LOZAN ANDLAŞMASI  
IX. YUNANİSTAN'DA BULUNAN EMLAKİ İSLAMİYEYE MÜTAALLİK BEYANNAME

            24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

            Haiz oldukları salahiyetnameler mucibince hareket eden zirde vazıini imza, mübadelei ahali hakkında 30 Kanunusani 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan mukavelename ahkamıyla istihdaf edilmemiş olan ve 18 Teşrinievvel 1912 tarihinden mukaddem, Girit adası da dahil olduğu halde, Yunanistan'ı terketmiş veya minelkadim Yunanistan haricinde mukim bulunmuş olan eşhası müslimenin hukuku mülkiyetlerine hiçbir halel iras edilmeyeceğini, Yunan Hükümeti namına beyan ederler. Eşhası mezkure emlaklerine serbestçe tasarruf etmek ve bunlardan serbestçe istifade eylemek hakkını muhafaza edeceklerdir. 

            Mezkur müslümanların emvali hakkında sureti istisnaiyede ittihaz veya tatbik edilmiş olan bilcümle ahkam ve tedabir refedilecektir.İşbu emvalin varidatı şimdiye kadar iade edilmeksizin veyahut Hükümetle alakadaran beyninde itilafatı mahsusaya mevzuu teşkil etmeksizin Yunanistan Hükümeti veya memurunu tarafından ahiz ve kabzedilmiş olduğu takdirde varidatı mezkure ashabı emlakin yedine teslim olunacaktır. Varidatı mephusünanhaya mütaallik bilcümle metalip ile eşhası mezkurenin, sureti umumiyede müttehaz tedabirin gayrimüsavi bir surette tatbikından dolayı hukuklarının haleldar olduğunu iddia etmeleri keyfiyetinden mümbais bilümum metalip hakkında marüzzikir mukavelenamede münderiç komisyon tarafından karar ita olunacaktır; maahaza metalibi mezkurenin bugünkü tarihle mümza Sulh Muahedenamesinin mevkii meriyete vaz'ından  itibaren altı ay müddet zarfında dermayen edilmiş olmaları şarttır.Metalibi mephusünanha muahedenamei mezkurun mevkii meriyete vazından itibaren nihayet bir sene zarfında bir karara raptolunabilmek için komisyon tarafından müstacelen tetkik olunacaktır. 

            Yunanistan Hükümeti, salifüzzikir eşhasın, gaybubetlerinden naşi mallarına serbestçe hakkı tasarrufları hususunda tahaddüs edebilecek müşkülatı fiiliyeyi nazarı itibara alarak bunların arzu eyledikleri takdirde mülklerini ferağ etmek için balada mezkur muhtelit komisyonun vesatatı mücamelekarisinden istifade edebilmelerini kabul eyler.Şurası mukarrerdir ki bu takdirde muhtelit komisyonun müdahelesi Yunanistan Hükümeti için, mevzuubahis olan emlakin iştirası hakkında bir güna mecburiyet istilzam etmeyecek ve komisyonun vazifesi bunların ferağını teshile munhasır kalacaktır. 

            Şurası mukarrerdir ki işbu beyanname 18 Teşrinievvel 1912 tarihinden evvel Türkiye'yi terketmiş olan veyahut minelkadim Türkiye haricinde ikamet eylemekte bulunan Rum ashabı emlaki lehinde muamelei mütekabile icrası şartıyla tanzim olunmuştur., 

            Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim olunmuştur. 
                                                                        E. K. Veniselos 
                                                                        D. Caclamanos