SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
BAŞKANLIĞI
Sigota Primleri Takip ve Tahsilat D.Bşk.lığı

 

SAYI

B.13.2.SSK.5.01.08.00/VII-031-314507

KONU

Prime esas kazanç sınırları

GENELGE

16-287 Ek

TARİH

28/04/2003

 


Genelge 
16-287 Ek

Bilindiği  ve 31.03.2003 tarihli  25065 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 4833 sayılı 2003 yılı Bütçe Kanununun 51. maddesinin (m) fıkrası ile 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanuna göre, 1.4.2003 ile 31.3.2004 tarihleri arasında 506 Sayılı Kanunun 78. Maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas günlük kazancın alt sınırını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

 

Bakanlar Kurulunun 26.4.2003 tarihli, 25090 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 1.4.2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, 2003/5471 sayılı kararı ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78. Maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı;

 

a)1.4.2003 ile 30.6.2003 tarihleri arasında uygulanmak üzere 13.103.332.-TL, 

b)1.7.2003 ile 31.3.2004 tarihleri arasında uygulanmak üzere 15.267.194.-TL,

 

olarak tespit edilmiştir.

 

Bakanlar Kurulunun yukarıda açıklanan kararı gereğince 1.4.2003 ile 31.3.2004 tarihleri arasında uygulanmak üzere kararlaştırılan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük ve aylık kazanç sınırları özel ve kamu sektörü açısından aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir.

 

1- Özel Sektör

 

a) 1.4.2003 ile 30.6.2003 Tarihleri Arasında:

Günlük alt sınır = 13.103.332.-TL

Aylık alt sınır    =13.103.332.-TL X 30 gün = 393.099.960.-TL

Günlük üst sınır, Günlük Alt Sınırın Beş Katı Olduğundan;

Günlük üst sınır = 13.103.332.-TL X 5 kat = 65.516.660.-TL

Aylık üst sınır = 65.516.660.-TL X 30 = 1.965.499.800.-TL

 

...../....

b)1.7.2003 ile 31.3.2004 Tarihleri Arasında:

Günlük alt sınır = 15.267.194.-TL

Aylık alt sınır    =15.267.194.-TL x 30 gün = 458.015.820.-TL

Günlük üst sınır, Günlük Alt Sınırın Beş Katı Olduğundan;

Günlük üst sınır =15.267.194.-TL x 5 kat = 76.335.970.-TL

Aylık üst sınır = 76.335.970.-TL X 30 = 2.290.079.100.-TL

 

2-Kamu Sektörü

 

a)1.4.2003 ile 30.6.2003 Tarihleri Arasında:

 

2003/ Mart ayının ikinci yarısı için alt sınır 174.711.088.-TL

(10.919.443.-TL x 16 gün = 174.711.088.-TL)

 

2003/ Nisan ayının ilk yarısı için alt sınır = 183.446.648.-TL

(13.103.332.-TL x 14 gün = 183.446.648.-TL)

 

15 Mart 2003 - 14 Nisan 2003 devresi için alt sınır = 358.157.736.-TL

 

15 Nisan 2003’den sonrası için günlük alt sınır 13.103.332.-TL

15 Nisan 2003’den sonrası için aylık alt sınır 393.099.960.-TL

 

2003 Mart ayının ikinci yarısı için üst sınır = 873.555.440.-TL

(54.597.215.-TL x 16 gün = 873.555.440.-TL )

        

2003 Nisan ayının ilk yarısı için üst sınır 917.233.240.-TL

(65.516.660.-TL x 14 gün = 917.233.240.-TL)

 

15 Mart 2003 – 14 Nisan 2003 devresi için üst sınır = 1.790.788.680.-TL

 

15 Nisan 2003’den sonrası için günlük üst sınır = 65.516.660.-TL

15 Nisan 2003’den sonrası için aylık üst sınır

 

a)1.7.2003 ile 31.3.2004 Tarihleri Arasında:

 

2003 Haziran ayının ikinci yarısı için alt sınır = 209.653.312.-TL

(13.103.322.-TL x 16 gün = 209.653.312.-TL)

 

2003 Temmuz ayının ilk yarısı için alt sınır = 213.740.716.-TL

(15.267.194.-TL x 14 gün = 213.740.716.-TL)

