Lozan Antlaşması  
 
LOZAN SULH MUAHEDENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUN


Kanun  No: 342                                                             10 Muhareem 1342 ve 23 Ağustos 1339 
 
            Madde 1-Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti  ile Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Ronmaya Hükümetlerinin salahiyettarı murahhasları arasında 1339/1923 senesi Temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve imza olunan Ticaret Mukavelenamesi Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tastik olunmuştur. 

            Madde 2- İşbu kanun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurudur.