Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarih: 10/09/2003 Çarşamba Sayı:25225(Asıl)

Devlet Bakanlığından:

Konu    : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge

Genelge No:2003/1

 

Bilindiği üzere, 21.12.2000 tarihli ve 2000/1822 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 18 inci maddesinde; "Fon kaynaklı yatırım ve işletme kredisi azami tutarları. 2 nci maddede öngörülen KOBİ' lerin aktif değerlerine ilişkin azami miktar, 4 üncü maddede yeralan KOBİ teşvik belgesine konu yatırım tutarı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Fon'a irat olarak kaydedilen miktarları her yıl başında bir önceki yıla ait 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranı da dikkate alınarak artırmaya Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu hüküm uyarınca yukarıda bahsedilen tutarlar, 01.08.2002 tarih ve 24833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Genelge ile 01.12.2001 tarih ve 24600 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 301 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca artırılmıştır.

 

Bu defa, 2002/1 Sayılı Genelgede yer alan tutarlar, 08.12.2002 tarih ve 24957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 310 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle, bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren aracı bankalarca Hazine Müsteşarlığına intikal ettirilecek KOBİ Yatırım Teşvik Belgeleri ile ilgili olarak,

 

a) Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararın 2 nci maddesinde öngörülen azami aktif değer ve 4 üncü maddesinde yer alan KOBİ teşvik belgesine konu yatırım tutarı 950 milyar Türk Lirası,

 

b) Aynı Kararın 8 inci maddesinde öngörülen KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerinin bir takvim yılı içinde kullanabilecekleri azami kredi miktarı 1 trilyon 250 milyar Türk Lirası,

 

c) Aynı Kararın 15 inci maddesinde öngörülen yatırım kredisi 475 milyar Türk Lirası, yatırım ve işletme kredisinin birlikte kullanılacak olması halinde; tahsis edilecek azami miktar, yatırım kredisi için 475 milyar Türk Lirası, işletme kredisi için 190 milyar Türk Lirası ve sadece işletme kredisi kullanılması halinde tahsis edilecek miktar ise 75 milyar Türk Lirası olarak uygulanacaktır.

 

İlgililere duyurulur.