İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN 

             Madde 1 - On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelümum fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir. Tatil günü 24 saatten dun olmamak üzere cuma günüdür.

             Madde 2 - Resmi devairle umumi, hususi, ticari ve sınai herhangi bir  müessesede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur.

            Madde 3 - Açık havada veya senenin bir kısmında çalışan veya faaliyeti mevsime tabi bulunan ziraat, avcılık, balıkçılık, çobanlık, ormancılık, yapıcılık, tuğlacılık ve emsali mesai erbabı işbu kanun ahkamından müstesnadır.

            Madde 4 - Atide zikrolunan müesseseler yevmi mahsusta hafta tatilinden müstesnadır.

            A) - Hastaneler, dispanserler, eczaneler , hamamlar, tephirhaneler;

            B) - Vapur, Tramvay, su, elektirik, gaz, telefon şirketleri, kuvayı muharrike müeseseleri, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye  ve nakliye şirket ve cemiyetleri, berri ve bahri vesaiti umumiyei nakliye ve hidematı umumuyei belediye, vaki veya vukuu muhtemel bir kazaya ait tedabiri  seria ittihazına muktazi ameliyat ile bu ameliyatın icrası için zaruri olan alat ve edevatı ihzar edecek müesseseler;

            C) - Matbaalar, müzeler, umumi  kütüphaneler, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeğe mahsus oyun mahalleri, kulüpler; 

             D) - Hanlar, oteller, lokantalar kahvehaneler;

            E) Mütesariülfesat mevad istimal ve imal eden ve tatili faaliyeti
mamulatının bozulmasının veya tenzili kıymetini mucip olan sanayı müseseseleri;

            Şu kadar ki bu gibi müessesatta müstahden memurin ve amelenin münavebe
suretiyle haftada birer gün  mezun olmaları mecburidir.

            Madde 5 - Fırıncılar, yalnız sebze ve yaş meyva satanlar, berberler, nalbantlarla alat ve edevatı ziraiye tamircileri  müesseselerini Cuma günleri zevalği saat on ikiye kadar bulundurabilirler.

            Madde 6 - Cuma günleri tatil eden fabrika, maden ocağı vesair müessesatta bekçilik, kapıcılık etmek veyahut makine ve kazanları temizlemek, işletmek ve maden ocaklarının inkıtasız faaliyeti bir mecburiyeti fenniye tahtında bulunan hidematını devam ettirmek gibi ifası zaruri hizmetlerde Cuma günleri çalıştırılan müstahdemin ve ameleye o hafta içinde yirmi dört saatten dun olmamak üzere birer gün mezuniyet verilir.

            Madde 7 - Devletin tahtı idare ve murakabesinde bulunan veya Devlet nam ve hesabına işleyip de Müdafai Milliye ile alakadar olan müesseseler, senede on beş defa Cuma tatilini tavik edebilirler.

            Madde 8 - İşbu kanunun ahkamı istinaiyesinden istifade etmek isteyen müesseselerin sahip veya müdiri mes'ullerinin mahalli belediye meclislerine müesseselerinin nevi, evsaf ve şeraitini ve istihdam ettikleri memurin ve amele miktarını mübeyyin bir beyanname vererek ruhsatname almaları lazımdır. Belediye mıntıkalarından hariç bulunan müesseseler en yakın belediyelere müracaat ederler. Ruhsatnameler bir sene için muteberdir.

            Madde 9 - İşbu kanunun ahkamına muhalif olarak Cuma günleri açılan dükkan ve müessese, zabıta memurları tarafından kapattırılmakla beraber keyfiyeti mübeyyin bir zabıt varakası tanzim ve berayı muhakeme resen sulh mahkemesine tevdi olunur. Bu baptaki zabıt varakaları aksi sabit olununcaya kadar mamulünbih ve muteberdir.

            Madde 10 - İşbu kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerinden beş liradan beşyüz liraya kadar cezayı nakdi alınır ve müessese sahipleri malen mesuldürler. Sulh mahkemeleri işbu eşhasnın muhakemelerini müstacelen icraya ve esbabı kanuniye olmadıkça nihayet bir hafta zarfında intaca mecburdurlar. Verilen kararlar ancak kabili temyizdir.

            Madde 11 - Alınan nakdi cezalar belediye sandıklarına teslim olunur ve belediyece munhasıran halkın yevmi tatilini müfit ve sıhhi bir tarzda geçirmesine hadim olacak hususlara ve müesseselere sarfedilir.

            Madde 12 - İşbu knun ahkamının nüfusu onbinden dun olan şehir ve kasabalarda dahi tatbiki, mahalli belediye meclislerinin karar ve ilanına vabestedir.

            Madde 13 - İşbu knunun ahkamı tarihi neşrinden on gün sonra muteberdir.

            Madde 14 - İşbu kanunun tatbiki ahkamına Heyeti Vekile memurdur.