Belediye ve İmar Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarih: 07/01/2004 Çarşamba Sayı: 25339 (Asıl)

Çevre ve Orman Bakanlığından: 

Konu    : 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Genelge

Sıra No:2004/1

 

 

Bilindiği üzere, 98/11415 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile (5) misli artırılan 2872 sayılı Çevre Kanunundaki idari para cezalan; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun değişik ek 1 inci maddesi ile 393 misline çıkarılmış, ek 2 nci maddesi ile de bu para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Yeniden değerleme oranı ise, Maliye Bakanlığı'nca 4/12/2003 tarihli ve 25306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 325 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2003 yılı için % 28,5 (yirmi sekiz virgül beş ) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

 

Buna göre, 1/1/2004 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezalarının miktarları ilişikteki cetvelde (Ek:l) gösterilmektedir.

 

İdari cezalara karşı, cezanın tebliğ tarihinden en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Tebliğ olunur.

 

İLGİLİ EK 07/01/2004 TARİH VE 25339 SAYILI R.G.’de YER ALMAKTADIR.