Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarih: 01/08/2001 Perşembe Sayı:24833(Asıl)

Devlet Bakanlığından:

Konu    : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge

Genelge No:2002/1

    

             Bilindiği üzere, 21.12.2000 tarihli ve 2000/1822 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar"ın 3.7.2001 tarihli ve 2001/2698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 18 inci maddesinde; "Tahsis edilen yatırım ve işletme kredisi azami tutarları, 2 nci maddede öngörülen KOBİ' lerin aktif değerlerine ilişkin azami miktar, 4 üncü maddede yeralan KOBİ teşvik belgesine konu yatırım tutarı ile bütçeye irat kaydedilmek üzere hazine hesabına irat olarak kaydedilen miktarları her yıl başında bir önceki yıla ait 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranı da dikkate alınarak artırmaya Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

 

             Söz konusu hüküm uyarınca yukarıda bahsedilen tutarlar, 1.12.2001 tarih ve 24600 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 301 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle, bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren aracı bankalarca Hazine Müsteşarlığına intikal ettirilecek KOBİ Yatırım Teşvik Belgeleri ile ilgili olarak:

 

             a) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararın 2 nci maddesinde öngörülen azami 400 milyar Türk Lirası tutarındaki aktif değer ve 4 üncü maddesinde yer alan KOBİ teşvik belgesine konu 400 milyar Türk Lirası tutarındaki yatırım tutarı 600 milyar Türk Lirası,

             b) Aynı Kararın 8 inci maddesinde 600 milyar Türk Lirası olarak öngörülen KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerinin bir takvim yılı içinde kullanabilecekleri azami kredi miktarı 800 milyar Türk Lirası,

             c) Aynı Kararın 15 nci maddesinde öngörülen yatırım kredisi 300 milyar Türk Lirası, yatırım ve işletme kredisinin birlikte kullanılacak olması halinde; tahsis edilecek azami 200 milyar Türk Lirası tutarındaki yatırım kredisi miktarı 300 milyar Türk Lirası, 80 milyar Türk Lirası tutarındaki işletme kredisi miktarı 120 milyar Türk Lirası ve sadece işletme kredisi kullanılması halinde tahsis edilecek 35 milyar Türk Lirası ise 50 milyar Türk Lirası,

             olarak uygulanacaktır.

             İlgililere duyurulur.