Lozan Antlaşması  
 
LOZAN SULH MUAHEDENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUN


Kanun  No: 341                                                                  10 Muhareem 1342 ve 23 Ağustos 1339

             Madde 1-Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahiyettar murahhaslaı arasında 1339/1923 senesi Temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve imza olunan ikamet ve salahiyeti daliyeye dair mukavelename Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tastik olunmuştur. 

            Madde 2- İşbu kanun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurudur.