kdv97/3  
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 

Sayı:B.07.0.GEL.0.54/5473-153  01.12.97- 51905
Konu: İade mahsup işlemlerinde döviz alım belgesi 

Sıra No:1997/3

            13 Kasım 1997 tarihli ve 23169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 65 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinde döviz alım belgesinin aranılmayacağı açıklanmıştı. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

            1-TERKİN İŞLEMLERİNDE DÖVİZ ALIM BELGESİ

            Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 32. maddeleri gereğince, ihracat istisnası veya ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade ve mahsup işlemlerinde döviz alım belgesinin kaldırılmasına ilişkin uygulama, 11/1-c maddesi kapsamındaki "terkin" işlemleri için de geçerlidir.

            2-DÖVİZ ALIM BELGESİ İLE İLGİLİ İHTİLAFLAR

            Katma dağer vergisi iade, mahsup ve terkin işlemlerinde döviz alım belgesinin aranma şartının kaldırılması ve döviz alım belgesine bağlı ihtilaflar üzerine yargı mercilerince verilen kararların idaremiz aleyhine sonuçlanması nedenleriyle, söz konusu belge ile ilgili olarak yargıya intikal etmiş olan ihtilafların sürdürülmemesi, kesinleşmiş yargı kararı bulunması halinde bu karara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Zekeriya TEMİZEL
Maliye Bakanı