Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarih: 24/06/2000 Cumartesi Sayı:24089 (Asıl)
Hazine Müsteşarlığından:

Konu    :Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Genelge

Genelge No:2000/2

 
            Tekstil ve konfeksiyon sektöründe bugüne kadar verilen Yatırım Teşvik Belgelerinde öngörülen yatırımların gerçekleşmesi ile bazı alt üretim konularında kapasite fazlalığı oluşmaya başlaması, diğer taraftan Uzak Doğu ve daha sonra Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler topluluğu ülkelerinde yaşanan krizin ülkemizde tekstil ve konfeksiyon sektörünü olumsuz yönde etkilemesi ve sektörün dış etkilere karşı daha duyarlı hale gelmesi nedeniyle sektörün uluslararası rekabet gücünü muhafaza etmek ve arz-talep koşulları da dikkate alınmak suretiyle tekstil ve konfeksiyon konusunda Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) dahil Yatırım Teşvik Belgesi taleplerinin değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirleme gereği duyulmuştur.

            Bu çerçevede, tekstil ve konfeksiyon konusunda Yatırım Teşvik Belgesi müracaatlarında ve müracaatların değerlendirilmesinde;

            1- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından kullanılmış komple tesis ve münferit makine ve teçhizat ithaline izin verilmemesi,

            2- Gelişmiş yörelerde tamamlama ve kapasite arttırıcı mahiyette olan komple yeni, tevsi ve entegrasyon cinsindeki yatırımlar için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmemesi (KOBİ kapsamında ise sadece komple yeni yatırımlar için Yatırım Teşvik Belgesi verilmemesi),

            3- Gelişmiş yörelerde modernizasyon, kalite düzeltme, darboğaz giderme ve yenileme yatırımları proje bazında incelenerek sonuçlandırılması, modernizasyon ve yenileme konusundaki yatırımlarda mevcut makine ve teçhizatın firmanın 5 yıldan beri aktiflerinde olması şartının aranması, ancak, 5 yıldan beri aktifte olma şartının;

            - Şahıs veya şirkete ait makinenin daha önce şahıs veya şirketin ortağı olduğu yeni şirkete ayni sermaye olarak konulması durumunda eski şirket aktiflerine giriş tarihi itibariyle,

            - Finansal kiralama yolu ile temin edilen makine ve teçhizatta ise müracaat tarihinde makine ve teçhizatın şirketin mülkiyetine geçmiş olması kaydıyla, finansal kiralama şirketince ithal edildiği tarih itibariyle,

            - Ortakları aynı olan şirketlere ait makine ve teçhizatın daha önce devredilmiş olması durumunda yeni şirketçe müracaatta bulunulması halinde önceki şirketin aktiflerine giriş tarihi itibariyle,

            - Bir şahsın ortağı olduğu şirkete makine ve teçhizatı satmış olması ve satın alan şirketin müracaat etmesi halinde söz konusu şahsın aktiflerine giriş tarihi itibariyle, asgari 5 yıllık sürenin aranması,

            4- Gelişmiş yörelerde bu genelgenin yayımı tarihinden önce alınmış ve halen geçerli olan komple yeni yatırım, tevsi, entegrasyon ve tamamlama yatırımlarına ilişkin teşvik belgelerine yeni yatırım cinsi ilave edilmemesi şartıyla, verilmiş hakların uygulamasına devam edilmesi,

            5- Organize Sanayi Bölgeleri (Özel Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinden Oluşan Organize Küçük Sanayi Bölgeleri dahil) ile Normal ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde tevsi, entegrasyon, yenileme, modernizasyon, tamamlama, darboğaz giderme ve kalite düzeltme yatırımları proje bazında değerlendirilerek sonuçlandırılması, entegrasyon yatırımlarında aynı il sınırları içerisinde kalmak kaydıyla alt yapı müşterekliğinin aranmaması ve kapasite sınırlamasına bağlı kalınmaması,

            6- Sawgin pamuk işleme hariç, kütlü pamuk işleme yatırımları ile sentetik elyaf ve ipliği üretimine yönelik yeni Yatırım Teşvik Belgesi verilmemesi, bu konularda mevcut teşvik belgeleri kapsamına kapasite arttırıcı makine ve teçhizat ilavesi yapılmaması,

            7- Komple yeni yatırım olarak yapılacak straygarn, kamgarn ve pamuk veya pamuk tipi iplik, ham bez dokuma, kumaş dokuma, havlu dokuma ve örme, ev tekstiline yönelik döşemelik ve perdelik kumaş dokuma ile tül dokuma ve örme, boya, terbiye, apre, baskı, çuval üretimine yönelik iplik, dokuma, örme ve konfeksiyonu ile el halısı konusunda Yatırım Teşvik Belgesi taleplerinde;

            - Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar ve bu Karara ilişkin Tebliğ'deki yöre ve konulara ilişkin asgari özkaynak oranlarıyla ilgili hükümlere bağlı kalınmaksızın (KOBİ'ler hariç), müracaat tarihinde yatırımcının özkaynak yeterliliğine bakılarak, yatırım tutarının %50'si oranında fonunun bulunduğunun yapılacak bilanço analizinden tespit edilmesi, (Teşvik belgesine bağlanması halinde bu oranın özkaynak olarak belgeye yazılması)

            - Yatırımın yapılacağı ildeki Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasının yatırım konusu, yeri, mevcut ve potansiyel pazar durumu gibi kriterler çerçevesindeki görüşünün alınması,

            - Yatırımcı tarafından hazırlanacak ciddi pazar araştırmasına dayalı fizibilite raporu sunulması (KOBİ'ler hariç), halinde Yatırım Teşvik Belgesi taleplerinin değerlendirmeye alınması ve bu madde kapsamında belirtilen yatırım konuları dışındaki taleplerde ise yürürlükteki Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılması,

            8- Aynı yerde, aynı yatırım cinsi ve aynı yatırım konusunda yeni Yatırım Teşvik Belgesi taleplerinde mevcut Teşvik Belgeli yatırımın tamamlanmasını müteakip yeni müracaatın değerlendirilerek sonuçlandırılması,

            9- Müracaatların uygulaması açısından;

            a) Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak müracaatlarda;

            - Tekstil ve konfeksiyon konusundaki yeni teşvik belgesi taleplerinde,

            - Gelişmiş yöreler dışındaki mevcut teşvik belgeleri kapsamındaki taleplerde bu genelge hükümlerinin uygulanması,

            b) Genelgenin yürürlük tarihinden önceki müracaatlarda;

            - Bu genelgenin 6 ncı maddesinde belirtilen yatırım konuları hariç müracaat tarihindeki uygulama esaslarına göre işlem yapılması,

            - Ayrıca bu genelgenin lehe gelen hükümlerinden de yararlandırılması, uygun görülmüştür.

            İlgililere duyurulur.