BÜTÇE MEVZUATI  
Başbakanlıktan:  
 
R.G.               : 07/07/1999  
R.G. Sayı      :23748  
Konu             :2000 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları Hakkında Genelge (No :99/6)
 
              VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlıkları başlatılmış olan 2000 Yılı Programında yer alacak yatırım ve kamulaştırma harcamalarına, hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili tedbirlere ve politikalara ilişkin tekliflerin ilgili kuruluşlarca DPT Müsteşarlığı'na intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

            2000 Yılı Programında: üretimi, verimliliği, istihdamı, ekonominin rekabet gücünü ve ihracatı artıran, bölgesel dengesizlikleri azaltan ve gelir dağılımını düzelten, kamu açıklarını ve enflasyon hızını azaltarak sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayan politikalara devam edilecek ve geliştirilecektir. 

            Eğitim, sağlık, toprak ve su kaynakları, ormancılık, enerji, ulaştırma, haberleşme, turizm gibi VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda fiziki hedefleri ve sektörel politikaları belirtilmiş olan sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcı kuruluşlar, VII. Plan'ın son dilimi olan 2000 yılı yatırım tekliflerini planda öngörülen fiziki hedefler ve sektörel politikalarla uyumlu olarak belirleyeceklerdir. Kamu yatırımlarına tahsis edilecek kaynakların etkin kullanılmasına ve projelerin planlanan şekilde tamamlanmasına özel önem verilecektir. 

            Kamu kesimi yatırımları, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımların yanısıra, ekonomik ve sosyal altyapıya dönük olacaktır. 2000 yılında kamu yatırım tahsislerinde GAP başta olmak üzere, eğitim, sağlık, enerji, sulama, içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma sistemleri, turizm altyapısı, ulaştırma altsektörleri arasında dengeyi sağlayıcı yatırımlar ile organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri yatırımlarına öncelik verilecektir. 

            Kamu kuruluşları; güvenlik ve zaruri haller dışında yeni proje teklif edilmemesine, yeni projeler ile başlaması gecikmiş projelerde yapılabilirlik etüdlerinin hassasiyetle hazırlanmasına ve DPT Müsteşarlığına zamanında iletilmesine, 2000 yılında tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek projeler ile uygulamasında önemli aşama kaydedilmiş projelere ağırlık verilmesine ve birbirleriyle bağlantılı projelerin eş zamanlı yürütülmesine önem vereceklerdir. 

            Kamu kuruluşları, yatırım programında yeralan proje veya altprojelerinden yapılabilirlikleri ve/veya öncelikleri açısından programdan çıkartılması gerekenleri belirleyerek DPT Müsteşarlığı'na bildireceklerdir. 

            Bütün yatırımcı kamu kuruluşlarının 2000 Yılı Programı ile ilgili yatırım tekliflerini, politika, hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili tedbir önerilerini ekli "2000 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları" çerçevesinde tamamlayarak, 15 Temmuz 1999 tarihine kadar DPT Müsteşarlığı'na göndermelerini önemle rica ederim. 

Bülent ECEVİT 
Başbakan 

2000 YILI YATIRIM PROGRAMI
HAZIRLAMA ESASLARI

            I. GENEL ESASLAR 
            1. Yatırım tekliflerinin, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile uyum içinde bulunmasına ve kamunun esas fonksiyonlarını en etkin bir şekilde yerine getirmesinde temel araç olmak üzere hazırlanmasına özen gösterilecektir. 

            2. Eğitim, sağlık, toprak ve su kaynakları, ormancılık, enerji, ulaştırma, haberleşme, turizm gibi VII. Plan'da fiziki hedefleri veya fiziki hedef haline dönüştürülebilecek politikaları belirlenmiş olan sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcı kuruluşlar, 2000 yılı fiziki hedeflerinin boyutunu ve bunun için gerekli kaynak ihtiyacını 1999 yılı gerçekleşme tahminlerini de gözönünde bulundurarak belirleyeceklerdir. Kuruluşlar, 2000 yılı yatırım tekliflerinde bu fiziki hedefleri gerçekleştirmeye ve sınırlı kaynakları en etkin şekilde kullanmaya özen göstereceklerdir. 

            3. Yatırım programına ait bilgiler, 1999 yılı verilerine uygun olarak kuruluşların en son değerlendirmelerini yansıtacak, kuruluşlar 2000 yılı için yatırım kalemlerini yıl içinde ödenek aşımı olmayacak şekilde gerçekçi olarak tespit edeceklerdir. 

            4. 2000 Yılı Yatırım Programı'nda ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Bu bağlamda kaynak tahsislerinde GAP başta olmak üzere, eğitim, sağlık, enerji, sulama, içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma sistemleri, turizm altyapısı, ulaştırma altsektörleri arasında dengeyi sağlayıcı yatırımlar ile organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri yatırımlarına ağırlık verilecektir. 

            5. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kalkınmada Öncelikli Yöreler olmak üzere geri kalmış bölgelerin kalkınmasına hız kazandırıcı ekonomik ve sosyal altyapı yatırımları ile istihdam ağırlıklı projelere öncelik verilecektir. 

            6. 2000 Yılı Yatırım Programında ayrıca; devam eden projelerden 2000 yılı içinde bitirilmesi öngörülen veya uygulamasında önemli aşama kaydedilmiş, Yatırım Programında yer alıp dış kredisi sağlanmış olan ve diğer projelerle bağlantılı ve/veya eşzamanlı olarak yürütülmesi önem taşıyan projelere öncelik tanınacaktır. İmalat sanayii sektöründe özellikle darboğaz giderici, kapasite kullanımını, verimliliği, kaliteyi, rekabet gücünü ve ihracatı artırıcı yenileme ve modernizasyon projelerine ağırlık verilecektir. 

