Devrim Mevzuatı  
TEŞKİLATI ESASİYE KANUNUNUN BAZI MEVADDININ TAZZİHAN TADİLİNE DAİR LAYİHAİ KANUNİYENİN KABULÜ MÜNASEBETİYLE REİSİCUMHURUN DERHAL İNTİHABI HAKKINDA HEYETİ UMUMİYE KARARI 


Karar Tarihi :29 Teşrinievvel 1339 
Karar No      : 30 

            Teşkilatı Esasiye Kanunununbazı mevaddının tavihan tadiline dair layihai kanuniyenin kabulü münasebetiyle Reisicumhurun derhal intihabı Ertuğrul Mebusu Doktor Bey tarafından 29 Teşrinievvel 1339 tarihli takrirle talep ve teklif olunmakla kırk üçümçü içtimaın birinci celsesinde reye bilvazı aynen kabul edilmiş ve intihaba mübaşeret olunmuştur.