Devrim Mevzuatı  
SEFERBERLİĞİN İLGASINA DAİR KANUN 


            Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi karariyle ilan edilmiş olan seferberlik 1 Teşrinisani 1339 tarihinden itibaren hitam bulnmuştur. 

            Madde 2 - İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.