveren tarafında, ister Kurumumuz tarafından işyeri dosyası ve borç türü seçilmiş olsun, bu işyeri dosyasına yatan paranın mahsubu aşağıdaki şekilde olacaktır. 

            1- Yatan para, önce, ödeme süresi başlamış, vadesi geçmemiş, dolayısıyla, henüz gecikme zammı doğmamış olan Kurumumuz alacağına mahsup edilecektir. 

            2- Artan para olursa ya da ödeme zamanı gelen ve vadesi geçmeyen alacak yoksa; bu para , bu kez, en eski borçtan başlanarak, boç aslı ve gecikme zammına orantılı olarak dağıtılacaktır. 

            Örneğin; bir işverenin, bir işyeri dosyasından dolayı 1998 yılı Eylül, Ekim ve Aralık aylarına ilişkin aylık sigorta prim bildirgelerini verdiği halde primlerini ödemediğini ve borçlarına karşılık 10.01.1999 tarihinde banka yoluyla 50.000.000 TL. yatırdığını varsayalım. 

            Bu işvernin borç durumu aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olsun. 
  

Bildirgenin ait olduğu ay Prim aslı  Gecikme zammı Toplam
1998/ Eylül 20.000.000 -  7.200.000 -  27.200.000 - 
1998/Ekim 20.000.000 -  4.800.000 -  24.800.000 -
1998/Aralık 20.000.000 -  - 20.000.000
            Bu durumda; önce Aralık ayı borcu kapatılacaktır. Kalan 30 milyonun 27.200.000 TL.si ile 1998 Eylül ayı bildirgesinden kaynaklanan borç kapatılacaktır. Kalan 2.800.000 Tl.nin 1998 Ekim ayına dağıtımı ise; 

            Mahsup    Borç aslı veya     Mahsubu 
            Edilecek =Ferileri     X     yapılacak tutar 
            Tutar             Toplam Borç 

            Formülüne göre yapılacaktır. Buna göre ; 

            Prime mahsup     20.000.000 X 2.800.000 = 2.258.065 TL. 
            Edilecek tutar = 24.800.000 

            Gecikme zammına   4.800.000 X 2.800.000 = 541.935 TL. 
            Mah. Ed. Tutar =         24.800.000 

            Bu işlemler sonunda işverenin kalan borcu aşağıdaki gibi olacaktır. 
  

Bildirgenin ait olduğu ay Prim aslı Gecikme zammı Toplam
1998/Eylül - - -
1998/ Ekim 17.741.935 4.258.935 22.000.000
1998/Aralık - - -
            C- CEBRİ TAHSİLATTA MAHSUP : 

            Bilindiği gibi, ödeme emri gönderilen bir borca karşılık yapılan her türlü tahsilat cebri tahsilattır. Dolayısıyla ödeme emri gönderilecek icra dosyası açıldıktan sonra, ister işverence kendiliğinden bir para yatırılsın, isterse haciz veya satış sonucu bir para tahsil edilmiş olsun, bu tahsilatın mahsubu cebri tahsilattaki mahsup esaslarına göre yapılacaktır. 

            Cebri tahsilatta mahsup esasları aşağıda açıklanmıştır. 

            1 - Cebri Tahsilatta tahsil olunan paradan ilk önce tahsil tarihine kadar yapılmış olan tüm icra giderleri (posta, ilan ve satış masrafları, zor kullanma, nakil, ekspertiz, muhafaza, yediemin ücretleri bilirkişi ücretleri v.b.) mahsup edilecektir. 

            2 - Bir işverenin, bir işyeri dosyasından açılan birden çok icra takip dosyası varsa, işveren istediği icra dosyasına para yatırabilecek, paranın mahsubu, seçilen dosyadaki asıl ve fer'i borçlarına orantılı olarak yapılacaktır. Seçilen icra dosyasındaki borç tümüyle bitirilmeden diğerine geçilmeyecektir. Burada zamanaşımına uğrayacak icra dosyasına öncelik tanınmasında zorunluluk bulunduğu göz önünde tutulacaktır. 

            3 - Bu işverence icra dosyası seçilmeden para yatırılırsa veya haciz yoluyla bir para tahsil olunursa, bu kez, ilk açılan takip dosyasından başlanılarak, bu icra dosyası olduğunu varsayalım. 

            (A) İşyerinin borç dökümü : 
  

Sıra No İcra Dosya No
BORCUN
    Türü Aslı G.Z. Kanuni faiz Takip Masrafı TOPLAM
1 1998/47 Prim 20.000.000 7.200.000 100.000 1.000 27.301.000
2 1998/150 İPC 95.679.000 20.000.000 300.000 3.000 115.982.000
3 1998/210 TTK 100.000.000 40.000.000 500.000 1.000 140.501.000
            Bu işveren, 1998/150 sayılı icra dosyasını seçerek bu dosya için kendiliğinden 50.000.000.-TL ödemiş olsun. Bu durumda ödenen paradan öncelikte 3.000 .-TL tebliğ masrafı kapatılacak, kalan 49.997.000.-TL'nin dağılımı ise, 

            Mahsup            Borç aslı veya             Mahsubu 
            Edilecek = Ferileri   x      yapılacak tutar 
            Tutar             Toplam Borç 

            Formülüne göre yapılacaktır. 

            Yukarıdaki formüle göre; 

     İPC'ye mahsup =     95.679.000 X 49.997.000= 41.245.941.-TL 
            Edilecek tutar             115.979.000 

            Gecikme zammına=     20.000.000 X 49.997.000= 8.621.733.-TL 
            Mah.ed.tutar                 115.979.000 

            Kanuni faize=       300.000 X 49.997.000= 129.326.-TL 
            Mah.ed.tutar             115.979.000 

            Olacaktır. 

            Bu durumda 1998/150 sayılı icra dosyasında 

            54.433.059.-TL İPC 
            11.378.267.-TL GZ 
            170.674.-TL KAN.FAİZ                                                 borç kalacaktır. 

            D- TECİLDE MAHSUP: 

            Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun 48. Maddesine göre yapılan taksitlendirmelerde, peşinat olarak yatırılan ilk taksidin alındığı tarihe kadar asıl borca gecikme zammı tahakkuk ettirilmekte, ikinci taksit ödemesinden başlanılarak, her taksit tutarı için (taksitler ödenirken) ödeme tarihine kadar tecil faizi tahsil edilmektedir. 

            Öte yandan; borç aslı ve /veya gecikme zammı borçlarının gerek 7201 sayılı yasaya göre yapılan tebligat ile gerekse ödeme emri gönderilmek suretiyle işverenlere tebliğ sırasında, tebligatta veya ödeme emrinde yer alan gecikme zammı tutarına ayrıca kanuni faiz alacağının belirtilmiş olması koşuluyla tebliğ tarihinden tahsil tarihine kadar kanuni faiz alınması gerekmektedir. Tecil ve taksitlendirmelerde kanuni faiz, birinci taksidin (peşinatın) tahsil edildiği tarihe kadar hesaplanacaktır. 

            Dolayısıyla, tecil ve taksitlendirilmesi yapılan borç; asıl + gecikme zammı + kanuni faiz + icra masraflarından oluşacaktır. Tecil faizi hesaplanırken, kanuni faiz dışarıda tutularak, kalan borç için hesaplama yapılacak dolayısıyla faize faiz alınmayacaktır. 

            Bir işverenin, (A) işyerinden olan ve aşağıda dökümü gösterilen 3 ayrı icra dosyasına konu toplam 413.670.000.-TL borcu (20 milyon takip masrafı hariç) için 28.2.1999 tarihinde 72.279.000.-TL peşinat yatırıp, 6 eşit taksitte ödenmek üzere, tecil talebinde bulunduğunu varsayalım. 

            (A) işyeri dosyası 
  

Sıra no İcra Dos.No Borç aslı Gecikme Zammı Kanuni Faiz Toplam Takip masrafı
1 1997/130 20.000.000 40.000.000 22.000.000 82.000.000 5.000.000
2 1997/540 40.000.000 90.000.000 47.500.000 177.500.000 10.000.000
3 1998/1010 90.000.000 60.000.000 4.170.000 154.170.000 5.000.000
  TOPLAM 150.000.000 190.000.000 73.000.000 413.670.000 20.000.000
  

            Yukarıdaki tablo içerisindeki kanuni faiz dışında kalan borçların toplamı ayrı, kanuni faiz toplamı ayrı olmak üzere 6 eşit taksite bölünecek, kanuni faiz dışındaki taksit tutarı için tecil faizi hesaplanarak ödeme planı hazırlanacaktır. 