 

 

15 Haziran 2003- 14 Temmuz 2003 devresi için alt sınır 423.394.028.-TL

15 Temmuz  2003’den sonrası için günlük alt sınır 15.267.194.-TL

15 Temmuz  2003’den sonrası için aylık alt sınır 458.015.820.-TL

 

2003 Haziran ayının ikinci yarısı için üst sınır = 1.048.266.560.-TL

(65.516.660.-TL x 16 gün = 1.048.266.560.-TL)

 

2003 Temmuz ayının ilk yarısı için üst sınır = 1.068.266.580.-TL

(76.335.970.-TL x 14 gün = 1.068.703.580.-TL)

 

15 Haziran 2003 - 14 Temmuz  2003 devresi için üst sınır 2.116.970.140.-TL

15 Temmuz  2003’den sonrası için günlük üst sınır = 76.335.970.-TL

15 Temmuz  2003’den sonrası için aylık üst sınır = 2.290.079.100.-TL

 

3-İş Kanununa Tabi İşyerleri:

 

Prime esas tutulacak günlük kazancın alt sınırı 1.4.2003 tarihinden 30.6.2003 tarihine kadar 13.103.322.-TL’ye 1.7.2003 tarihinden itibaren de 15.267.194.-TL’ ye yükseltildiğinden, bu tutarlar, sanayi, tarım ve orman kesiminde çalışan işçiler için 1475 sayılı İş Kanununa göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 01.01.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen günlük asgari ücretten (16 yaşından büyükler için günlük 10.200.000.-TL, aylık 306.000.000.-TL’den ve 16 yaşından küçükler için de günlük 8.550.000.-TL aylık 256.500.000.-TL’den) yüksek olduğundan, İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde asgari ücretle çalışan sigortalıların sigorta primlerinin 1.4.2003 tarihinden itibaren günlük 13.103.332.-TL, aylık 393.099.960.-TL, 1.7.2003 tarihinden itibaren  günlük 15.267.194.-TL, aylık 458.015.820.-TL üzerinden hesaplanması, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançlar ile asgari ücret arasındaki farka  ilişkin sigorta primlerinin tümünün de bu sigortalıları çalıştıran işverenlerce karşılanması gerekmektedir.

 

4-İşsizlik Sigortası Primleri:

        

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49.maddesi uyarınca ödenecek işsizlik sigortası primlerinin, 506 sayılı Kanunun 78. Maddesine istinaden sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları gözetilmek suretiyle alınması gerektiğinden, İşsizlik Sigortası Primlerinin 01.04.2003 ile 30.06.2003 tarihleri arasında günlük 13.103.332.-TL alt sınır ile günlük 65.516.660.-TL üst sınır, 01.07.2003 tarihinden itibaren de günlük 15.267.194.-TL alt sınır ile günlük 76.335.970.-TL üst sınır dikkate alınarak hesaplanması, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak asgari günlük kazanç ile 1475 sayılı İş Kanununa göre belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücret arasındaki farka ilişkin İşsizlik Sigortası Primlerinin tümünün de bu sigortalıları çalıştıran işverenlerce karşılanması gerekmektedir.

 

5-Çıraklar ve Öğrenciler İçin:

 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 25. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yaş durumlarına göre tespit olunan asgari ücretlerinin %50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulduğundan, bunlar için uygulanacak SPEK aylık kazanç tutarları 16 yaşından büyükler için 153.000.000.-TL, 16 yaşından küçükler için 128.250.000.-TL olarak uygulamaya devam edilecektir.

 

6-İdari Para Cezaları:

 

506 sayılı Kanunun 140. Maddesi gereğince bu kanuna muhalefetten uygulanacak olan idari para cezaları 1475 sayılı İş Kanununa göre tespit edilen asgari ücret üzerinden verildiğinden, idari para cezalarının hesabında, 306.000.000.-TL asgari ücret dikkate alınarak işlem yapılmasına devam edilecektir.

