LOZAN ANDLAŞMASI  
 
 XIII. LOZAN'DA İMZA EDİLEN SENEDATI DÜVELİYENİN BAZI AHKAMINA BELÇİKA VE PORTEKİZ'İN İLTİHAKINA DAİR PROTOKOL ve İŞBU İKİ DEVLETİN BEYANNAMELERİ
            24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

            Bugünkü tarihli sulh muahedenamesini imza eden Tarafeyni Aliyeyni Akıdeyni, mezkur muahedenamenin ikinci kısmını (maliye ahkam) birinci faslı ahkamiye ile üçüncü kısım (iktisadi ahkam) ahkamına Belçika ve Portekiz Devletlerinin illitahıkını kabulde müttefik olup bu ittihak işbu muahedenamenin aynı zamanda ve aynı şerait bazı imtiyazata mütaallik bugünkü tarihli protokola aynı şerait dahilinde Belçika'nın dahi iltihakını kabulde kezalik müttefiktirler. 

            Binaenaleyh Tarafeyni Aliyeyni Akıdeyn Belçika ve Portekiz'in usulen haiz salahiyet mümessilleri tarafından bugün vakı olan iltihak beyanatını senet ittihaz ederler.Mezkur beyanatın mevkii meriyete geçmesi ile bir taraftan Türkiye ve diğer taraftan işbu iki Devletten her biri arasında hali sulh münesabatı resmiye derecei ihtiyaca göre yeniden teessüs etmiş addolunacaktır. 

            Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. 
 
Horace Rumbold  M. İsmet
Pelle   Dr. Rıza Nur 
Garroni  Hasan 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Veniselos 
D. Caclamanos 
Constantin Diamandy 
Constantin Contzesco 
 

BELÇİKA'NIN İLTİHAK BEYANNAMESİ 

            Zirde vaziülimza usulüne muvafık ve muteber görülen salahiyetnamesini bugünkü tarihli sulh muahedenamesini imza etmiş devletlerin mümessillerine badelibraz, işbu beyanname ile, Belçike namına, mezkur sulh muahedenamesini ikinci kısmının (mali ahkam) birinci faslı ahkamı ile üçüncü kısmı (iktisadi ahakm) ahkamına ve kezlik Osmanlı İmparatorluğunda verilmiş olan bazı imtiyazata mütaallik ve bugünkü tarihli protokol ahkamına iltihak ettiğini beyan eder. 

            Hali sulh ve munasebatı resmiyeyi iadeden tesis edecek olan bu iltihak, mezkur sulh muahedenamesini imzalayan devletlerin Belçika'nın iltihakını kabul ettikleri bugünkü tarihli protokolda gösterilen anda ve mezkur protokolda münderiç ahkam ve şerait dairesinde iktisabı meriyet edecektir. 

            Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde yanzim olmuştur. 
                                                                                    Fernand Peltzer 

  PORTEKİZ'İN İLTİHAK BEYANNAMESİ 

            Zirde vaziülimza usule muvafık ve muteber görülen salahiyetnamesini bugünkü tarihli sulh muahedenamesini imza etmiş devletlerin mümessillerine badelibraz, işbu beyanname ile, Portekiz namına, sulh muahedenamesinin ikinci kısmının (mali ahkam) birinci faslı ahkamı ile üçüncü kısmı (iktisadi ahkam) ahkamına iltihak ettiğini beyan eder. 

            Hali sulhu ve münasebatı resmiyeyi iadeten tesis edecek olan bu iltihak, mezkur sul muahedenamesini imzalayan devletlerin, Portekiz'in iltihakını kabul ettikleri bugünkü tarihli protokolda gösterilen anda ve mezkur protokolda münderiç ahkam ve şerait dairesinde iktisabı meriyet edecektir. 

            Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim olunmuştur. 
                                                                        A. M. Bartholomu Ferreira