kdvodeme97/2  
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 

Sayı:B.07.0.GEL.0.65/6527-76 22.07.97-30525
Konu: Tabela, grafik, reklam v.b sanatlarda yazar kasa kullanımı 

Sıra No:1997/2

            Ankara Tabela Grafik Ressamları Reklam İşleri ve Benzerleri Sanatkarları Odası tarafından Bakanlığımıza yapılan müracaatta, müşterilerinin esnaf ve resmi kurumlar olduğu, yaptıkları iş bedelinin genellikle fatura düzenleme limitinin üzerinde bulunduğu, işyerlerinin (toz, boya, rutubet, talaş v.b gibi nedenlerle) ödeme kaydedici cihaz kullanılmasına elverişli olmadığı belirtilerek, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmaları talep edilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca yaptırılan araştırma ve inceleme sonucunda;

  • Grafikler, tabelacılar, grafik ve tabela ressamları ışıklı-ışıksız reklam panosu ve tabelacıları ile ışıklı-ışıksız reklam pano ve tabelası montajcılarının, mal teslimi ve hizmet ifalarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura ile belgelendirilmek mecburiyetinde oldukları,
  • Işıklı-ışıksız reklam pano ve tabelacıları ile bunların montajcıları, grafiker ve ressamların fatura düzenleme mecburiyeti olmayan yani ödeme kaydedici cihaz fişi kullanılmasını gerektiren satış ve hizmet ifalarına rastlanmadığı, tabelacılarda ise nihai tüketici olarak sadece apartman yöneticiliği ve vergiden muaf kişi ve kuruluşlara (vakıf ve dernekler gibi) mal teslimi veya hizmet ifası yapıldığı, bunların işletmenin genel satışlara oranının %3 - %8'i geçmediği, bunlar için de fatura düzenlendiği ve düzenlenmesinin zorunlu olduğu,
  • Yukarıda faaliyetleri sürdüren mükelleflerin işyerlerinin ödeme kaydedici cihaz kullanımına müsait olup olmadığının, bu cihazları kullanma-kullanmama yönünden bir önemi haiz olmadığı,
  • Reklam grafikerleri (serigrafi dahil) tabelacılar, grafik ve tebela ressamları, ışıklı - ışıksız reklam panosu ve tabelacıları ile ışıklı - ışıksız reklam panosu ve tabela montajcılarının; ödeme kaydedici cihaz kullanmalarını gerektiren birbaşka işi birlikte yapmamaları koşuyla ödeme kaydedice cihaz kullanma yükümlülüğü dışında tutularak, mal teslimi ve hizmet efalarını fatura ile belgelemelerine Bakanlığımız tarafından izin verilebileceği, tespit edilmiştir.
            bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyeti bulunmayan satışları için ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

            Aynı Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasında ise " Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti, Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz." hükmü mevcuttur.

            Bu nedenle, anılan madde ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, reklam grafikerleri (serigrafi dahil) tabelacılar, grafik ve tabela ressamları, ışıklı-ışıksız reklam panosu ve tabelacıları ile ışıklı-ışıksız reklam panosu ve tabela montajcılarının ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir başka işi birlikte yapmamaları, satışları ve hizmet ifalarını Vergi Usul Kanununa göre fatura ile belgelendirmeleri şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmaları uygun görülmüştür.

            Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Yakup USLU
Bakan Adına
Genel Müdür Yardımcısı