7 NİSAN 1981 GÜN VE 173D3 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KAÇAKÇILIĞIN MEN, TAKİP VE TAHKİKİNE

7 NİSAN 1981 GÜN VE 17303 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KAÇAKÇILIĞIN MEN, TAKİP VE TAHKİKİNE

DAİR SURİYE IRAK VE İRAN HUDUTLARINDA 10 KİLOMETRELİK EMNİYET BÖLGESİ İHDAS EDİLDİĞİNİ GÖSTERİR

8/2543 SAYILI KARARNAME

 

Karar Sayısı 82543

Kaçakçılığın men,takip ve tahkiki maksadıyla Suriye,Irak ve İran hudutlarında (10) Kilometrelik sahada bir emniyet bölgesinin ihdası hakkındaki kararın yürürlüğe konulması.

18/12/1962 tarihli 5/1208, 26/1/1966 tarihli ve 6/5921 sayılı kararnamelerin yürürlükten kaldırılması.

İçişleri Bakanlığının 2/3/1981 tarihli ve Baş hukuk Müşavirliği 81-190-1981-225/291 sayılı yazısı üzerine, 1918 sayılı kanuna 29/8/1956 tarihli ve 6329 sayılı kanunla eklenen 1 ıncı ve 2 ıncı Ek Maddelere göre Bakanlar Kurulunca 13 3!1981 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KARAR

1. HATAY, GAZİANTEP,URFA, MARDİN, HAKKARİ, VAN,AĞRI VE KARS İllerinin SURİYE IRAK ve İRAN Devletleri ile olan hudutlarımızda (10) Km. lik bir Emniyet bölgesi ihdas edilmiştir. Bu bölgeye büyük ve küçükbaş hayvanlardan koyun,keçi,sığır manda ve deve (Canlı veya kesilmiş veya bunların çeşitli adlarla anılanları dahil) ile hayvansal ve bitkisel yağlar ve durum icabı il Kaçak Komisyonlarınca lüzum görülen maddeler (Yöredeki bir gazete ile 5 gün ilân edilmek suretiyle) bölge dışındaki yerlerden sokulması o yer Valisinin önceden vereceği yazılı izne bağlıdır. Emniyet Bölgesinin geri hudutlarının nerelerden geçeceği İçişleri Bakanlığınca tespit ve ilgili Valiliklere tebliğ olunur.

2. Emniyet bölgesi dışındaki gümrük idaresinden çıkış veya transit işlemleri yapılmış olan büyük ve küçükbaş hayvanlar ile hayvansal ve bitkisel yağların ve il Kaçak Komisyonlarınca lüzum görülmüş olan maddelerin giriş ve transit gümrük beyannameleri veya manifestoları önceden verilmiş izin hükmündedir.

Yabancı Ülkelerden Emniyet Bölgesindeki gümrük idarelerine getirilen ve iç gümrüklere transit edilecek olan büyük ve küçükbaş hayanlar ile hayvansal ve bitkisel yağların ve il Kaçak Komisyonlarınca lüzum görülmüş olan maddelerin giriş ve transit gümrük beyannameleri veya manifestoları da izin hükmündedir.

Ancak, çıkarılacak veya transit edilecek. 1 inci maddede belirtilen hayvanların. Emniyet bölgesinde, yürütülerek geçirilişleri halinde. Durum o yer valiliğine bildirilir ve Valilikçe gerekli önlemler alınır.

Gümrük kapısından çıkış işlemleri gün ışığında yapılır.

3. HATAY,GAZİANTEP,URFA,MARDİN,HAKKARİ,VAN ,AĞRI,KARS illerinden birbirine veya bu illere diğer illerden yapılacak birinci maddede belirtilen hayvanların nakilleri,(Hayvanların cinsi……. Miktarı mal sahibinin açık hüviyeti ile kullanılacak

vasıta ve hareket saati belirtilmek suretiyle) menşe şahadetnamesinin ve hayvan sağlık raporunun verildiği yer Mülkiye Amirince hayvanların götürüleceği yer mülki amirliğine anında telgraf ve diğer muhabere araçları ile bildirilir mülki amirlikçe hayvan hareketleri izlenerek gerekli önlemler alınır. Bu konudaki veteriner teşkilatı ile güvenlik kuvvetleri arasında işbirliği Valilikçe düzenlenir.