 

7-Tahsis Uygulamasında Meydana Gelen Değişiklikler:

 

a) Askerlik ve 4056 sayılı Yasa gereği yapılan borçlanma tutarı; 01.04.2003 tarihinden 30.06.2003 tarihine kadar günlük (13.103.332.-TL x % 20) 2.620.666.-TL,

 

01.07.2003 tarihinden 31.03.2004 tarihine kadar günlük (15.267.194.-TL x % 20) 3.053.439.-TL prime göre hesaplanacaktır.

 

b) İsteğe bağlı sigortalılar primlerini aylık alt sınırı 01.04.2003 ile 30.04.2003 döneminde (13.103.332.-TL x 30 x % 20) 78.619.992.-TL, üst sınırı ise (65.516.660 x 30 . % 20) 393.099.960.-TL,

 

01.05.2003 ile 30.06.2003 döneminde alt sınır (13.103.332 x 30 x % 30) 117.929.988 TL. üst sınırı ise (65.516.660 x 30 x % 30) 589.649.940.-TL.

 

01.07.2003 ile 31.03.2004 döneminde alt sınır (15.267.194 X 30 X % 30) 137.404.746.-TL. üst sınır ise (76.335.970 X 30 X % 30) 687.023.730.-TL.

 

arasında olmak kaydıyla diledikleri miktar üzerinden ödeyeceklerdir.

 

c) 2925 sayılı Kanuna tabi süreksiz tarım sigortalılarının ödeyecekleri aylık prim tutarı 01.04.2003 ile 30.06.2003 tarihleri arasında, (13.103.332.-TL x 15 x % 30) 58.964.994.-TL,

 

01.07.2003  ile 31.03.2004 tarihleri arasında (15.267.194 x 15 x % 30) 68.702.373.-TL dir.

 

d) Sürekli iş göremezlik derecesi % 25 ve daha yukarı olan sigortalılara bağlanacak ve ödenecek gelirin alt sınırı,  01.04.2003 ile 30.06.2003 tarihleri arasında (13.103.332.-TL x 30 x % 70) 275.169.972.-TL,

 

01.07.2003 ile 31.3.2004 tarihleri arasında  (15.267.194.-TL x 30 x % 70) 320.611.074.-TL dir.

 

e) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak ölüm gelirinin alt sınırı,

 

01.04.2003 ile 30.06.2003 tarihleri arasında,

 

 

Bir hak sahibi için (13.103.332.-TL x 30 x % 35 x % 80)  110.067.989.-TL,

İki hak sahibi için (13.103.332.-TL x 30 x % 35 x % 90) 123.826.487.-TL,

 

01.07.2003 ile 31.3.2004 tarihleri arasında

 

Bir hak sahibi için (15.267.194.-TL x 30 x % 35 x % 80) 128.244.430.-TL,

İki hak sahibi için (15.267.194.-TL x 30 x % 35 x % 90)  144.274.983.-TL, dir.

 

8-Kısa Vadeli Sigorta Kolları Bakımından:

 

506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi hükmü gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların alt sınırı 1.4.2003 -30.6.2003 tarihleri arasında 13.103.332.-T günlük kazançların alt sınırlarında meydana gelecek yükselmelerde; İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık Sigortalarından, yeniden tesbit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek  almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazançların alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Bu itibarla, 506 sayılı Kanunun Ek 43 üncü maddesi gereğince;

 

1.4.2003 tarihinden evvel geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 13.103.332.-liranın altında hesaplanmış olanların 1.4.2003 tarihinden itibaren istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 13.103.332.- lira asgari günlük kazanç üzerinden,

 

1.7.2003 tarihinden evvel geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 15.267.194.-liranın altında hesaplanmış olanların 1.7.2003 tarihinden itibaren istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 15.267.194- lira asgari günlük kazanç üzerinden,

 

Verilecektir.

 

9-İşverenlerin Bilgilendirilmeleri:

 

İşverenlerin yeniden belirlenen prime esas kazançlar konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla bu genelgenin Sigorta ve Sigorta İl Müdürlüklerimizde ilgililerce görülebilecek bir yere asılması, ayrıca yerel basına da bu konuda gerekli bilginin aktarılması uygun görülmüştür.

 

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.

 

Nazmi GÜLEYÜPOĞLU                       Prof.Dr.Gürol BANGER

Genel Müdür                                            Kurum Başkanı