LOZAN ANDLAŞMASI  
XVI. YUNANİSTAN'DA EKALLİYETLERİN HİMAYESİNE DAİR 10 AĞUSTOS 1920 TARİHİNDE BAŞLICA DÜVELİ MÜTTEFİKA İLE YUNANİSTAN ARASINDA SEVR'DE MÜNAKIT MUAHEDENAMEYE ve TRAKYA'YA AİT OLMAK ÜZERE AYNI DEVLETLER ARASINDA AYNI TARİHTE AKDEDİLEN MUAHEDENAMEYE MÜTAALLİK PROTOKOL 

            24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

            Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya ve Yunanistan Hükümetleri işbu konferansesnasında akdolunan sulh muahedenamesiyle diğer senedatın mevkii meriyete vaz'ı, Yunanistan'daki ekalliyetlerin himayesine dair başlıca müttefik devletler ile Yunanistan arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr'de akdolunan muahedenamenin ve kezalik Trakya'ya dair aynı devletler arasında Sevr'de akdolunan 10 Ağustos 1920 tarihli muahedenamenin mevkii icraya vaz'ını zaruri kıldığı kanaatinde bulunduklarından, 

            Usulen haizi salahiyet olan zirde vazıini imza kendi hükümetleri namına ahkamı atiyeyi kararlaştırmışlardır : 

            1- Sevr'de akdolunan salifüzzikir iki Muahedenin tasdiknameleri eğer şimdiye kadar tevdi olunmamış ise bugünkü tarihle Lozan'da imza olunan sulh muahedenamesine ve senedatı saireye mütaallik tasdiknamler ile aynı zamanda tevdi olunacaktır. 

            2- Ekalliyetlerin himayesine mütaallik salifüzzikir Sevr muahedenamesinin 7'inci maddesinin ikinci bendiyle 15'inci maddesinde münderiç ahkam feshedilmiştir ve mulga bulunmaktadır. 

            3- Trakya'ya mütaallik salifüzzikir Sevr muahedenamesinin birinci maddesinde münderiç ahkamın tatbikı bugünkü tarihli sulh muahedenamesinin ikinci maddesinin 2 numarasındaki fıkırat ile mukayyet olacaktır. 

            Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. 
                                                                        Horace Rumbold 
                                                                        Pelle 
                                                                        Garroni 
                                                                        G. C. Montagna 
                                                                        K. Otchiai 
                                                                        E. K. Veniselos 
                                                                        D. Caclamanos