4. Emniyet Bölesi içinde oturan hakiki ve hükmi şahıslar maliki oldukları veya bakmak ve korumakla yükümlü bulundukları 1. Madde de belirtilen hayvanlarla maddelerin ve durum icabı İl kaçak komisyonlarınca lüzum görülen diğer mal ve maddelerin miktarını (24) saat içinde köy muhtarına (4) örnek beyanname vererek bildirmeye mecburdurlar. Muhtar bu değişikliği (24) saat içerisinde en yakın bölük takım komutanlığına yazılı olarak bildirir. Diğer taraftan beyannamelerde köy muhtarı veya ihtiyar kurulunca onaylanarak il kaçak komisyonlarınca belirlenecek zaman içinde köy muhtarı tarafından en yakın mülkiye amirliğine teslim edilir. Mülki amirlikçe beyannameler tescil edildikten sonra bir örneği mal sahibine teslim edilmek,bir örneği dosyasında saklanmak üzere 2 örneği muhtara bir örneği hudutta görevli J.Birliğine (Seyyar) verilir. Bir örneğide mülki Amirlikçe saklanır.

Beyannameler zamanında alınıp tescil ettirilmesinden ve doğruluğundan köy muhtar ve ihtiyar kurul mal sahibi ile birlikte sorumludur

5. Emniyet Bölgesi içinde otura hakiki ve hükmi şahısların 1. maddede belirlenen hayvanlarla maddenin ve durum icabı İl Kaçak Komisyonlarınca lüzum görülen diğer mal ve maddelerin, ne miktarının mesleki şahsi ve aileci ihtiyaçları içi Emniyet Bölgesine sokulabilecekleri ,veya bu bölgede bulundurabilecekleri, şahısların sosyal ve mali kudretleri de göz önüne alınarak yılda iki defa İl Kaçak Komisyonlarınca belirlenir. Bu hususta beyanname verme yükümlülüğü

Ancak. 1918 sayılı Kanunu 2 inci maddesine göre, Köy muhtarları mesleki, şahsi ve ailevi ihtiyaçları dışında fazla mal bulunduranların malına el koyarak,en yakın mülki amirine. (Vali Kaymakam. Bucak Müdürü) veya Jandarma birlik veya jandarma karakoluna bildiriler.

6. I. maddede belirtilen hayvanlarla maddeleri ve durum icabı il kaçak Komisyonlarınca lüzum görülen diğer mal ce maddeleri, Emniyet Bölgesinde oturan hakiki ve hükmi şahısların stok yapmaları yasaktır.

Bunların bakım ve ticareti ile uğraşan hakiki ve hükmi şahıslarda

4.Madde hükmü uyarınca beyanname vermeye mecburdurlar

7 Canlı hayvan hareketlerini kontrol altına almak,uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak,alınan önlemleri gözden geçirmek ve geliştirmek amacıyla 1. Maddede belirtilen İl Valileri ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve J. Gn. K. lığı temsilcileri her yıl NİSAN ayı içerisinde İçişleri Bakanlığınca toplantıya çağrılır.

8. Bölge dışında olan Seyyar aşiret hayvanların Emniyet Bölgesine girmeleri yasaktır.

9. İl kaçak komisyonu kararları Valinin onayı ve üslüne uygun olarak yapılacak ilandan sonra yürürlüğe girer

10. Emniyet Bölgesi içinde bulunan kamu idareleri, askeri birlikler, (Kara, Deniz, Hava Jandarma Birlik ve tesisleri) Belediyeler, özel idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinde kamunun iştiraki bulunan ofis, kooperatif, kurum şirket ve müesseselerin bölge dışından getirecekleri veya depo, ambar sundurma vs. gibi yerlerde bulunduracakları madde ve hayvanlar izne ve beyana tabi değildir.

11. Bu kararın uygulanacağı her ilde, kurulacak il Kaçak Komisyonlarının kimlerden teşekkül edeceği, İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca tespit ve ilgili Valiliklere tebliğ olunur.

12. Emniyet bölgesi şeridini bir köy, bucak veya ilçenin meskun alanının bir kısmını dışarıda bırakması halinde ,şehir dışındaki kısımlarda da bu karar hükümleri uygulanır.

13. Karar hükmü gereği verilecek izin ve beyannameler Mülki İdare Amirlerince onaylanmış deftere günü gününe kaydedilir.

14. Bu karar hükümlerine aykırı davranış 1918 sayılı kanuna 6829 sayılı kanunla eklenen Ek 2 maddeye muhalefet sayılır. İlgililer adı geçen kanuna göre cezalandırılır.

15. 18/12/1962 gün ve 6 1208 sayılı Kararname ile bu kararnamenin 2 inci maddesinin (b) fıkrasını değiştiren 26/1/ 1966 gün ve 6/5921 sayılı kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

16. Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

17. Bu karar hükümlerini İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür