kdv97/3  
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri:

Sıra No:2001/1

 
........................... VALİLİĞİNE 
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)
....................... GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 

            İhracatta katma değer vergisi iadesi uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 

            1- Yapılan ihracatların gümrük idarelerince günlük veya haftalık yazılarla ihracatçının bağlı olduğu vergi dairesine bildirilmesi halinde, teyit işlemi bu yazılardan yapılacaktır. Ancak gümrük idarelerince bu şekilde yazı gönderilmediği durumda teyit işleminin 2001/1 Sıra No’lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesinde belirtildiği şekilde yapılacağı tabiidir. 

            2- İade talep eden mükellef hakkında vergi incelemesine yetkili olanlarca iade yapılmaması yönünde vergi dairesine intikal etmiş bir görüşün bulunmaması halinde, inceleme elemanından bu konuda görüş sorulmasına gerek bulunmamaktadır. 

            İade talep eden mükelleflerin taleplerinin yerine getirilmesinde sakınca bulunduğunu şifahi olarak belirten vergi inceleme elemanları, bu görüşlerini mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine en geç üç gün içinde yazılı olarak bildireceklerdir. 

            3- İade talebinde bulunan mükellefle ilgili olarak 4422 sayılı Kanun uyarınca hakkında takibat yapıldığı konusunda vergi dairesine intikal etmiş bir bilginin bulunmaması halinde, ilgili makamlar nezdinde araştırma yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

            4- 78 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre iade talebi yerine getirilen mükelleflerin olumsuz bir tespit bulunmayan diğer dönemlerdeki iade taleplerinde genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 

            5- İndirimli teminat uygulamasından yararlanan ve iade talepleri 78 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında değerlendirilebilecek mükellefler şunlardır: 

            - 28 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki şartları haiz imalatçı ve imalatçı-ihracatçılar, 

            - 29 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki şartları haiz dış ticaret sermaye şirketleri ile 46 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen sektörel dış ticaret şirketleri, 

            - 62 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen özel finans kurumları, 

            - 70 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki şartları haiz ihracatçılar. 

            6- Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği gerekçesiyle incelemeye sevk edilen mükelleflerin; 

            - incelemeye sevk edilen dönemlere ilişkin talepleri inceleme raporu sonucuna göre, 

            - diğer dönemlere ilişkin iade ve mahsup talepleri ise 4 kat teminat karşılığında yerine getirilecektir. Bu teminatlar, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiği gerekçesiyle incelemeye sevk edilen dönemlere ilişkin rapor ilgili vergi dairesine intikal etmeden çözülmeyecektir. 

            İncelemenin sonuçlanmasından sonra 38 ve 56 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslara göre işlem yapılacağı tabiidir. 

            7- Defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmedikleri, adreslerinde bulunmadıkları, katma değer vergisi beyannamelerini vermedikleri, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri gibi nedenlerle incelemeye sevk edilen veya incelenmesi talep edilen mükelleflerden mal alan ve indirimli teminat uygulamasından yararlanmayanların bu dönemlere ilişkin iade ve mahsup talepleri iadesi talep edilen verginin 4 katı kadar teminat karşılığında, teminat verilmemesi halinde inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir. 

            Bu tür tespitlerin olmadığı diğer dönemlere ilişkin katma değer vergisi alacakları ise talep edilen miktar kadar teminat verilmesi halinde iade edilecektir. 

            8- İndirimli teminat uygulamasından yararlanmayan mükelleflerin mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler ve bunlara mal veya hizmet temin eden mükellefler zincirinde yer alanların, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı veya kullananlardan mal aldığı gerekçesiyle incelemeye sevk edildiği durumlarda; alt firmalarda yapılmakta olan inceleme sonuçlanıncaya kadar, ilgili dönem iade ve mahsup talepleri inceleme raporuna göre veya bu alışlara isabet eden verginin 4 katı ile diğer alışlara ilişkin vergi miktarı kadar teminat karşılığında, bu tür tespitlerin olmadığı diğer dönemlerine ilişkin talepleri ise genel hükümlere göre yerine getirilecektir. 

            9- Haklarında ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanması yönünde görüş bildirilmiş mükelleflerin tüm iade ve mahsup talepleri inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir. 

            10- İade talebinde bulunan mükellefin satın aldığı mal veya hizmet zincirinde yer alanlar hakkında ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanması halinde, ihtiyati tahakkuk tutarı kadar teminat verilmesi ve inceleme elemanının aksine bir görüşünün olmaması kaydiyle diğer dönemlere ilişkin iade talepleri genel hükümlere göre yerine getirilebilecektir. 

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

            Maliye Bakanı