            7. Sınırlı bütçe imkanları ile çok sayıda projeden oluşan bir kamu yatırım programının yürütülmeye çalışılması, kamu yatırımlarının ulusal ekonomiye zamanında kazandırılmasında karşılaşılan temel sorun haline gelmiş durumdadır. Kamu yatırım programında yeralan proje stokunun ülke finansman imkanları üzerinde oluşturulması nedeniyle öncelikli projelere dahi uygun zamanda yeterli kaynak tahsis edilmemekte, yatırımların tamamlanma süreleri uzamakta, ekonomiye maliyetleri artmaktadır. 

            Bu nedenle kuruluşlar yatırım programlarında yeralmakla birlikte henüz başlanmamış veya başlangıç aşamasında olan proje ve altprojelerinin teknik, finansal, ticari, ekonomik, sosyal ve çevresel yapılabilirliklerini ve önceliklerini mevcut koşullar altında yeniden değerlendirecekler, yapılabilirliğini ve/veya önceliğini kaybetmiş projelerini belirleyerek bir liste halinde gerekçeleri ile birlikte DPT Müsteşarlığı'na bildirecekler, bu tür projeler için ödenek teklifinde bulunmayacaklardır. Yatırımların yürütülmesinde kuruluşların yetki ve sorumluluklarının mümkün olduğunca artırılabilmesi amacıyla kuruluşlar, bir toplu proje kapsamında yürütülmesinde yarar gördükleri proje ve alt projelerini de DPT Müsteşarlığı'na bildireceklerdir. Kuruluşların bu önerileri DPT Müsteşarlığı tarafından değerlendirilecek ve 2000 Yılı Yatırım Programı'nda yeralacak projelerin sayısı kıt ekonomik kaynaklar dikkate alınarak tespit edilecektir. 

            8. Kuruluşlar yeni proje teklifinde bulunmamaya özen göstereceklerdir. Ancak zaruri hallere inhisar ettirilecek yeni proje tekliflerinde sektörel öncelikler ve kamu proje stokunun optimum düzeyde tutulması gereği de gözönünde bulundurularak seçici davranılması, projenin finansal, ticari, ekonomik ve sosyal gerekçesinin, yapılabilirliğinin, önceliğinin ve çevreye etkilerinin ilgili etüdler ile belirlenmiş olması ve bu etüdlerin DPT Müsteşarlığı'na iletilerek değerlendirilmiş olması zorunludur. Fizibilite raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Belgesi bulunmayan, Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı Politika ve Stratejileri ile uyumlu olmayan yeni projeler yatırım programına teklif edilmeyecektir. Fizibilite etüdlerinin DPT tarafından yeterlilik ve ulusal ekonomi açısından değerlendirilmesi en az 2 ay süreyi gerektirmektedir. Nitelik olarak yeterli görülmeyen fizibilite etüdlerinin kuruluş tarafından revize edilerek DPT'ce yeniden değerlendirilmesinin alacağı süre de gözönünde bulundurularak fizibilite etüdlerinin, projenin başlatılmasının düşünüldüğü yatırım programı döneminden en az 6 ay önce DPT'ye iletilmesi gerekmektedir. 

            9. Kuruluşlar bir sektör, altsektör veya toplu proje kapsamında yürütülecek projelerin doğru seçilmesine, önceliklendirilmesine ve yönlendirilmesine imkan sağlayacak master plan veya etüdler ile ilgili yeni proje veya güncelleştirme tekliflerini de DPT Müsteşarlığı'na göndereceklerdir. 

            10. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde özel kesimin katkısını sağlayacak ve kamu finansman yükünü hafifletecek Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet ve benzeri modellere ağırlık verilecektir. 

            11. Kuruluşlar, "yeni işler", "acil işler", "müteahhit nam ve hesabına yapılan işler" gibi genel adlarla yatırım teklifinde bulunmayacaklardır. Cari nitelikteki harcamalar, arsa ve bina alımı, projelerin kredi anapara geri ödemeleri ve işletme dönemi faiz ödemeleri gibi yatırım tanımına uymayan harcamalar ile fiyat farkları ve keşif artışları gibi harcama kalemlerine yatırım ödenek tekliflerinde yer verilmeyecektir. Yatırımlarla bağlantılı kamulaştırma teklifleri, yatırım ödenek tekliflerine dahil edilmeyecek, Tablo: 12'ye uygun olarak ayrıca verilecektir. 

            Kuruluşlar, projenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan haberleşme, akaryakıt, malzeme alımları vb. harcamalarından yatırım niteliğinde olanlar için ödenek talebinde bulunacaklar, cari nitelikteki harcamaları için proje kapsamında ödenek talebinde bulunmayacaklardır. 

            12. Finansal kiralama yöntemiyle yapılan yatırımlardan finans tipi (*) kiralamalara yatırım programında yer verilecektir. Finans tipi (Satış tipi) kiralamaya konu olan yatırım malının toplam değeri, kiralamanın başlayacağı ilk yılın yatırım programında yıl ödeneği olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu kiralamaya ilişkin olarak daha sonraki yıllarda herhangi bir ödenek gösterilmeyecektir. Finansal kiralamada Kuruluş'un yatırım bütçesinden kiralamanın başladığı yıl herhangi bir nakdi harcama yapılmamakla birlikte bu gösterimden amaç, o değerde bir yatırım malının Kuruluş'un sabit sermaye stokuna katılmış olduğunun görülebilmesidir. Faaliyet tipi (**) finansal kiralama yatırımlarına yatırım programlarında yer verilmeyecektir. 

            13. Kuruluşlar yatırım tekliflerini DPT Müsteşarlığı'na proje dökümünü belirleyerek göndereceklerdir. Program Kararnameleri gereğince detay programları, yatırım programının yayımlanmasını müteakip ilgili Bakan onayıyla veya DPT Müsteşarlığının görüşü üzerine kesinlik kazanan projeler haricinde, ayrıntısı sonradan belirlenmek kaydı ile toplu ödenek talep edilmeyecektir. Birden fazla ili kapsayan ödeneği toplu verilmiş projelerin yatırım tekliflerinde il bazındaki ödenek dağılımlarının ayrı ayrı gösterilmesine özen gösterilecektir. 

