Tav iç genelgeleri  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.61/6103-1 30.10.97 - 45733
Konu    :Sınır Ticaretinde plakasız taşıtlarda taşıt alım vergi uygulaması

Sıra No:1997/1 

Bakanlığımıza intikal edene olaylardan, Bağımsız Devletler Topluluğuna dahil ülkelerle ticari ilişkileri olan illerimizde yapılan sınır ticareti kapsamında yabancı uyruklu ve yabancı pasaportlu kişilerin, yurdumuzdaki anabayi, bayi, bölge bayi, yetkili satıcı ve acentelerden, yolcu beraberinde yurtdışına götürülmek ve gümrük kapılarında teslim alınmak üzere satın aldıkları plakasız taşıtlardan taşıt alım ve ek taşıt alım vergisi alınıp alınmayacağı konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 1318 sayılı Finansman Kanununun 1 inci maddesinde "Bu kanunun 4, 5 ve 6 ıncı maddelerinde yazılı taşıtların;

  • a)Her ne şekilde olursa olsun iktisap edilmesi, (Mülkiyeti mahafaza kaydiyle veya sair akitlere göre iktisaplar dahil; ana bayi, bayi, bölge bayi, yetikili satıcı ve acentelerle, Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tesbit edilenlerin, yalnızca satmak üzere iktisap ettikleri plakasız taşıtlarla, veraset yoluyla intikaller hariç).
  • b) Yurt dışında iktisap edilerek Türkiye'ye ithal edilmesi,
  • c) Vekaletname ile tasarruf hakının devralınması,
Taşıt Alım Vergisine tabidir.

Taşıt Alım Vergisinin mükellefi, bu kanunun 4, 5 ve 6 ıncı maddelerinde yazılı taşıtları yukarıda belirtilen şekilde iktisap eden yurtdışında iktisap ederek Türkiye'ye ithal eden veya bunların tasarruf hakkını devralan gerçek veya tüzel kişilerdir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, taşıt alım vergisi, kullanılmaya yönelik iktisaplarında perakende safhada alınan bir tüketim vergisidir. Bu itibarla, nihai tüketiciler dışındaki kişilere gönderilen ve bu haliyle kullanılma imkanı bulunmayan ticari emtia niteliğindeki plakasız taşıtlar verginin konusu dışında tutulmaktadır.

Diğer taraftan Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklu ve yabancı pasapotlu kişilere özel fatura ile yapılan satışlar, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca 11/3/1997 gün ve 22930 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ" (İhracat 97/5) ile ihracat kapsamına alınmıştır.

Bu sebeple, ana bayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerle, Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tesbit edilenlerin, yalnızca satmak üzere iktisap ettikleri ticari emtia niteliğindeki plakasız taşıtları, özel fatura düzenlemek ve ihracata ilişkin diğer işlemleri tekemmül ettirmek şartıyla yurt dışına göndermeleri halinde, sözkonusu taşıtlar taşıt alım ve ek taşıt alım vergisine tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Zekeriya TEMİZEL
Maliye Bakanı