İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarih: 10/06/2006 Çarşamba Sayı: 26194 (Asıl)

Çevre ve Orman Bakanlığından: 

Konu    : KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA  İLİŞKİN GENELGE

Sıra No: 2006-1

178 sayılı Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmaz kiralamalarına ilişkin olarak; daha önce kiralanmış bulunan taşınmazların kira artış oranıyla ilgili uygulama esasları ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yapılacak yeni taşınmaz kiralamalarında sözleşmelere konulacak hükümler aşağıda belirtilmiştir.

Bundan böyle, kira artış oranlarının belirlenmesinde ve yeni taşınmaz kiralamalarında sözleşmelere konulacak hükümler konusunda bu Genelgede yer alan esaslar doğrultusunda hareket edilecektir.

1- KİRA ARTIŞ ORANI

2005 ve daha önceki yıllarda kiralanmış olup, daha sonraki yıllarda da kiralanmasına devam edilecek taşınmazların kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır.

Ancak, sözleşme veya protokollerinde artış yapılmayacağına dair hüküm bulunan kiralamalar ile kira başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık kullanım süresi tamamlanmamış kiralamalar için kira artışı yapılmayacaktır.

2- YENİ KİRALAMALAR

4734 sayılı Kanun uyarınca yapılacak yeni taşınmaz kiralamalarında sözleşmelere;

a) Yıllık kira bedelinin en fazla üçer aylık (tercihen aylık) eşit taksitler halinde ve dönem başlarında ödeneceğine,

b) Bir yıllık kullanım süresi bittikten sonra kiralamaya devam edilmesi halinde kira bedelinde artış yapılacak ise, bu artışın Bakanlığımızca belirtilecek oranı geçmeyeceğine,

c) Kiralama ile ilgili vergi, resim ve harçların kiraya verene ait olduğuna,

ç) Gelir Vergisi Kanununa göre, kira bedelinden vergi tevkifatı yapılması gereken hallerde; kira bedelinden gelir vergisi ve sair kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının kiraya verene ödeneceğine,

d) Yakıt bedelinin kira bedelinden ayrı olarak kiracı tarafından karşılanacağına,

e) Ödemelerin kiraya verenin belirteceği banka hesabına makbuz karşılığı yapılacağına,

dair hükümler konulacaktır.

3- YÜRÜRLÜK

Bu Genelge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükte kalır.

Tebliğ olunur.