            14. Yatırım Programında alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibariyle tadat edilmiş projelerde; her alt kalem için yer, karakteristik, başlama-bitiş tarihi, proje tutarı, 1999 sonuna kadar tahmini harcama, 2000 yatırımı teklifi gibi, bağımsız bir proje için verilen tüm özellikler belirtilmiş olacaktır. 

            15. 2000 Yılı Yatırım Programı için güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunması hali dışında yeni lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane, hizmet binası, lojmanlı hizmet binası ve sosyal tesis yatırımı teklif edilmeyecektir. Büyük projelerin içinde güvenlik ve zaruri haller nedeniyle yer alan lojmanlar ve hizmet binaları o projenin alt bölümü olarak ayrıca belirtilecektir. Lojman yatırım ve kamulaştırma teklifleri herbir konutun kullanılabilir sahası 100 m2'yi aşmayacak şekilde hazırlanacaktır. 

            16. 2000 yılında kuruluşlar kaynağı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi sağlık, savunma, güvenlik ve iş koşulları açısından özel öneme sahip taşıtlar ile ekonomik ömrünü tamamladığı için mevzuat gereği tasfiye edilmesi gereken taşıtlar dışında taşıt alım teklifinde bulunmayacaklardır. 

            17. Kamu kuruluşları mevcut sorunları ile ilgili açıklayıcı bilgileri ve 2000 Yılı Programında yeralmasını öngördükleri politika, hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili tedbir önerilerini yatırım teklifleri ile birlikte göndereceklerdir. 
  
(*) Finans Tipi (Satış Tipi) Kiralama: İlgili tüm riskleri ve kazançları kiracıya devreden sözleşmelerdir. Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiraya veren şirkete aittir. Ancak, taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının malın mülkiyetini satınalma hakkına sahip olacağını kararlaştırabilirler. Herhangi bir kiralamanın Finans tipi kiralama sayılabilmesi için aşağıdaki dört kriterden en az birini sağlaması gerekmektedir. 

            1) Kira anlaşması, varlık üzerindeki mülkiyet hakkının kira anlaşmasının sonunda kiracıya devrini öngörür. 

            2) Kira anlaşması, kiracıya kira süresinin sonunda varlığı o tarihte beklenen normal fiyatının oldukça altında bir fiyatla satın alma seçeneği verir. 

            3) Kira süresi, kiralanan varlığın tahmini ekonomik ömrünün yüzde 75'ini veya daha fazlasını kapsar. 

            4) Asgari kira ödemelerinin (bakım, sigorta ve emlak vergileri gibi dönem giderleri hariç) kira anlaşmasının başlangıcındaki bugünkü değeri varlığın normal piyasa değerinin yüzde 90'ına eşit veya büyüktür. 

            (**) Faaliyet Tipi Kiralama (İşletme Kiralaması): Finans tipi kiralama sınıfına girmeyen hertür kiralama faaliyet tipi kiralamadır. Faaliyet tipi kiralamada, varlığın mülkiyetine sahip olmaktan dolayı ortaya çıkan bütün riskler kiraya verene aittir. Anlaşmada belirlenmiş olan kira tutarı kiracı açısından bir faaliyet gideridir. 

            18. Özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlar yatırım tekliflerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gönderecekler, söz konusu teklifler, İdare'nin özelleştirme programına uygunluk açısından yapacağı yazılı bir değerlendirme ile birlikte 15 Temmuz 1999 tarihine kadar DPT Müsteşarlığı'na iletilecektir. 

            19. Valilikler, 2000 Yılı Programı ile ilgili gördükleri önemli hususları DPT Müsteşarlığı'na, yatırım projeleri ile ilgili tekliflerini ise doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşa ileteceklerdir. 

            20. Sosyal amaçlı yatırımlarla, hizmet sektörlerine ait bina yatırımlarında arsası sağlanmamış projeler kesinlikle teklif edilmeyecektir. 

            21. 2000 Yılı Yatırım Programı tekliflerinin DPT Müsteşarlığı'nca yapılacak ön değerlendirmesinden sonra kuruluşların yetkili temsilcileri ile proje düzeyinde görüşmeler düzenlenecektir. Kuruluşlar devam eden önemli projelerin uygulama durumlarını, darboğazlarını, yeni yatırım projelerinin gerekçelerini ve değerlendirmeye ışık tutacak ayrıntılı bilgileri verecek şekilde görüşmelere katılacaklardır. 

        II. HAZIRLAMA ESASLARI 

        Genel Hususlar 
            22. Kuruluşlar 2000 yılı yatırım tekliflerini 1999 yılı fiyatları ile hazırlayacaklardır. 1999 yılı kur değeri olarak 1 ABD Doları = 411,728 TL. (15 Haziran 1999 kurudur) alınacaktır. 

            23. Yatırım teklifleri, "Yatırım Projeleri Listesi" (Tablo: 2) ve "1999 Yılı Yatırım Programı" örnek alınarak düzenlenecektir. Proje listelerinde "Etüd-Proje İşleri", "Devam Eden Projeler" ve "Yeni Projeler" ayırımı yapılacak, ayrıca her bölüm "2000'de Bitenler" ve "2000'den Sonraya Kalanlar" olarak ayrılacaktır. 

            24. Tablo: 1'e göre hazırlanan "2000 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu" tekliflerin başında yer alacaktır. 

            25. Proje listelerinde, 2000 yılı yatırım ödenek teklifinin fonlardan veya diğer ek kaynaklardan finanse edilmesi öngörülen kısmı Tablo: 2'de her proje için toplam ödeneğin altında parantez içinde belirtilecektir. Bu miktarlar 2000 sonrası yatırım harcamalarının tespitinde gözönüne alınacaktır. 

