Yeni Mevzuat - Yönetmelikler
YENİ MEVZUAT
YÖNETMELİKLER

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik
21/11/2006 - 26353

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik
07/11/2006 - 26339

Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Bankaların İradi Tasfiyeleri Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik
01/11/2006 - 26333

Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
28/09/2006 - 26303

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08/09/2006 - 26283

Bilgi Edinme Degerlendirme Kurulunun Çalisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik
07/06/2006 - 26191

Finansal Sektör Komisyonunun Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik
28/04/2006 - 26152

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
27/04/2006 - 26151

Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
13/04/2006 - 26138

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25/03/2006 - 26119

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
10/03/2006 - 26104

Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01/02/2006 - 26067

2005/9912 Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
21/01/2006 - 26056

Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği
31/12/2005 - 26040 - 3.MÜKKERRER

2005/9859 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilât Yönetmeliği
31/12/2005 - 26040

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25/11/2005 - 26004

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği
25/11/2005 - 26004

Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair Belediye Kanununun 59 uncu Maddesine Tevfikan Tanzim Edilen Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
25/11/2005 - 26004

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/10/2005 - 25981

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/10/2005 - 25981

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29/09/2005 - 25951

Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
29/09/2005 - 25951

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28/09/2005 - 25950

İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/09/2005 - 25942

Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/09/2005 - 25942

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği
20/09/2005 - 25942

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği
16/09/2005 - 25938

Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği
16/09/2005 - 25938

Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği
16/09/2005 - 25938

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15/09/2005 - 25937

Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
12/09/2005 - 25934

Borsa Muamelat Yönetmeliği
12/09/2005 - 25934

Oda Muamelat Yönetmeliği
12/09/2005 - 25934

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
12/09/2005 - 25934

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği
12/09/2005 - 25934

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliği
12/09/2005 - 25934

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09/09/2005 - 25931

Adlî Sicil Yönetmeliği
07/09/2005 - 25929

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19/08/2005 - 25911

Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği
16/08/2005 - 25908

Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/08/2005 - 25905

Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/08/2005 - 25905

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/08/2005 - 25905

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından Yapılacak Tahsislerde Başvurma Şekilleri ile Aylıkların Ödenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
13/08/2005 - 25905

İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Bölge Müdürlüğüne Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12/08/2005 - 25904

Bağ-Kur Sigortalılarının Ödemek Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik
11/08/2005 - 25903

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14/07/2005 - 25875

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14/07/2005 - 25875

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14/07/2005 - 25875

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
30/06/2005 - 25869

Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/06/2005 - 25861

Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/06/2005 - 25861

Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29/06/2005 - 25860

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22/06/2005 - 25853

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22/06/2005 - 25853

2005/9013 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
21/06/2005 - 25852

2005/8948 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
21/06/2005 - 25852

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği
11/04/2005 - 25783

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygu-lamasına Dair Yönetmelik
09/04/2005 - 25781

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
29/03/2005 - 25770

Dernekler Yönetmeliği
31/03/2005 - 25772

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11/03/2005 - 25752

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05/02/2005 - 25718

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12/01/2005 - 25698

Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
02/02/2005 - 25715

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik
12/01/2005 - 25698

Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği
12/01/2005 - 25698

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
08/01/2005 - 25694

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
08/01/2005 - 25694

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11/01/2005 - 25697

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11/01/2005 - 25697

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11/01/2005 - 25697

Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik
19/01/2005 - 25705

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik
19/01/2005 - 25705

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği
16/01/2005 - 25702

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
06/01/2004 - 25692

Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06/01/2004 - 25692

Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
31/12/2004 - 25687

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
08/12/2004 - 25664

Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10/11/2004 - 25639

Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10/11/2004 - 25639

4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR
01/10/2004 - 25600

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği
18/10/2004 - 25617

2004/7753 İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
01/09/2004 - 25570

Asgari Ücret Yönetmeliği
01/08/2004 - 25540

Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29/07/2004 - 25537

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (GYTE-NAM) Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği
25/05/2004 - 25472

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GYTE-AAUM) Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği
25/05/2004 - 25472

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25/05/2004 - 25472

Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
06/04/2004 - 25425

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
06/04/2004 - 25425

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
06/04/2004 - 25425

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
06/04/2004 - 25425

Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik
06/04/2004 - 25425

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
06/04/2004 - 25425

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15/05/2004 - 25463

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
15/05/2004 - 25463

Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik
17/04/2004 - 25436
2004/7151 - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29/04/2004 - 25447
2004/7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
27/04/2004 - 25445
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
07/04/2004 - 25426
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
05/03/2004 - 25393
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik
05/03/2004 - 25393
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
21/02/2004 - 25380
Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik
06/02/2004 - 25365
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Gelen Denetim Taleplerinin Sayıştayca Karşılanmasına İlişkin Yönetmelik
06/02/2004 - 25365
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27/01/2004 - 25359
Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
16/01/2004 - 25348
Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği
16/12/2003 - 25318
İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
16/12/2003 - 25318
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
16/12/2003 - 25318
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17/10/2003 25262
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
08/09/2003 - 25223
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik
08/09/2003 - 25223

2003/5959 - Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
07/08/2003 - 25192

İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
R.G. 22/05/2003 - 25115

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
R.G. 09/05/2003 - 25103