B.K.K.
YENİ MEVZUAT
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/11447 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar
30/12/2006 - 26392

2006/11462 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
29/12/2006 - 26391

2006/11450 Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Şehitlerin Dul ve Yetimlerine Ait Brüt 200 m2’yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2007 ve Müteakip Yıllar İçin Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar
29/12/2006 - 26391

2006/11449 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 10/12/2003 Tarihli ve 2003/6577 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
29/12/2006 - 26391

2006/11045 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar
12/10/2006 - 26317

2006/10731 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nipetlerinin Yeniden Belirlenmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 2003/6577 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
23/07/2006 - 26237

2006/10318 Farklı Yayın Ortamları ve Teknolojisi Kullanılarak Yapılan Sayısal Yayıncılığın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) Karasal Sayısal Vericiler Üzerinden Ülkemizdeki Yerleşim Alanlarının Tamamını Kapsayacak Şekilde Sunulmasına Yönelik Hizmetlerin, 5369 Sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinde Yer Verilen Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar
27/04/2006 - 26151

2006/10138 - Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
08/03/2006 - 26102

2005/9836 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2006 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar
31/12/2005 - 26040

2005/9828 Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Uyarınca Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
24/12/2005 - 26033

2005/9808 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar
23/12/2005 - 26032

2005/9796 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar
23/12/2005 - 26032

2005/9795 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar
23/12/2005 - 26032

2005/9266 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
31/08/2005 - 25922

2005/9077 İşverenlerin Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamındaki Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
08/07/2005 - 25869

2005/8730 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 65, 74, 77, 84 ve Ek 6 ncı Maddelerinde Belirlenen Maktu Harç Tarifelerinin, Belediye Grupları İtibarıyla Tespit Edilmesi Hakkında Karar
07/05/2005 - 25808

2005/8704 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
22/04/2005 - 25794

2005/8414 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar
05/02/2005 - 25718

2004/8335 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine İlişkin 2002/500/ Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
11/01/2005 - 25697

2005/8392 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar
27/01/2005 - 25709

2004/8326 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
31/12/2004 - 25687

2004/8321 Bazı Alanların Turizm Merkezi, Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında Karar
31/12/2004 - 25687

2004/8289 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
31/12/2004 - 25687

2004/8301 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
29/12/2004 - 25685

2004/8295 - 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86 ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile İlgili Ekli Karar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
29/12/2004 - 25685

2004/8229 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
25/12/2004 - 25681

2004/8176 GenelBütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Kalan İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine Tahakkuk Eden Payların % 35’inin İller Bankasınca Ayrılarak Büyükşehir Belediyelerine Verilmesi Hakkında Karar
18/12/2004 - 25674

2004/8187 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
18/12/2004 - 25674

2004/8127 Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen Bazı İşlemlerle İlgili Asgari Tutarın Ekli Kararda Belirtildiği Şekilde Tespiti Hakkında Karar
03/12/2004 - 25659

2004/8118 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
03/12/2004 - 25659

2004/8118 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
03/12/2004 - 25659

2004/8127 Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen Bazı İşlemlerle İlgili Asgari Tutarın Ekli Kararda Belirtildiği Şekilde Tespiti Hakkında Karar
03/12/2004 - 25659

2004/7893 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
30/09/2004 - 25599

2004/7890 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
28/09/2004 - 25597

2004/7889 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
28/09/2004 - 25597

2004/7888 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
23/09/2004 - 25592

2004/7802 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
03/09/2004 - 25572

2004/7674 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
10/08/2004 - 25549

2004/7666 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
01/08/2004 - 25540

2004/7640 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
01/08/2004 - 25540

2004/7549 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Atama Kararı
10/07/2004 - 25518

2004/7579 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
13/07/2004 - 25521
2004/7448 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
18/06/2004 - 25496
2004/7306 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
18/05/2004 - 25466
2004/7069 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
08/04/2004 - 25427
2004/6885 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
27/02/2004 - 25386
2004/6760 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
12/02/2004 - 25371
2004/6743 18/2/1963 Tarihli ve 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci Maddesinde Yer Alan (I) Sayılı Tarifedeki Vergi Miktarları Hakkında Karar
23/01/2004 - 25355