            26. VII. Plan'da fiziki hedefleri veya fiziki hedef haline dönüştürülebilecek politikaları belirlenmiş olan sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcı kuruluşlar, VII. Plan dönemi için öngörülen fiziki hedeflerini ve bunlarla uyumlu kaynak ihtiyaçlarını 1999 yılı yatırım gerçekleşme tahminlerini de gözönünde bulundurarak yıllar itibariyle Tablo: 3'de belirteceklerdir. Bu bilgiler Tablo: 2 ve 4'de belirtilen projeler ve yatırım ihtiyaçları ile tutarlı olacaktır. 

            27. Proje tutarı 525 milyar TL.'nin üzerinde olan devam eden projeler ile 2000 yılı yatırım programına teklif edilecek yeni projeler için Tablo: 4 düzenlenecektir. Her kuruluş bulunduğu sektörün özelliğine göre bu tabloları dolduracaktır. Ayrıca, bu kapsamdaki devam eden projelerin uygulama durumları ile ilgili ayrıntılı bilgiler Tablo: 7'de verilecektir. 

            28. Kuruluşlar, tüm sektörlerde maliyeti 525 milyar TL.'nin üzerinde olan yeni projeler için 2 nüsha fizibilite etüdü ile birlikte "Yatırım Projesi Özet Bilgi Formu"nu (Ek: 1) doldurarak DPT Müsteşarlığı'na göndereceklerdir. 

            29. Ayrıca, proje maliyeti 525 milyar TL.'nin üzerinde olan devam eden projelerden revize edilenler için "Yatırım Projesi Özet Bilgi Formu" (EK: 1) revize değerler ile (1999 fiyatlarıyla) doldurularak DPT Müsteşarlığı'na iletilecektir. 

            30. 2000 yılı yatırım tekliflerinin değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, 1999 yılı harcama tahmini bilgileri 1999 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler için Tablo: 5'de verilecektir. Ayrıca, proje bazında fiziki gerçekleşme durumları ve gerekli görülecek diğer açıklayıcı bilgiler harcama tahminleri ile birlikte DPT Müsteşarlığı'na iletilecektir. 

            31. Kuruluşlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Aksiyon Planı (AP) ile ilgili olarak Bakanlıklararası Uygulama ve Koordinasyon Kurulunun direktifleri çerçevesinde bu bölgedeki illerde yer alan projelerini Proje Adının sonuna "(AP)" ifadesini ekleyerek belirleyeceklerdir. Birden fazla ili kapsayan projelerde bu bölge ile ilgili büyüklükler elde edilebilecek şekilde, projelerle ilgili bilgiler il bazında detaylandırılarak verilecektir. Yeni yatırımlar bu bölge için mümkün olduğu ölçüde ayrı projeler olarak teklif edilecektir. (Bakınız Ek: 5 ve Ek: 6) 

            32. Doğal afetler nedeniyle teklif edilen projelerin toplam büyüklüklerinin tespiti ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi bakımından kuruluşlar bu nitelikteki projelerini Proje Adı sonuna (DA) ifadesini ekleyerek bildireceklerdir. 

            33. Kuruluşlar; halen etüd çalışmaları devam etmekte olan "Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi" kapsamında; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Yozgat İllerinde yer alan projelerini, Proje Adı sonuna, Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi kısaltması olarak (YHP) ifadesini ekleyerek belirleyecektir. 

            34. Kuruluşlar, yatırım programında yeralan veya almayan projelerinden Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet ve benzeri modellerle gerçekleştirmeyi düşündüklerini Tablo: 16 ve Tablo: 17'yi doldurarak bildireceklerdir. 

            Proje Numarası, Adı ve Karakteristiği 
            35. Devam eden projelerin proje numaraları Resmi Gazete'de yayımlanan "1999 Yılı Yatırım Projeleri" listesine ve sonradan bu listede yapılan düzeltmelere göre yazılacaktır. Yeni projelerin numaraları DPT Müsteşarlığı'nca verilecektir. 

            36. Yatırım listelerinde "Proje Adı" sütununa ana proje adı yazılacak; yeni proje adları belirlenirken kısa ifadeler kullanılacak, proje adlarının 
birbirinden ayırdilebilir olmasına özen gösterilecektir. 

            37. Projenin üniteleri veya harcama kalemleri ayrıca belirtilecek, bunlara ait parasal değerler parantez içinde gösterilecek ve bu alt bölümler ana projeden ayrı bir proje numarası almayacaktır. 

            38. Yatırım listesinin "Karakteristik" sütununda üretim konusu olan mal ve hizmetin nitelik ve nicelik olarak tanımı mümkün olduğu ölçüde standart olarak yazılacaktır. Tevsi projeleri için ise mevcut kapasite ve eklenecek yeni kapasite veya proje ile sağlanacak ek hizmet belirtilecektir. Proje karakteristiğinde verilen bilgiler projenin son durumunu yansıtacaktır. 

            Proje Tutarı, Kümülatif Harcama ve Yatırım Ödeneği Teklifi 
            39. Tablo: 1,2,4'de yer alan "1999 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama" ve "Proje Tutarı" 1999 yılı fiyatları ile verilecektir. Bunun için geçmiş yıllara ait harcamalar Tablo: 14'de verilen deflatörlerle 1999 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. Diğer tablolarda yer alan 2000 yılı yatırım ödeneği teklifi ile 2000 yılından sonraki yıllara ait yatırım harcamaları yine 1999 yılı fiyatları ile verilecektir. 2000 yılı için beklenen fiyat artışları, 1999 yılı yatırım ödeneği teklifine dahil edilmeyecektir. 2000 yılı için beklenen fiyat artışları tutarı, DPT Müsteşarlığı'nca belirlenecektir. 

