Lozan Antlaşması  
LOZAN SULH MUAHEDENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUN


Kanun  No: 340                                                           10 Muhareem 1342 ve 23 Ağustos 1339
 

             Madde 1 - Türkiye  Büyük Millet  Meclisi Hükümeti ile Britanya İmparatorluğu, Fransa , İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahiyettar murahhasları arasında 1339/1923 senesi Temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve imza olunan Sulh Muahedenamesiyle berveçhi zir tadat olunan mukavelat ve senedat Türkiye Büyük  Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur:

           1- Boğazların usulu idaresine dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan mukavelename. 

           2- Trakya  hududuna dair  24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan mukavelename.

            3- Türk  ve Rum  ahalinin mübadelesine dair 30 kanunusani 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan mukavelename. 

           4- Affı umumiye dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan Beyanname ve Protokol.

           5- Lozan'da imza edilen senedatın bazı ahkamına Belçika ve Portekiz Devletlerinin iltihakına dair 24  Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan protokol.

           6 -Britanya, Fransa, İtalya kıtaatı tarafından işgal edilen Türk arazisinin tahliyesine dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da  imza olunan Protokol. 

           7- Karaağaç arazisi ile Bozcaada ve imroz adalarına dair olup Türkiye ve Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan tarafından 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan Protokol.

            8- Sırp - Hırvat ve Sloven Devleti tarafından muahedei sulhiyenin imzasına mütedair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan Protokol. 

            Madde 2 - İşbu kanunu icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurudur.