LOZAN ANDLAŞMASI  
XVII. SIRP-HIRVAT-SLOVEN DEVLETİNİN İMZASINA MÜTEDAİR PROTOKOL

            24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. 

            Zirde vazıini imza bugünkü tarihle her biri mensup olduğu hükümet namına berveçhiati tadat olunan senedatı veyahut onlardan bazılarını yani : 

            Sulh muahedenamesini; 

            Boğazlar usulüne dair mukavelenameyi; 

            Trakya hududuna dair mukavelenameyi; 

            İkamet veya salahiyeti adliye hakkında mukavelenameyi; 

            Ticaret mukavelenamesini; 

            Affı umumiye mütaallik beyannameyi ve protokolü; 

            Osmanlı İmparatorluğu dahilinde verilmiş bazı imtiyazata mütaallik protokolü; 

            Lozan'da imzalanan senedatı düveliye ahkamından bazısına Belçika ile Portekiz'in iltihakına mütaallik protokolü. 

            Lozan'da imzalamış olduklarından bunlardan herbiri, imza etmiş olduğu senedata mütaallik olmak üzere Sırp-Hırvat-Sloven devletine işbu Lozan konferansı senedi nihaiyesinde zikrolunan murahhaslarından her hangi vasıtasıyla, muahede mevkii meriyete girmiş olmadıkça, salifüzzikir senedatın heyeti mecmuasını imza edebilmek salahiyetini tanımaktamutabık kalmışlardır. 

            Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. 
 
Horace Rumbold Dr. Rıza Nur
Pelle  M. İsmet 
Garroni   Hasan 
G. C. Montagna 
K. Otchiai 
E. K. Veniselos 
D. Caclamanos 
Cont. Diamandy 
Cont. Contzesco 
B. Morphoff 
Stancioff