LOZAN ANDLAŞMASI  
X. MESAİLİ SIHHİYEYE MÜTAALLİK BEYANNAME

            24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

            Haiz oldukları salahiyetnameler mucibince hareket eden zirde vazıini imza, Türkiye Hükümetinin, beş senelik bir müddet için, hudut sıhhiye idaresine müşasir olarak üç mütehassıs Avrupalı tabip tayin edeceğini beyan ederler.Bu tabipler Türkiye memuru olacaklar ve Sıhhiye Vekiline tabi bulunacaklardır.Etıbbayı mumaileyhim, Türkiye Hükümetince Cemiyeti Akvam Hıfzıssıhha Encümeni ile beynelmilel umumi hıfzıssıhha idaresi taraflarından müştereken tanzim olunan altı esamiyi havi bir cetvel üzerinden intihap olunacaklardır.Bunların maaşlarıyla diğer şeraiti tayin ve istihdamları Türkiye Hükümeti ile marüzzikir iki beynelmilel müessese beyninde müttefikan karargir olacaktır. 

            Türkiye İdarei sıhhiyesi salifüzzikir üç Avrupalı mütehassısın inzimamı muavenetiyle Türkiye sahil ve hudutlarının hidematı sıhhiyesi teşrilatın tayin eden bir nizamname vücude getirecektir.İşbu nizamname beynelmilel mukavelatı sıhhiye ahkamına ve Boğazlara ait kısım için Boğazlar usulüne mütaallik bugünkü tarihle mümza mukavelename ahkamına tevafuk eyleyecektir. 

            Türkiye idaresi tarafından istifa olunan rüsumu sıhhiye hasılatı munhasıran Türkiye'nin umuru sıhhiyesi ihtiyacatına hasru tahsis olunacak ve Sıhhiye Vekaletince bu husus için tanzim edilecek bir mülhak bütçede münderiç bulunacaktır. 

            Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. 
                                                                                    M. İsmet 
                                                                                    Dr. Rıza Nur 
                                                                                    Hasan