2004/6730 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
20/01/2004 - 25352

2003/6607 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
03/01/2004 - 25335

2003/6645 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
06/01/2004 - 25338

2003/6666 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
31/12/2003 - 25333

2003/6578 - 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19, 21, 23/8, Mükerrer 80, 82, 86/1-d ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar
30/12/2003 - 25332

2003/6577 - 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar
30/12/2003 - 25332

2003/6576 - Kendisine Bakmakla Mükellef Kimsesi Olup 18 Yaşını Doldurmamış Olanlar Hariç Olmak Üzere Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin, Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıktan İbaret Bulunanların, Gazilerin, Şehitlerin Dul ve Yetimlerinin Türkiye Sınırları İçinde Brüt 200 m2’yi Geçmeyen Tek Meskene Sahip Olmaları Halinde (İntifa Hakkına Sahip Olunması Hali Dahil), Bu Meskene Ait Bina Vergisi Oranının 2004 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar
30/12/2003 - 25332

2003/6575 - Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar
30/12/2003 - 25332

2003/6531 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
31/12/2003 - 25333
2003/6497 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
27/12/2003 - 25329
2003/6399 - 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine İlişkin 24/12/2002 Tarihli ve 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
18/11/2003 - 25293
2003/6153 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
21/10/2003 - 25266
2003/6288 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar
23/10/2003 - 25268
2003/6257 - 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile İlgili Karar
14/10/2003 - 25259

2003/6258 - 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile İlgili Karar
14/10/2003 - 25259

2003/5752 - Bazı İşlemler ve Kağıtlardan Alınmakta Olan Eğitime Katkı Payının Artırılmasına İlişkin Karar
17/07/2003 - 25171

2003/5751 - Özel İşlem Vergisi Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar
17/07/2003 - 25171

2003/5868 - Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar
16/07/2003 - 25170

2003/5868 - Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar
16/07/2003 - 25170

2003/5727 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
02/07/2003 - 25156

2003/5757 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
02/07/2003 - 25156

2003/5699 - Kanuni Ödeme Süresinden Önce Ödenen Amme Alacağı İçin Uygulanan Erken Ödeme
06/06/2003 - 25130

2003/5632 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
06/06/2003 - 25130

2003/5549 - Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
15/05/2003 - 25109

193 Sayılı / Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - Karar Sayısı: 2003/5590
15/05/2003 - 25109

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanacak Aylıklarının Hesabına Esas Gelir Basamaklarının ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Alt Sınırının Tespitine İlişkin Karar - Karar Sayısı: 2003/5471
25/04/2003 - 25089

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - Karar Sayısı: 2003/5455
17/04/2003 - 25082

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - Karar Sayısı: 2003/5433
16/04/2003 - 25081

4761 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci Maddesi ile 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar - Karar Sayısı: 2003/5383
11/04/2003 - 25076

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - Karar Sayısı: 2003/5357
01/04/2003 - 25066

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir ve Aylık Alanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar - Karar Sayısı: 2002/5146
17/01/2003 - 24996

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Bağlanmış veya Bağlanacak Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - Karar Sayısı: 2002/5145
17/01/2003 - 24996

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar - Karar Sayısı: 2002/5144
11/01/2003 - 24990

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar - Karar Sayısı: 2002/5143
11/01/2003 - 24990

Özel Tüketim Vergisi Hasılatından Ayrılacak Paylara İlişkin Oranların Belirlenmesine İlişkin Karar - Karar Sayısı: 2002/5142
11/01/2003 - 24990

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde,Bir Ortaklık Payının Değerinin 1.000.000.- (birmilyon) Liraya Yükseltilmesi Hakkında Karar
10/01/2003 - 24989