LOZAN ANDLAŞMASI  
 
XV. KARAAĞAÇ ARAZİSİYLE BOZCAADA ve İMROZ ADALARINA DAİR BRİTANYA İMPARATORLUĞU, FRANSA, İTALYA, JAPONYA, YUNANİSTAN ve TÜRKİYE TARAFINDAN 24 TEMMUZ 1923 TARİHİNDE İMZALANAN PROTOKOL

            Alelusül salahiyeti tammeyi haiz zirde vazıini imza mevaddı atiyeyi kararlaştırmışlardır : 

 I 

            Meriç ile bugünkü tarihli muahedenamenin ikinci maddesinin ikinci numarasında tarif kılınan Türkiye-Yunan hududu arasında kain olup Türkiye'ye iade edilecek olan arazi nihayet 15 Eylül 1923'te Türk memurinine teslim olunacaktır.Şu şartla ki muahedei mezkurenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından keyfiyeti tasdikı İstanbul'daki müttefikin fevkalade komiserleri vasıtasıyla Yunan Hükümetine tarihi mezkurda tebliğ olunmuş ola.Eğer işbu tebliğ balada mezkur tarihte ifa kılınmamış ise arazii mezkurenin teslimi muamelesi tarihi tebliğinden itibaren on beş günlük bir müddet zarfında icra edilecektir. 

 II 

            Sulh muahedenamesinin beşinci maddesinde mezkur tahdit muamelesinin ikmal edilmemiş olması keyfiyeti baladaki Türkiye memurinine teslimini tehir edemeyecektir.Bu halde Yunan ve Türkiye Hükümetleri sulh muahedenamesinin ikinci maddesinin ikinci numarasında tarif olunan hattı, arazi üzerinde muvakkat bir surette tersim edeceklerdir.İşbu muvakkat hudut tarafeynce mezkur muahedenamenin beşinci maddesinde musarrah komisyonun ikmali mesai etmesine kadar mer'i olacaktır. 

 III 

            Karaağaç rum ahalisi 30 Kanunusani 1923'te Yunanistan ile Türkiye arasında imza olunan mukavelenamede münderiç ahali mübadelesine tabi olacaklardır; bunlar mezkur mukavelename ahkamından istifade edecekler fakat Yunanistanla Türkiye arasında hali sulhun tesisinden altı ay geömeden hicrete mecbur edilemeyeceklerdir. 

 IV 

            İmroz ve Bozcaada adalarından Yunan kıtaat ve memurini bugünkü tarihli sulh muahedenamesi Yunan ve Türkiye Hükümetleri tarafından tasdik edilir edilmez çekileceklerdir.Bunların çekilmesini mütaakıp mezkur muahedenamenin 14'üncü maddesindeki ahkam Türkiye Hükümeti tarafından tatbik olunacaktır. 

            İşbu protokolün birinci bendinde mezkur arazi sekenesinden ve keza dördüncü fıkrada bahsolunan adalr ahalisinden hiçbiri askeri veya siyasi hattı hareketinden veyahut bugünkü sulh muahedenamesini imza eden devletlerden birine veya tebaasına aifa ettiği her hangi bir muavenetten dolayı Türkiye'de hiçbir bahane ile izaç veya takip olunmayacaktır. 

            Fıkrai anifede zikrolunan arazi ve adaların kaffei ahalisine bu güne kadar irtikap olunan siyasi veya hukuku umumiyeye mütaallik bilcümle cinayet ve cünhalardan dolayı tam ve kamil affı umumi bahşolunmuştur. 

            Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. 
 
Horace Rumbold  M. İsmet 
Pelle Dr. Rıza Nur 
Garroni  Hasan 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Veniselos 
D. Caclamanos