            Buna göre ödeme planı şu şekilde olacaktır. 
  

Sıra no Tecil Faizine Konu Taksitler Kanuni Faiz Taksitleri Toplam Taksit Tutarı Tecil Faizi Tahsil Edilecek Toplam tutar Tec. Gün Sayısı Ödeme Günü
1. 60.000.000 12.279.000 72.279.000 - 72.279.000 - 28.2.99
2. 60.000.000 12.279.000 72.279.000 4.480.000 76.759.000 28 28.3.99
3. 60.000.000 12.279.000 72.279.000 9.440.000 81.719.000 59 28.4.99
4. 60.000.000 12.279.000 72.279.000 14.240.000 86.519.000 89 28.5.99
5. 60.000.000 12.279.000 72.279.000 19.200.000 91.479.000 120 28.6.99
6. 60.000.000 12.279.000 72.279.000 24.000.000 96.275.000 150 28.7.99
Topl. 360.000.000 73.670.000 433.670.000 71.360.000 505.030.000    
            Taksitler tahsil olduğunda mahsup işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

            1)Birinci Taksitin Mahsubu 

            -28.2.1999 tarihinde, birinci taksit (peşinat)72.279.000-TL tahsil edildiğinde, bunun 20.000.000 –TL’si, üç dosyadan olan toplam takip masrafına mahsup edilecektir. 

            -Kalan 52.279.000-TL 1997/130sayılı icra dosyasındaki borç aslı, gecikme zammı ve kanuni faize aşağıdaki gibi orantılı olarak dağıtılacaktır. 

            Borç as.mah             20.000.000 * 52.279.000 
            Edilecek tutar= -----------------------------------= 12.750.000 
                                        82.000.000 

            Gecikme zam.             40.000.000 * 52.279.000 
            mah. ed.tutar=--------------------------------------=25.501.950 
                                       82.000.000 

            Kanuni faize             22.000.000 *52.279.000 
            Mah.ed.tutar=-------------------------------------=14.026.073 
                                       82.000.000 

            -Birinci taksitin mahsubundan sonra 1997/130 sayılı icra dosyasının durumu, aşağıdaki gibi olacaktır. 

     Asıl Borç            :20.000.000-12.750.975= 7.249.025 
            G. Z                :40.000.000-25.501.950=14.498.050 
            Kan. Faiz           :22.000.000-14.026.075= 7.973.925 
            Tak. Mas            :---- 
            Kalan Borç Toplamı                       : 29.721.000 

            2)İkinci Taksitin Mahsubu: 

            -28.3.1999tarihinde,ikinci taksit olarak tahsil ettiğimiz toplam 76.759.000- TL’nin,4.480.000-TL’si, doğrudan tecil faizine mahsup edilecektir. Kalan 72.279.000-TL, 19997/130sayılı icra dosyasında kalan borç tutarını (29.721.000-TL’yi) tümü karşılığından, anılan icra dosyası infaz edilerek kapatılacak ve geriye 42.558.000-TL kalacaktır. 

            Kalan 42 558 000-TL 1997/540 sayılı icra dosyasındaki borç aslı gecikme zammı ve kanuni faize aşağıdaki gibi orantılı olarak dağıtılacaktır. Bu dosyadaki takip masrafı diğer dosyalardaki takip masrafları ile birlikte peşinatın mahsubu sırasında kapatılmış bulunduğundan gerek ikinci taksitin gerekse bundan sonraki taksitlerin mahsubu sırasında takip masraflarına ayrıca mahsup yapılmayacaktır. 

            Borç as. mah             40.000.000 * 42.558.000 
            edilecek tutar = --------------------------------------=9.590.535 
                                        177.500.000 

            Gecikme zam.             90.000.000 * 42.558.000 
            mah. ed. tutar =---------------------------------------=21.578.704 
                                        177.500.000 

            Kanuni faize             47.500.000 * 42.558.000 
            Mah.ed tutar=-----------------------------------------=11.388.761 
                                        177.500.000 

            -İkinci taksitin mahsubundan sonra 1997/540 sayılı icra dosyasının aşağıdaki gibi olacaktır. 

            Asıl Borç        :40.000.000-9.590.535=   30.409.465-TL 
     G.Z               :90.000.000-21.578.704=  68.421.296-TL 
     Kan. Faiz         :47.500.000-11.388.761=  36.111.239-TL 
     Tak.Mas           :---- 
     Kalan Borç Toplamı                      : 134.942.000-TL 

            3) Üçüncü Taksitin Mahsubu:

            28.4.1999 tarihinde, üçüncü taksit olarak tahsil ettiğimiz toplam 81.719.000.TL'nin, 9.440.000.-TL' si, doğrudan tecil faizine mahsup edilecektir. Kalan 72.279.000.- TL' nin 1997/540 sayılı icra dosyasına dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır. 

          Borç as. Mah.=    30.409.465 * 72.279.000 
     Edilecek tutar---------------------------= 16.288.226.-TL 

                             134.942.000 

     Gecikme zam.=        68.421.296 * 72.279.000 
     Mah.ed.tutar. ------------------------------=36.648.507.-TL 
                             134.942.000 

            Kanuni faiz =         36.111.239 * 72.279.000 
     Mah.ed.tutar-------------------------------- = 19.342.267.-TL 
                            134.942.000 

            Üçüncü taksitin mahsubundan sonra 1997/540 sayılı icra dosyasının durumu aşağıdaki gibi olacaktır. 

            Asıl Borç         : 30.409.465- 16.288.226.=14.121.239.-TL 
            G.Z.              : 68.421.296- 36.648.507.=31.772.789.-TL 
            Kan.Faiz          : 36.111.239- 19.768.972 =16.768.972.-TL 
            Kalan Borç Toplamı                         :62.663.000.-TL 

            4) Dördüncü Taksitin Mahsubu: 

            28.5.1999 tarihinde, dördüncü taksit olarak tahsil ettiğimiz toplam 86.519.000.-TL' nin, 14.240.000.-TL' si, doğrudan tecil faizine mahsup edilecektir. Kalan 72.279.000.-TL' nin 1997/540 sayılı icra dosyasında kalan borç tutarını (62.663.000.-TL'sini) tümü ile karşılığından anılan icra dosyası infaz edilerek kapatılacak ve geriye 9.616.000.-TL kalacaktır. 

            Kalan 9.616.000.-TL'nin 1998/1010 sayılı icra dosyasındaki borç aslı gecikme zammı ve kanuni faize aşagıdaki gibi orantılı olarak dağıtılacaktır. 

            Borç as. mah.     90.000.000. * 9.616.000. 
            edecek tutar =-----------------------------= 5.613.544.-TL 
                                    154.170.000 

            Gecikme zam        60.000.000 * 9.616.000 
            mah.ed.tutar =-----------------------------= 3.742.362.-TL 
                                    154.170.000 

            Kanuni faize         4.170.000. * 9.616.000 
            mah.ed.tutar =----------------------------= 260.094 
                                    154.170.000 

            Dördüncü taksitin mahsubundan sonra 1998/1010 sayılı icra dosyasının durumu aşağıdaki gibi olacaktır. 

            Asıl Borç          :90.000.000 - 5.613.544 = 84.386.456.-TL 
            G.Z                :60.000.000 - 3.742.362 = 56.257.638.-TL 
            Kan.Faiz           : 4.170.000 -   260.094 =  3.909.906.-TL 
            Takip Mas.         :-----
            Kalan Borç Toplamı                         :144.554.000.-TL 

            5) Beşinci ve Altıncı Taksitlerin Mahsupları: 

            Beşinci ve altıncı taksitler de aynı esaslar çerçevesinde mahsup edilerek borç tümüyle bitirildikten sonra icra dosyaları da böylece infaz edilmiş olacaktır. 

            6) Tecil Faizlerinin Mahsup: 

            Her taksit tahsil olunduğunda bu taksitlerle birlikte tahsil olunan tecil faizlerinin de ilgili hesaba atılması sağlanacaktır. 

            E- TECİL BOZULDUĞUNDA MAHSUP İŞLEMLERİ. 

            Yukarıda verilen örnekteki tecil işleminin, üçüncü taksit ödendikten sonra bundan sonraki taksitlerin ödenmemesi üzerine bozulduğunu varsayalım. 

            Önce yukarıdaki işlemlerden ikinci ve üçüncü taksitin mahsubuna ilişkin işlemler (tecil faizinin mahsubuna ilişkin işlemler dahil), muhasebe yönünden ters işlem yapılarak iptal edilecektir. 

            1) Birinci Taksitte Tahsil Olunan Tutarın Mahsubu: 

            Birinci taksitin tecil ve taksitlendirme bozulmadan önce yapılmış bulunan mahsup işleminde bir değişiklik yapılmayacaktır. Böylece takip masrafları tümüyle kapatılmış olacak 1997/130 sayılı icra dosyasındaki borç aslı, gecikme zammı ve kanuni faizin bir bölümünün de mahsubu yapılmış olacaktır. 

            Bu durumda 28.2.1999 tarihinde 1990/130 sayılı icra dosyasından 29.721.000.-TL borç kalacak, diğer dosyalar ise tecil ve tastiklendirmenin yapıldığı andaki gibi kalacaktır. Bunun sonucunda dosyaların durumu aşağıdaki gibi olacaktır. 
  

Sıra No İcra Dos. No Borç Aslı Gecikme Zammı Kanuni Faiz TOPLAM
1 1997/130 7.249.025 14.498.050 7.973.927 29.721.000
2 1997/540 40.000.000 90.000.000 47.500.000 177.500.000
3 1998/1010 90.000.000 60.000.000 4.170.000 154.170.000
  
            2) İkinci Taksitte Tahsil Olunan Tutarın mahsubu: 

            Yukarıdaki icra dosyalarının ikinci taksitin tahsil tarihindeki (28.3.1999)durumu ise bu tarihe kadar hesaplanan gecikme zammı ve faizlerindeki bir aylık artışlar sonucunda şu şekilde olacaktır. 
  

Sıra No İcra Dos No Borç Aslı Gecikme Zammı Kanuni Faiz TOPLAM
1 1997/130 7.249.025 15.367.933 23.250.000 45.866.958
2 1997/540 40.000.000 94.800.000 50.200.000 185.000.000
3 1998/1010 90.000.000 70.800.000 6.200.000 167.000.000
            (Not: Ödeme emrinde veya tebligatta yer alan gecikme zammı tutarına tebliğ tarihinden itibaren günlük olarak kanuni faiz hesaplanacağından bu tablodaki faiz rakamları tahminidir.) 

            İkinci taksitte tecil faizi dışında tahsil ettiğimiz 72.279.000.-TL, 1997/130 sayılı icra dosyasında kalan borç tutarını (45.866.958.-TL) tümü ile karşılığından, anılan icra dosyası infaz edilerek kapatılacak, geriye 26.412.042.-TL kalacaktır. 

            kalan 26.412.042.-TL 1997/540 sayılı icra dosyasındaki borç aslı gecikme zammı ve kanuni faize aşağıdaki gibi orantılı olarak dağıtılacaktır. 

            Borç as.mah         40.000.000 * 26.412.042 
            edilecek tutar =----------------------------------- = 5.710.712 
                                    185.000.000 

            Gecikme zam         94.800.000 * 26.412.042 
            mah.ed.tutar =------------------------------------= 13.534.387 
                                    185.000.000 

            Kanuni faize         50.200.000 * 26.412.042 
            mah.ed.tutar =------------------------------------= 7.166.943 
                                   185.000.000 

            İkinci taksitte tahsil olunan tutarın mahsubundan sonra 1997/540 sayılı icra dosyasının durumu aşağıdaki gibi olacaktır. 

            Asıl Borç     :40.000.000- 5.710.712 = 34.289.288.-TL 
            G.Z           :94.800.000-13.534.387 = 81.265.613.-TL 
            Kan. Faiz     :50.200.000- 7.166.943 = 43.033.057.-TL 
            Kalan Borç Toplamı                   :158.587.958.-TL 

            Bunun sonucunda kalan icra dosyalarının 28.3.1999 tarihi itibariyle yapılan mahsup işlemlerinden sonraki durumu aşağıdaki gibi olacaktır. 
  

Sıra No İcra Dos.No Borç Aslı Gecikme Zammı Kanuni Faiz TOPLAM
2 1997/540 34.289.288 81.265.613 43.033.057 158.587.958
3 1998/1010 90.000.000 70.800.000 6.200.000 167.000.000
Toplam   124.289.288 152.065.613 49.233.057 325.587.958
  
            3) Üçüncü Taksitte Tahsil Olunan Tutarın Mahsubu: 

            Yukarıda dosyaların üçüncü taksitin tahsil tarihindeki (28.4.1999) durumu ise bu tarihe kadar hesaplanan gecikme zammı ve faizlerindeki bir aylık artışlar sonucunda şu şekilde olacaktır. 
  

Sıra No İcra Dos.No Pirim Aslı Gecikme Zammı Kanuni Faiz TOPLAM
2 1997/540 34.289.288 85.380.327 45.300.000 164.969.615
3 1998/1010 90.000.000 81.600.000 8.400.000 180.000.000
Toplam   124.289.288 166.980.327 53.700.000 344.969.615
  
            Üçüncü taksitte tecil faizi dışında tahsil ettiğimiz 72.279.000.-TL, 1997/540 sayılı icra dosyasındaki borç aslı, gecikme zammı kanuni faize aşağıdaki gibi orantılı olarak dağıtılacaktır. 

            Borç as.mah             34.289.288 x 72.279.000 
            edilecek tutar = -------------------------------= 15.023.345 
                                       164.969.615 

            Gecikme zam             85.380.327 x 72.279.000 
            mah.ed.tutar = -------------------------------= 37.408.130 
                                      164.969.615 

            Kanuni Faize             45.300.000 x 72.279.000 
            Mah.ed.tutar = -------------------------------= 19.847.525  
                                        164.969.615 

            Üçüncü taksitte tahsil olunan tutarın mahsubundan sonra 1997/540 sayılı icra dosyasının durumu aşağıdaki gibi olacaktır. 

            Asıl Borç         :34.289.288- 15.023.345 = 19.265.943.-TL 
            G.Z               :85.380.327- 37.408.129 = 47.972.198.-TL 
            Kan.Faiz          :45.300.000- 19.847.526 = 25.452.474.-TL 
            Takip Mas.        :-- 
            Kalan Borç Toplamı                         :92.690.615.-TL 

            Bunun sonucunda, kalan icra dosyalarının, 28.4.1999 tarihi itibariyle yapılan mahsup işlemlerinden sonraki durumu aşağıdaki gibi olacaktır. 
  

Sıra No İcra Dos.No Borç Aslı Gecikme Zammı Kanuni Faiz TOPLAM
2 1997/540 19.265.943 47.972.198 25.452.474 92.690.615
3 1998/1010 90.000.000 81.600.000 8.400.000 180.000.000
Toplam   109.265.943 129.572.198 33.852.474 272.690.615
  
            4) Tescil Faizi Olarak Tahsil Olunan Tutarın Mahsubu: 

            Son olarak tecil ve taksitlendirmenin bozulduğu tarihe kadar tahsil olunan tecil faizlerinin, taksite bağlanan borç içindeki gecikme zammına isabet eden bölümü aşağıdaki şekilde hesaplanarak irat kaydedildikten sonra, kalan tutarın da, borcun asıl ve ferilerine yine aşağıdaki gibi orantılı olarak dağıtımı yapılacak, böylece, tecilin bozulmasından sonraki mahsup işlemleri tümüyle bitirilmiş olacak ve işverenin son borç durumu belirlenecektir. 

            Buna göre: 

            Tahsil Olunan 
            Tecil Faizi Toplamı         =4.480.000 + 9.440.000 = 13.920.000.-TL 
            Tecil Olunan Gecikme Zammı Tutarı                  =190.000.000.-TL 
            Tecil Olunan Toplam Borç                           =413.670.000.-TL 

            İrat Kaydedilecek         190.000.000 * 13.920.000 
            Tutar             =-------------------------------= 6.393.502.-TL 
                                            413.670.000 

            Dağıtımı Yapılacak Tutar =13.920.000 - 6.393.502 = 7.526.498.-TL 

            Bu tutar 1997/540 sayılı icra dosyasında kalan borç aslı gecikme zammı ve kanuni faize aşağıdaki gibi orantılı olarak dağıtılacaktır. 

            Borç as.mah         19.265.943 * 7.526.498 
            edilecek tutar =---------------------------= 1.564.399.-TL 
                                    92.690.615 

            Gecikme zam        47.972.198 * 7.526.498 
            mah.ed.tutar =---------------------------= 3.895.353.-TL 
                                    92.690.615 

            Kanuni faiz       25.452.474 * 7.526.498 
            mah.ed.tutar =----------------------------= 2.066.746.-TL 
                                    92.690.615 

            Tecil Faizinin de mahsubundan sonra 1998/540 sayılı icra dosyasının 28.4.1999 tarihindeki son durum aşagıdaki gibi olacaktır. 

            Borç Aslı        :19.265.943 - 1.564.399 = 17.701.544.-TL 
            G.Z.             :47.972.198 - 3.895.353 = 44.076.845.-TL 
            Kan.Faiz         :25.452.474 - 2.066.746 = 23.385.728.-TL 
            Takip Mas.       : -- 
            Kalan Borç Toplamı                       : 85.164.117.-TL 

            Tecil ve taksitlendirmenin bozulduğu 28.4.1999 tarihindeki icra dosyalarının son durumu aşağıdaki gibi olacaktır. 
  

Sıra No İcra Dos.No Prim Aslı Gecikme Zammı Kanuni Faiz TOPLAM
2 1997/540 17.701.544 44.076.845 23.385.728 85.164.117
3 1998/1010 90.000.000 81.600.000 8.400.000 180.000.000
Toplam   107.701.544 125.676.845 31.785.728 265.164.117
  
            5) Bundan Sonra Yapılacak Tahsilatların Mahsubu: 

            Tecil ve taksitlendirme işlemi üçüncü taksitin tahsil tarihi olan 28.4.1999 tarihinden sonra yapılacak tahsilatlar yukarıda 'C - CEBRİ TAHSİLATTA MAHSUP' başlığı altında açıklanan yöntemlere göre mahsup edilerek cari işlemler doğrultusunda takibe devam edilecektir. 

            F- DİĞER HUSUSLAR: 

            1) 6183 sayılı Yasanın 47. Maddesinde yapılan değişiklik 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girdiğinden Bu tarihten itibaren 6183 sayılı Yasaya göre rızaen ya da cebren yapılan tüm tahsilatların (barolardan, noterler odasından, sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde topluluk sigortasına tabi tarım sigortalarından yapılanlar dahil) mahsubunda yukarıdaki esaslara göre işlem yapılacaktır. Tecil ve taksitlendirilmesi 1.1.1999 tarihinden önce başlamış olan Kurum alacakları için, bu tarihten sonra yapılan tahsilatlar da, yeni esaslar doğrultusunda mahsup edilecek, 1.1.1999 tarihinden önce yapılmış bulunan tahsilatların mahsubunun önceki esaslar dogrultusunda yapılmış olması gerektiğinden önceki mahsup işlemlerinde bir değişiklik yapılmayacaktır. 

            2) Sigorta Müdürlüklerince yetkilerini aşan tecil ve taksitlendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüze aktarılırken; 

            İşverenlerin taksit taleplerinin her borç türüne (pirim,tasarrufu teşvik kesintisi, idari para cezası v.b) göre ayrı ayrı değerlendirilmesi ve sigorta müdürlüklerinin yetkilerinde bulunan tecil ve taksitlendirme istemelerinin gönderilmemesi, 

            Tecil ve taksitlendirme sistemlerinin öncelikle Yönerge ekleri arasında bulunan " Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu " ile yapılmasının ve formun eksiksiz olarak doldurulmasının sağlanması ve işverenin 6183 sayılı Yasanın 48. Maddesinde sözü edildiği şekilde "zor " duruma düşüp düşmediğinin bu formda yer alan bilgilere dayanılarak değerlendirilmesi, borçlunun yalınızca bir dilekçe ile başvurması durumunda ise, söz konusu formun içerdiği bilgiler bu dilekçede bulunmuyorsa, borçlunun zor duruma düşüp düşmediğine ünitece karar verilmesi ve bu hususun da bildirilmesi. 

            Tecil ve taksitlendirme istemiyle ilgili olarak ünite görüşünün mutlaka belirtilmesi, 

            Gösterilen teminatların rayiç değerinin saptanması zaman alabildiğinden, rayiç değer, tecil ve taksitlendirme sisteminin kabul edildiğinin karşı tarafa bildirilmesinden önce belirlenmek üzere istemlerin kısa sürede aktarılmasına özen gösterilmesi, 

            Tecil edilecek borcun, işverenin icraya intikal etmiş ve etmemiş borçlarının tümünü (her borç türü için ayrı olmak üzere)kapsaması, 

            Borçludan, öncelikle borçlarını eşit taksitlerle ödeyecek şekilde ödeme planı alınması, kademeli ödeme planı teklifinde ısrar edilmesi halinde , borçlunun önerdiği ödemeplanının(taksitlerin eşit olarak ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirilmesi kaydıyla ve bu konudaki ünite görüşü de belirtilmek suretiyle)gönderilmesi, 

            gerekmektedir. 