            Dış Kredi 
            40. Proje listelerinde dış para kısmı ikiye ayrılarak dış kredi ve özkaynak ile karşılanacak miktarlar ayrı ayrı belirtilecektir. Tabloların "kredi" kısmında, halen işlemekte olan dış kredilerin kullanım miktarları ve yeni proje tekliflerine ait dış kredilerin muhtemel kullanım miktarları yazılacaktır. Dış kredi kullanımları yatırım tutarlarına mutlaka dahil edilecektir. Hibe şeklinde temin edilen dış finansmanla yapılacak yatırım projeleri teklifte proje ayrıntıları ile yeralacak, hibe miktarı ödenek toplamına dahil edilmeyecek, ancak iç para gereği (KDV, Gümrük Vergisi, harçlar gibi harcamalar için) olan ödenek, toplama dahil edilmiş olarak gösterilecektir. 

            41. Dış kredi kullanılan projelerin kredi uygulama durumu; dış kredi anlaşması yapılmış, kullanıma hazır duruma gelmiş fakat henüz kullanımı başlamamış projeler de belirtilerek Tablo: 8'de verilecektir. Bu tabloda, kredileri kullanılmış ve geri ödeme aşaması başlamış olan projeler için 2000 yılında ödenecek olan ana para ile faiz miktarları ilgili satırlarda ayrıca belirtilecektir. Dış kredi aranan projeler için ise Tablo: 9 doldurulacaktır. 

            42. Dış kredilere ait geçmiş yıl kur farkları 2000 yılı ödenek talebi içinde yer almayacak, yatırımın tamamlanmasından sonra toplam proje tutarına eklenerek sabit kıymetlere dahil edilecektir. 

            Taşıtlar ve İş Makinaları 
            43. Kuruluşların taşıt alımı teklifleri ayrı ayrı projelerin içinde değil tek kalemde gösterilecek, karakteristik kısmına 1999 Yılı Bütçesi (T) cetveli esas alınarak karşılığında yer alan sıra numarası ve fiyatı yazılacaktır (Tablo: 11). Ayrıca, taşıt alımı talebinde bulunan her kuruluş Tablo: 10'u dolduracak, sahip olduğu araçları tip ve sayı olarak gösterecek ve talep ettiği araçları ne amaçla istediğini belirtecektir. 

            44. İş makinaları teklifinde, mevcut araçların adet ve modellerine ilave olarak imal tarihleri ile son iki yıldaki yıllık ortalama çalışma saatleri de talep ile birlikte verilecektir. 

            Bilgisayar Yatırımları 
            45. Bilgisayar sistemleri, bilgi teknolojileri, bilgisayar donanım ve yazılımına yönelik yatırımlara kuruluşların yatırım programlarında ayrı bir proje olarak yer verilecektir. 

            İdama ve Yenileme Yatırımları 
            46. Herhangi bir bağımsız proje ile ilgilendirilmesine imkan olmayan idame ve yenileme yatırımları Tablo: 6 formunda hazırlanacaktır. İdame ve yenileme yatırımı dönem içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin korunması için üretim ve hizmet kapasitesi veya özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde başlanıp bitirilen yatırım niteliğindedir. Bu itibarla kuruluşlar, idame ve yenileme yatırım tekliflerini hazırlarken yukarıda belirtilen hususlara uyacaklar, idame ve yenileme niteliği taşımayan harcama kalemlerini bu kapsama dahil etmeyeceklerdir. 

            İşçilik ve Personel Giderleri 
            47. Genel-Katma Bütçeli kuruluşların yatırımlarla ilgili işçilik ve personel giderleri, ilgili yatırım listelerinde "İşçilik Giderleri" adı altında ayrı bir kalem olarak gösterilecek, kuruluşlar işçilik ile ilgili bilgileri Tablo: 13'de vereceklerdir. 

            Eğitim, Sağlık, Konut ve Sosyal Altyapı 
            48. Eğitim, sağlık, konut ve sosyal altyapı sektörlerinde fizibilite etüdü ve/veya projesi olmayan teklifler etüd-proje olarak dikkate alınacaktır. Daha önceki yıllarda etüd-proje ödeneği almış, fizibilite etüdü ve mimari uygulama projesi tamamlanmış olan projelerin 2000 Yılı Yatırım Programı'nda inşaat ödeneği alabilmesi için arsa durumu, fizibilite etüdü ve/veya proje ve keşif özetinin ödenek teklifine eklenmesi gerekmektedir. 

            49. İl bazında ilköğretim derslik ihtiyacı bildirilirken, her ilde hangi yerleşimlere kaç birim okulun inşa edileceği ve bu okulların nitelikleri hakkında ek bilgi verilecektir. 

            50. İl merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde bulunulmayacak, ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilgili ilçedeki bütün lise ve dengi okullar öğrencilerine hizmet verecek şekilde ele alınacak, her okul türü için ayrı öğrenci pansiyonu teklifi yapılmayacaktır. 

            51. Etüd-proje, yapı-tesis olarak yeni teklif edilecek tüm idari ve sosyal yapılardan proje tutarı 250 milyar TL.'yi aşan projeler için Tablo: 15'deki "Sosyal ve İdari Yapılar Ön Proje Formu" doldurulacaktır. Yatırımların uygulanmasından ilgili Bakanlığın sorumlu olduğu hallerde Ek: 2'deki "Arsa-Alt Yapı Bilgileri" formu da düzenlenecektir. Buna göre, arsası sağlanmış projeler için düzenlenecek ön proje formları ile ön ihtiyaç programlarının ve arsa hukuki bilgilerinin (Tapu, Tahsis, Çap, İmar Planı, İmar Durumu) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir. Ön proje formları tanzim ve adı geçen kuruluşça tasdik edilmeyen projeler programa alınmayacaktır. 

            Üniversitelerin Eğitim, Sağlık, Spor ve Araştırma-Geliştirme Projeleri 
            52. Üniversitelere ait yatırım tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kanalıyla DPT Müsteşarlığı'na ulaştırılması esastır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Üniversiteler için yapılacak olan değerlendirme sonuçlarının, bu genelge ile istenen her türlü bilgi, belge ve formları kapsayacak şekilde DPT Müsteşarlığı'na iletilmesi, özellikle "Yatırım Teklifleri Özet Tablosu"nun (Tablo: 1) Üniversiteler için Eğitim, Sağlık, Spor ve Araştırma-Geliştirme projeleri olarak ayrı ayrı düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu'nun bu amaçla yapacağı toplantılara DPT Müsteşarlığının ilgili uzmanlarının katılımı da sağlanacaktır. 

            53. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 25 Ağustos 1997 tarihli kararı çerçevesinde "Üniversitelere Ait Teknolojik Araştırma Projeleri"nin adı, çok amaçlı teknolojik altyapı projeleri ile diğer araştırma projelerini birbirinden ayırmak amacıyla "Üniversitelere Ait İleri Araştırma Projeleri" olarak değiştirilmiş ve bu proje önerileri 30 Nisan 1999 tarihine kadar DPT'ye intikal ettirilmiştir. Söz konusu projelerin bilimsel açıdan incelenmesi TÜBİTAK tarafından yapılarak değerlendirme sonuçları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun bahsi geçen kararı uyarınca kurulan Yönlendirme Kurulu'na gönderilecektir. Yönlendirme Kurulu tarafından yatırım programına girmesi önerilen projeler 15 Eylül tarihine kadar DPT'ye iletilecektir. Yönlendirme Kurulu'nun önerdiği projeler DPT Müsteşarlığı tarafından VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın temel hedefleri, ilkeleri ve sektörel öncelikleri açısından değerlendirilerek nihai hale getirilecek ve proje bazında belirlenecek kaynak tahsisleri çerçevesinde yatırım programına dahil edilmek üzere Yüksek Planlama Kurulu'na sunulacaktır. Bu madde kapsamında yukarıda bahsedilen esaslar sadece "Üniversitelere Ait İleri Araştırma Projeleri" için geçerlidir. 

            Üniversitelerin bu kapsama girmeyen AR-GE projeleri ile diğer kamu araştırma kurumları, bakanlıkların APK birimleri ve yatırımcı kamu kuruluşlarının hazırlayacakları AR-GE projesi teklifleri bu genelgenin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecektir. Adı geçen kuruluşların hazırlayacakları AR-GE projesi tekliflerinde öncelik sırası ve varsa işbirliği yapılacak kuruluşlar belirtilecektir. Ek: 3'te verilen form doldurularak hazırlanacak olan AR-GE projesi tekliflerinde üniversitelerin yenilik merkezi oluşturma, teknopark ve internet ağlarına bağlanmasına yönelik proje önerileri de yer alacaktır. Proje teklifleri hazırlanırken Ek: 4'te verilen açıklamalar dikkate alınacaktır. Teknopark proje teklifleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler Tablo: 4'te verilecektir. 

            Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri 
            54. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili yatırım tekliflerinde projenin yer alacağı yörenin sanayi potansiyeli, o yöredeki mevcut tesislerin doluluk oranı gibi yatırım kararını doğrudan etkileyebilecek bilgiler ile Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri yatırımlarının gerçekleşme durumu ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin bilgiler DPT Müsteşarlığı'na iletilecektir. 

            Döner Sermaye Gelirleri Olan Kuruluşlar ve Fonlar 
            55. Döner sermayeden yapılacak olan yatırımlar, döner sermaye mevzuatına aykırı düşmeyecek şekilde teklif edilecektir. Döner sermaye gelirleri olan kuruluşlar, yatırım teklifleri ile birlikte 2000 yılı döner sermaye gelir ve gider tahminlerini bildireceklerdir. Buna göre, döner sermaye geliri elde eden Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri de bir önceki yıl döner sermaye gelir ve gideri ile bir sonraki yıl döner sermaye tahminlerini ve bunun içinden yatırımlarda kullanmayı talep edecekleri miktarları teklif listelerinde belirteceklerdir. MTA, EİE İdaresi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlükleri ile benzeri kuruluşların özkaynak gelirlerinin kullanımında da aynı esaslara uyulacaktır. 

            56. Fonlardan (Kamu Ortaklığı Fonu, Toplu Konut Fonu, Geliştirme ve Destekleme Fonu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu, Akaryakıt Tüketim Vergisi, 3418 Sayılı Kanun Gelirleri gibi) yararlanan kuruluşların projeleri bu genelgedeki esaslar çerçevesinde DPT Müsteşarlığı'na gönderilecektir. 

            Mahalli İdareler 
            57. Mahalli İdarelere ait projelerden dış kredi kullanımı söz konusu olanlarını, 2000 yılı Yatırım Programına bu genelgede yeralan hususlar çerçevesinde teklif edilmesi gerekmektedir. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli idarece yerine getirilecektir. 

            Diğer Hususlar 
            58. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü programında bulunan köy yolları ve köy içmesuyu projelerinin karakteristik kısmında, her ilde kaç km. köy yolu ve kaç ünite içmesuyu yapılacağı belirtilecektir. 

            59. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarım sektörü programında bulunan dış kredili projelerin karakteristik ve ödenek teklifleri kısımlarında "inşaat, makina-teçhizat ve proje yürütme giderleri" ayrı ayrı tanımlanacaktır. 

            60. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarım sektörü programında yeralan "Küçük Su İşleri" ana başlığı altındaki her alt başlık detayında devam eden ve yeni işler olmak üzere ayrı kalemler halinde teklif yapılacaktır. Yeni işler kapsamında yeralan pojelere ait bilgiler, teklifle birlikte iletilecektir. 

            61. Devlet Su İşleri ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin tarım sektörü yatırım programına yeni teklif edilecek yerüstü ve gölet sulamalarından faydalanacakların katılımlarının sağlanacağı projelere öncelik verilecektir. 

            62. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yatırım tekliflerini bu genelgedeki usul ve esaslar çerçevesinde hazırlayarak DPT Müsteşarlığına gönderecektir. 

            63. Yatırımları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yürütülmekte olan kuruluşlar yatırım tekliflerini adı geçen Bakanlık görüşü alınarak DPT Müsteşarlığı'na ileteceklerdir. 

 
İLGİLİ TABLOLAR  7 TEMMUZ 1999 TARİHLİ VE 23748 SAYILI RESMİ GAZATENİN 37 - 52 SAYFALARI ARASINDADIR.

                                                                                                            EK: 1 

YATIRIM PROJESİ ÖZET BİLGİ FORMU

            1. Yatırımcı Kuruluşun 
            Adı                                                  : 
            Adresi                                            : 
            Telefonu                                         : 
            Faksı                                              : 
            Sermayesi                                     : 

            2. Yatırım Projesinin 
            Sektörü/Alt Sektörü                       : 
            Adı                                                   : 
            Yeri                                                  : 
            Türü                                                 : 
            Konusu ve Gerekçesi                    : 
            Kalkınma Planı ile İlişkisi               : 
            Kapasite                                         : 

                                                   Cinsi             Miktar            Değer 

            Üretime Katkısı (Mal/Hizmet): 
            Teknolojisi                                       : 
            İstihdama Katkısı                            : 
            Başlama/Bitiş Tarihi                      :  
            Ekonomik Ömrü                             : 

                                                   İç Para         Dış Para          Toplam 

            Toplam Yatırım Tutarı                      : 
                        a. Sabit Yatırım                    : 
                        b. İşletme Sermayesi          : 
            Çevre Koruma Yatırımı                    : 
            Finansman Kaynakları                    :   İç Para          Dış Para          Toplam            Türü 
                        a. Öz Kaynaklar                   : 
                        b. Dış Kaynaklar                  : 
                        c. Toplam                             : 
            Sonuçlarından Etkilenenler            : 

            3. Proje Analiz Sonuçları              Ticari                    Ulusal 
            Net Bugünkü Değer                        : 
            İç Karlılık Oranı                                 : 
            Geri Ödeme Süresi                         : 
            Fayda/Masraf Oranı                        : 
            Katma Değer                                   : 
            Net Döviz Kazancı                           : 
            Diğer                                                 : 

PROJEDEN SORUMLU OLANLAR:              Adı Soyadı    Görevi    Telefon  Tarih  İmza 

            Hazırlayan 
            Onaylayan 

                                                                                                                            EK: 2 

ARSA-ALTYAPI BİLGİ FORMU

            KURULUŞUN ADI: 
            PROJENİN ADI: 

            I. YATIRIMIN YERİ 
            İL   : 
            İLÇE : 
            BUCAK: 
            KÖY  : 

            II. ULAŞIM DURUMU:                                           Evet                                  Hayır 

            1- İnşaat arsası ulaşım ağı(*) üzerinde mi? 
            2- İnşaat arsası ulaşım ağı üzerinde değil ise: 
                        a) Ana ulaşım şebekesine bağlantısı var mıdır? 
                        Mesafeleri ne kadardır? 
                        b) Bu bağlantı ulaşıma elverişli midir? 
            3- İnşaat arsasının ana ulaşım şebekesine bağlantısı yoksa; 
                        a) Yapılması gerekli ulaşım ağının uzunluğu nedir? 
                        b) Yapılacak, ulaşım ağı için ne gibi (köprü, istinat 
                        duvarı) sınai imalata ihtiyaç vardır? 

            III. ARSA ÖZELLİKLERİ 
            1- Zemin sun'i dolgu mudur? 
            2- Zemin bataklık mıdır? 
            3- Arsa meyili midir? Meyil %10'u aşmakta mıdır? 
            4- Arsayı çevreleyen fazla meyilli arsa var mıdır? 
            5- Çevre arazi, kaya ve çığ düşmesi ile heyelana 
            sebep olacak nitelikte midir? 
            6- İçme ve kullanma suyu var mıdır? 
                        a) Su varsa yeterli midir? 
                        b) Su yoksa yeterli su temin edilme mesafesi 
            7- Arsa civarında tesis için lüzumlu elektrik 
            enerjisi var mıdır? 
                        a) Varsa yeterli midir? 
                        b) Yoksa yeterli enerji temin edilme mesafesi 
 
            (*) Ulaşım ağı ile, demiryolu, karayolu veya denizyolu ulaşımı ifade edilmektedir. 

            Not: Doldurulan bu form Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince kontrol ve tasdik edildikten sonra Sosyal ve İdari Yapılar Ön Proje Özet Formu'na (Tablo: 15) eklenecektir. 
 
                                                                Tasdik Eden 
                                                        ..... Bayındırlık ve İskan 
                                                                    Müdürü 

                                                                                                EK: 3 

ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME YATIRIM TALEPLERİ BİLGİ FORMU 

            KURULUŞUN ADI                           : 
            ARAŞTIRMA - GELİŞTİRMENİN ADI           : 
            ARAŞTIRMA - GELİŞTİRMENİN TÜRÜ          : 
            BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ                    : 
            MALİYETİ(*)                             : 
            ÖDENEKLERİN YILLARA                     : 
            GÖRE DAĞILIMI 
            AMAÇ                                    : 
            KAPSAM                                  : 
            YÖNTEM                                  : 
            SONUÇLARIN UYGULANABİLİRLİK 
            DURUMU                                  : 
            PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ                        : 
            (Kısa özgeçmiş ve yayınları) 
            PROJE EKİBİ (Kısa özgeçmiş ve yayınları): 
            DİĞER HUSUSLAR                          : 
 
            (*) Araştırma - Geliştirme projesinin maliyetinin ve yıllık ödeneklerin bütçe harcama kalemlerine göre dağılımı yapılacak, ihtiyaç duyulan makina-teçhizat ve malzeme listesi ayrıntılı olarak bildirilecektir. 

