Devrim Mevzuatı  
REİSİCUMHUR İNTİHABINI MÜTAAKİP YÜZ BİR PARE TOP ENDAHTİYLE CUMHURİTİN HER TARFTA İLAN VE TEBEİLİ HAKKINDA HEYETİ UMUMİYE KARARI 


Karar Tarihi :29 Teşrinievvel 1339 
Karar No      :31 

            Reisicumhur intihabını mütaakıp yüz bir pare top entahtiyle Cumhuriyetin her tarafta ilan ve tebcilinin tahtı karara alınmasını mutazammınKonya Mebusu Eyüp Sabri Efendi ve İstanbul Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekasının takrirleri bilkırae kırk üçünçü içtimaın birinci celsesinde aynen kabul edilmiştir.