97-1  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.24/2404      14.03.97-10841 
Konu    :Fazla çalışmalar ve karşılığı olan ücretler 

Sıra No:1997/1 

            Bilindiği üzere, 3787 sayılı Kanunun Geçici 1'inci maddesi uyarınca 5 yıl süre ile karşılığı Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'ndan ödenmek üzere, Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılan personel ile şehirlerarası yollarda yapılacak vergi denetimlerine yardımcı olması amacıyla görevlendirilen güvenlik görevlilerine, illere ve nüfus büyüklüklerine göre belirlenen saatlere kadar yaptırılan fazla çalışmalar 1.2.1997 tarihinde sona ermiştir. 

            Bu defa, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13'üncü maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, şehirlerarası yollarda yapılacak vergi denetimlerine yardımcı olmak üzere görevlendirilen güvenlik görevlileri dışında Bakanlığımız GelirLer Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılan personele yaptırılacak fazla çalışmalar ve karşılığı olan ücretler Bakanlık Makamından alınan 29.1.1997 tarihinde sona ermiştir. 

            Bu defa, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13'üncü maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, şehirlerarası yollarda yapılacak vergi denetimlerine yardımcı olmak üzere görevlendirilen güvenlik görevlileri dışında Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılan personele yaptırılacak fazla çalışmalar ve karşılığı olan ücretler Bakanlık Makamından alınan 29.1.1997 tarihli Onay ile yeniden düzenlenmiştir. 

            Buna göre, Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılan personele (Gelir İdaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliği gereğince Fonunun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde görevlendirilen personel dahil) karşılığı Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'ndan ödenmek üzere 1.2.1997 tarihinden itibaren, 

            I- Normal mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde daire içinde ve daire dışında, 

 • İstanbul ili için kişi başına ayda 60 saate,
 • Ankara, İzmir, Adana ve Bursa İlleri için kişi başına ayda 40 saate,
 • Büyükşehir Belediyesi bulunan diğer illerde kişi başına ayda 30 saate,
 • Merkez nüfusu 100.000'in üzerinde olan il ve ilçelerde kişi başına ayda 20 saate,
 • Merkez nüfusu 100.000'e kadar olan il ve ilçelerde kişi başına ayda 15 saate,
            kadar aylık fazla çalışma yaptırılabilecetir. 

            II-Sözkonusu fazla çalışmaların normal mesai günlerinde ve daire içinde yaptırılması halinde fazla çalışma saati karşılığı olarak; ilgili yıl Bütçe Kanununlarının (K) cetvelinde 657 sayılı Kanunun 178'inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın yaptırılacak fazla çalışmalar için öngörülen azami saat ücreti ödenecektir. Bu ücret 1997 Mali Yılı Bütçe Kanunun ile 1997 yılı için 90.000. lira olarak belirlenmiştir. 

            Gelir Vergisine tabi tutulmaksızın sadece damga vergisi kesintisi yapılacak olan bu ücret; tatil günlerinde daire içinde yapılan çalışmalara katılan personele 2 kat, normal mesai günlerinde ancak mesai saatleri haricinde yapılan daire dışı çalışmalara katılan personele 2,5 kat, tatil günlerinde daire dışında yapılan çalışmalara katılan personele ise, 3 kat olarak uygulanacaktır. 

            III- Normal mesai gün ve saatleri dahilinde yukarıda illere ve nüfus büyüklüklerine göre belirlenen saatlerle sınırlı olmak kaydıyla ayrıca yapılacak yaygın ve yoğun vergi denetimi çalışmalarına (Vergi Dairesi dışında) katılan personele bu çalışmaları karşılığında saat ücreti olarak bir saatlik fazla çalışma için belirlenen ücretin yarısı ödenecektir. 

            IV- Gelir İdaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliği gereğince, İta Amirliği görevini yürüten Defterdarlar ile Taşra Fon Yönetiminde görev alan Defterdar Yardımcısı, Gelir Müdürü, Muhasebe Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Milli Emlak Müdürünün, Taşra Satınalma Komisyonlarında ve fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde görevlendirilen diğer personelin de aşağıda nüfus büyüklüklerine ve illere göre tesbit edilen saatleri geçmemek üzere, aylık fazla çalışma yapmaları uygun görülmüştür. 
 

      Fonun Kullanılmasına
  İta Amiri ve Taşra İlişkin hizmetlerde
  Taşra Fon Satınalma Görevlendirilen
Nüfusu / İli Yönetimi Komisyonu Diğer Personel
1-İstanbul ilinde 45 saat 25 saat 35 saat
2-Ankara, İzmir Adana ve Bursa İllerinde 35 saat 20 saat 30 saat
3-Büyükşehir Belediyesi bulunan diğer illerde 25 saat 15 saat 20 saat
4-Nüfusu, 100.000'in üstünde olan illerde 20 saat 10 saat 15 saat
5-Nüfusu, 100.000'e kadar olan illerde 15 saat 5 saat 10 saat

            Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'ndan yapılacak fazla çalışmalar ve karşılığı olan ücret ödemelerinde uyulacak prensipler aşağıda belirlenmiştir. 

 • Bu fon'dan yapılacak fazla çalışma ücreti ödemeleri seyyanen yapılan bir ödeme olmayıp, sözkonusu ücretler Bakanlığımızca verilen talimatlar doğrultusunda ve fiilen fazla mesai yapan personelin bu çalışmaları karşılığında ödenecektir.
 • Denetimlere katılacak olan yoklama memurları ve yoklama ile görevlendirilen memurlara, Vergi Usul Kanunu ile ilgili olarak yayımlanmış bulunan 1986/1 Sıra no'lu İç Genelge esaslarına uygun olarak 168 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bahsi geçen, "Özel Yoklama Yetki Belgesi" veya "Yoklama Yetki Belgesi" verilecektir.
 • Ekiplerin teşkili, bunların çalıştırılma süreleri ve çalışmaların koordinasyonunu sağlayacak olan Defterdar, Defterdar Yardımcısı ile İdare Amiri durumunda olan Vergi Dairesi Müdürü, Gelir Müdürü, Vergi Denetmenleri Büro Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Malmüdürlerine yaygın ve yoğun vergi denetimlerine fiilen katılmış gibi ücret tahakkuk ettirilmeyecektir.

 • Bu kişiler için yaygın ve yoğun vergi denetimlerinin; Bakanılığımız talimatlarına uygun bir şekilde planlanması, koordine edilmesi ve yürütülmesi ile ilgili işlemlerin asli görevleri olduğu ve her türlü şart altında bu görevin eksiksiz ve titizlikle yerine getirilmesi gerekeceği tabiidir. 
 • Normal mesai günleri ile tatil günlerinde gerek daire içinde, gerekse daire dışında yapılabilecek fazla çalışmalar (1, 2, 2.5 ve 3 katlık ücret bölümü için) I. maddede illere ve nüfus büyüklüklerine göre belirlenen fazla çalışma saatini geçememek üzere, bu katların öngörüldüğü çalışma mahalleri ve çalışma saatlarinin herbiri için yapılacak çalışmalar toplam saatin dörtte biri oranında olacaktır.

 • Diğer bir deyişle, herbir kat için (1, 2, 2.5 ve 3) yapılabilecek fazla çalışmalar illerde ve nüfus büyüklüklerine göre tesbit edilen saatin dörtte birini aşmayacaktır. 
 • a) Fazla çalışmaların sadece normal mesai günleri ile tatil günlerinde daire içinde gerçekleştirilmesi halinde, tatil günlerinde yapılabilecek fazla çalışmalar, I. maddede illere ve nüfus büyüklüklerine göre belirlenen fazla çalışma saatinin yarısını geçmeyecektir.

 • b)İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa İllerinde normal mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde yaptırılabilecek yaygın ve yoğun vergi denetimleri için öngörülen 2.5 ve 3 katlık ücret bölümündeki çalışmaların her biri, I. maddede illere ve nüfus büyüklüklerine göre belirlenen fazla çalışma saatinin üçte birini geçmeyecektir. 
 • Gerekçesi ayrıntılı bir şekilde belirtilmek suretiyle fazla çalışma saatlerinin belirli çalışma mahalleri ve çalışma saatlerine kaydırılması, Bakanlığımızdan (Gelirler Genel Müdürlüğü) izin alınması halinde veya Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda mümkün olacaktır.
 • Fonun Bütçü imkanları çerçevesinde çalışmaların gerekliliği etkinliği ve verimliliği dikkate alınarak, İllere ve nüfus büyüklüklerine göre belirlenen fazla çalışma saatlerinde Bakanlığımızca (Gelirler Genel Müdürlüğü) değişiklik yapılabilecektir.
 • Karşılığı Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'ndan ödenmek üzere yaptırılan fazla çalışmalara katılan personelin adı, soyadı ve ünvanı belirtilmek suretiyle çalışma mahalline göre düzenlenecek günlük fazla çalışma çizelgelerinde fazla çalışma saatleri "x" işaretiyle değil, fiilen çalışılan saati belirleyen rakamlarla gösterilecektir.

 • Bu işlem de ay sonlarında değil, fazla çalışmanın bittiği gün içinde gerçekleştirilmek suretiyle, aynı gün İdare Amiri tarafından onaylanacaktır. 
 • Daire dışında yapılan yaygın ve yoğun vergi denetimleri ile daire içinde yapılan çalışmalara katılan personelin fazla çalışmaları karşığılında tahakkuk ettirilecek ücretler, kesinlikle Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılan personele ait olacaktır.
 • Yaygın ve yoğun vergi denetimleri sırasında, her iki saati geçen 1(bir) mükellef denetimi için ayrıntılı açıklamada bulunulacaktır.
 • Vergi Denetmenlerinin turne süresince günlük harcırah almaları nedeniyle, Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'ndan bu kişilere turne süresindeki çalışmaları için fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir.
 • Fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde görevlendirilen personelden; gelir birimlerine ait fazla çalışma çizelgeleri ve listelerini düzenleyen mutemetler, Gelir Müdürlüklerinde bu belgeleri inceleyen ve İl icmal cetvelinin düzenlenmesine esas olacak miktarı belirleyen personel ile fonun muhasebesine ilişkin defterleri tutan ve işlemlerini yürüten personel anlaşılacaktır.
 • Fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde görevlendirilen personelden, Taşra Fon Yönetimi ve Satınalma Komisyonlarında görev alacak, personel, Gelir İdaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliğinin 9 ve 19'uncu maddelerinde ünvanları belirtilmek suretiyle belirlenmiştir. Muhasebe Müdürlüğü ve Gelir Müdürlüğünde görevlendirilecek diğer personelin sayısı ise ilin iş hacmi ve yoğunluğuna göre il Defterdarları tarafından belirlenecektir.
 • Taşra Fon Yönetimi ve Satınalma Komisyonlarının fon ile ilgili olarak yapacakları fazla çalışmaların sınırlı olacağı gerçeğinden hareketle, Taşra Fon Yönetimi ve Satınalma Komisyonunda görevlendirilen personelin Gelirler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılan personel olması kaydıyla daire içi çalışmalara katılması mümkün bulunmakla birlikte, bu çerçevede yapılabilecek fazla çalışmalar bu genelgenin 5 (a) maddesinde belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirilecektir.
 • İl ve İlçe Satınalma Komisyonlarında görev alan personele, satınalma ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaksızın, faaliyette bulunmuş gibi bu işler için belirlenen fazla çalışma saati üzerinden fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir.

 • Gerçekleşen satınalma işlemlerinde de, bu genelgemizde belirlenen esaslar dahilinde ve fiilen yapılan fazla çalışma saatleri karşılığında ücret verilecektir. 
 • Vergi Kanunlarının uygulanması amacıyla daire içinde ve daire dışında yapılacak çalışmalar ile fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde görevlendirilen personelin yapacakları fazla çalışma saatleri karşılığında tahakkuk ettirilen fazla çalışma ücretleri için birer örneği ilişik cetvellerde yer alan bilgiler eksiksiz olarak doldurulacaktır.
 • Fazla çalışmaların ve karşılığı olan fazla çalışma ücretlerinin bu genelgemizde belirlenen esaslar dahilinde gerçekleştirildiği Taşra Fon Yönetim Kararında belirtilerek, bu konuda düzenlenecek olan listelerle birlikte Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilmek suretiyle İlinize ait fazla çalışma ücreti toplamı olan miktar, ilgili ayı takip eden ayın 15'ine kadar Bakanlığımızdan (Gelirler Genel Müdürlüğü) talep edilecektir.
 • Mevcut personel; özellikle yaygın ve yoğun vergi denetimleri ile ilgili listelerde, bu denetimlere katılan personel ile birlikte şoförler de dahil edilmek suretiyle belirlenecek ve personelin farklı çalışma mahallerinde yaptığı çalışmalar nedeniyle bu personel (çalışmalara katılan personel olarak) bir defa hesaplamaya dahil edilecektir. (Örneğin bir personel bir ay içinde üç katlık fazla çalışma ücretinin verildiği çalışmaların herbirine ayrı ayrı katılsa bile bu personele 2 No'lu listedeki "çalışmalara katılan personel" bölümünde bir defa yer verilecektir.)
 • Bu çerçevede yapılan fazla çalışmalar ve karşılığı olan ücretler konusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile bunları onaylayanlar sorumlu tutulacaktır.
 • 30.4.1992 tarih ve GİGF-2700400-70/40713 sayılı yazımızla yayımlanan Gelir İdaresini Geliştirme Fonu 1992/3 seri no'lu iç genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.
Bakan Adına
Hasan Basri AKTAN
Gelirler Genel Müdürü