            1) Proje yürütücüsü, dört ayda bir, geçmiş dönemde yapılan çalışmalar ile gelecek dört ayda yapılması planlanan işleri kapsayan izleme raporunu DPT Müsteşarlığı'na iletecektir. 

            2) Proje çalışmaları sonucunda ortaya çıkan nihai rapor, 5 nüsha olarak DPT Müsteşarlığı'na gönderilecektir. Nihai raporda proje sonuçlarının uygulanabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. 

                                                                                                                            EK: 4 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ YATIRIM TALEPLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
            Araştırma; yeni bilgiler üretilmesi, ürün geliştirme, teknoloji ve tasarım oluşturma, olguların bilimsel ilkeler çerçevesi içinde geçerli olan yorumlarının tesbiti, veya pratik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel verilere dayanılarak yapılan sistematik çalışmalar ve altyapı oluşturma faaliyetleridir. 

            Araştırmalar, niteliklerine göre, temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışması olarak üç grupta toplanır. Bunların kısaca tanımları aşağıda verilmiştir. 

            * TEMEL ARAŞTIRMA: Bilim alanındaki bilginin gelişmesi için yapılan fakat uygulamaya doğrudan doğruya yönelmiş bir amaç gütmeyen araştırma çalışmasıdır. 

            * UYGULAMALI ARAŞTIRMA: Bilim alanındaki bilginin gelişmesi için yapılan ve uygulamalı bir amaca yönelen araştırma çalışmasıdır. 

            * GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: Temel ve uygulamalı araştırmalardan elde edilen sonuçların faydalı materyal, araç-gereç, ürün, metod, sistem ve imalat usullerinin meydana getirilmesi veya eldekilerin daha da geliştirilmesi yolunda kullanılması yönünde yapılan çalışmadır. İlk iki araştırma tipinden farkı başlangıçta bilime katkı unsurunun aranmasıdır. 

            * YENİLİK MERKEZLERİ OLUŞTURMA: Birçok disiplinleri içine alan kapsamlı projelerle şemsiye projeleri geliştirme ve Yenilik Merkezleri oluşturma bu kapsamda ele alınmalıdır. 

            Araştırmanın türü yukarıda tanımlananlardan hangisi olursa olsun, araştırmanın en önemli özelliklerinden birisi yeni bilgi ve ürün üretimidir. Sadece yukarıda tanımlanan araştırma türlerini kapsaması planlanan eldeki 
çalışmanın tamamlanmasında gerçekçi verilerin toplanabilmesi için "ARAŞTIRMA BİLGİ FORMU"nun araştırma ile ilgili tanımlar dikkate alınarak doldurulmasına özen gösterilmesinde; ve bazı durumlarda araştırma ile karıştırılan bazı çalışmaların kapsam dışında bırakılmasında zorunluluk vardır. Örneğin, eğitim çalışmaları, bilimsel ve teknik enformasyon hizmetleri, belirli bir araştırma/geliştirme çalışmasının parçası olmayan genel amaçlı veri toplama çalışmaları, malzeme, ürün, proses v.b.nin kontrolü için yapılan ölçme ve standardlaşma çalışmaları, fizibilite etüdleri, patent ve lisanslara ilişkin idari ve hukuki çalışmalar ile benzeri tür inceleme ve çalışmalar "araştırma" olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle, bu tür çalışmalar kapsam dışı bırakılmalıdır. 

                                                                                                    EK: 5 

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER LİSTESİ 

            I. DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖRELER 
            1- ADIYAMAN                                      26- KARS 
            2- AĞRI                                                 27- KASTAMONU 
            3- AKSARAY                                       28- KIRIKKALE 
            4- AMASYA                                         29- KIRŞEHİR 
            5- ARDAHAN                                      30- KİLİS 
            6- ARTVİN                                            31- MALATYA 
            7- BARTIN                                            32- MARDİN 
            8- BATMAN                                         33- MUŞ 
            9- BAYBURT                                       34- NEVŞEHİR 
            10- BİNGÖL                                        35- NİĞDE 
            11- BİTLİS                                           36- ORDU 
            12- ÇANAKKALE                              37- OSMANİYE 
            (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri)     38- RİZE 
            13- ÇANKIRI                                       39- SAMSUN 
            14- ÇORUM                                        40- SİİRT 
            15- DİYARBAKIR                                41- SİNOP 
            16- ELAZIĞ                                         42- SİVAS 
            17- ERZİNCAN                                   43- ŞANLIURFA 
            18- ERZURUM                                   44- ŞIRNAK 
            19- GİRESUN                                     45- TOKAT 
            20- GÜMÜŞHANE                             46- TRABZON 
            21- HAKKARİ                                     47- TUNCELİ 
            22- IĞDIR                                            48- VAN 
            23- KAHRAMANMARAŞ                 49- YOZGAT 
            24- KARABÜK                                  50- ZONGULDAK 
            25- KARAMAN 

                                                                                                EK: 6 

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AKSİYON PLANI KAPSAMINDAKİ İLLER 

ERZURUM BÖLGESİ                      ELAZIĞ-VAN BÖLGESİ                  GAP BÖLGESİ 
ARDAHAN                                                  BİNGÖL                                         ADIYAMAN 
AĞRI                                                            BİTLİS                                            BATMAN 
ARTVİN                                                       ELAZIĞ                                          DİYARBAKIR 
BAYBURT                                                   HAKKARİ                                      GAZİANTEP 
ERZURUM                                                  MALATYA                                     MARDİN 
ERZİNCAN                                                  MUŞ                                              SİİRT 
GÜMÜŞHANE                                            TUNCELİ                                       KİLİS 
IĞDIR                                                           VAN                                               ŞANLIURFA 
KARS                                                                                                                  ŞIRNAK