            3)Tecil ve taksitlendirmeye konu taksitlerden herhangi birinin aksatılması durumunda aksayan taksitin en geç bir sonraki taksitin ödeme tarihinde ödenmesi koşuluyla, tecilin bozulup bozulmaması konusunda sigorta müdürlerine yetki tanınmıştı. Bu kez sigorta müdürlerinin, bu yetkilerini aksayan taksitin geçerli bir özre dayanarak ödenmediğinin anlaşılması ve ödeme planındaki son taksit süresinin aşılmaması ve ödeme planındaki son taksit süresinin aşılmaması koşullarıyla birden fazla kez de kullanılabilmeleri uygun görülmüştür. 

            Ancak birbirini izleyen iki taksitin ödenmemiş olması durumunda bu iki taksitin geçerli bir özre dayanarak ödenmediğinin anlaşılması ve en geç bunlardan sonra gelen taksitin ödeme tarihinde ödenmiş olması ayrıca ödeme planındaki son taksitsüresinin aşılmaması koşullarıyla tecil ve taksitlendirmenin bozulup bozulmayacağı konusunda Genel Müdürlüğümüzden talimat alınması ve sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir. 

            4) Tecil ve taksitlendirmeye konu olan borca ilişkin son ayı izleyen ayların (cari ayların) pirimlerinin ödenmemesi durumunda; zorunlu kalındığında, yalınızca bir kereye özgü ve ödenmeyen cari ay pirimlerinin en geç önceden belirlenmiş olan tecil süresi içinde ve aynı tecil esasları dahilinde ödenmesi koşuluyla tecilin bozulup bozulmaması konusunda sigorta müdürleri yetkilidir. 

            5) Tecil ve taksitlendirme koşullarına uyulmaması üzerine tecil bozulduğunda borçluya; "Karşılığında teminat alınmış olan borcunu 7 gün içinde ödemesi, aksi halde teminatın paraya çevrilecegi ve diğer şekillerle cebren tahsile devam edileceğinin" bildirilmesi, 6183 sayılı Yasanın 56. Maddesi hükmü geregince yasal zorunluluk olduğundan, borçluya yükümlülüklerinin mutlaka bir yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. 

            6) Tecil ve taksitlendirilmesine Genel Müdürlüğümüzce karar alınan, ancak tecil koşullarına uyulmaması nedenile bozulan tecil işlemlerinin en kısa sürede Genel Müdürlüğümüze mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. 

            7) Tecil ve taksitlendirme istemeleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlulara; "istemelerinin uygun görülmediği, ancak tecil talebine konu olan borçlarını bu yazıyı tebliğ ettikleri tarihten itibaren 30 gün içinde ödedikleri taktirde, bu ödeme süresi içinde geçen zaman için (kendilerinden gecikme zammı değil) tecil faizi alınacağının, aksi taktirde, bu süreye de gecikme zammı uygulaması gerektiğinin" tebliğ edilmesi, 6183 sayılı Yasanın 48. Maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince yasal zorunluluk olduğundan, bu konuda söz konusu tebliğin mutlaka yapılması gerekmektedir. 

            8) Kurumumuzca bundan önce aynı konularda çıkarılmış bulunan genelge, genel yazı ve verilmiş bulunan talimatlardan, bu genelgeye aykırı düşenler uygulanmayacak, 1.1.1999 tarihinden başlayarak işlemler bu genelge doğrultusunda yürütülecektir. 

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz. 

                                                Fazlı BULUT                             Kemal KILIÇDAROĞLU 
                                            Genel Müdür Yrd.                                   Genel Müdür 

            DAĞITIM 
            Gereği                                                                 Bilgi 
            Merkez ve Sigorta                                             Çalışma ve Sosyal 
            Müdürlüklerine                                                    Güvenlik Bakanlığına